พันจ่าโท อนันต์ บุญสำราญ
ปลัดจังหวัดพังงา
วัน จันทร์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2564
ที่ เวลา รายการ
1 08:00 - 00:00 ประชุมติดตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
รายละเอียด : .
สถานที่ : ณ ห้องประชุมภูผา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา
2 09:00 - 00:00 ร่วมประชุมกรมการปกครองประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ผ่านระบบ DOPA VCS หรือ DOPA Channel
รายละเอียด : .
สถานที่ : ผ่านระบบ DOPA VCS หรือ DOPA Channel
3 10:30 - 00:00 ร่วมการประกาศวาระจังหวัดพังงา เรื่อง "ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ตามโครงการ "พังงา ร่วมใจ รวมพลัง พัฒนาคุณภาพชีวิต พิชิตปัญหา ขจัดความยากจน"
รายละเอียด : .
สถานที่ : ณ ห้องประชุมภูผา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา