นายบุญเติม เรณุมาศ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน พฤหัสบดี ที่ 25 พฤศจิกายน 2564
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 00:00 (ผวจ.มอบ) ประธานประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 2/2565
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมเทพทาโร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา
2 10:30 - 00:00 (ผวจ.มอบ) ประธานประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยระดับจังหวัดพังงา และประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.พง. ครั้งที่ 11/2564
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมเทพทาโร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา
3 13:30 - 00:00 (ผวจ.มอบ) ประธานประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ครั้งที่ 11/2564
รายละเอียด : -
สถานที่ : ประชุมวีดีทัศน์ทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (DOPA VCS/Zoom)