นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน ศุกร์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2564
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 00:00 ประธานประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา
2 10:00 - 00:00 ร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมภูผา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา