นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน พฤหัสบดี ที่ 25 พฤศจิกายน 2564
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 00:00 ประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 2/2565
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมเทพทาโร ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดพังงา
2 09:30 - 00:00 ประธานในพิธีการจัดงาน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2564 (ผวจ.มอบหมาย)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ อาคารกีฬาคุณธรรม โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา
3 13:30 - 00:00 ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมเทพทาโร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา