นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน พุธ ที่ 3 พฤศจิกายน 2564
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 00:00 Kick-Off ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว
รายละเอียด : -
สถานที่ : จุดฉีดวัคซีน อบต.ถ้ำน้ำผุด
2 09:00 - 00:00 ร่วมประชุมจัดเตรียมข้อเสนอการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมภูผา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา
3 13:30 - 00:00 พล.ร.ท.อุดม ประตาทะยัง ผอ.สง.ปรมณ ทร.และคณะเข้าพบหารือข้อราชการ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องรับรองเจ้าเมือง ศาลากลาง จ.พังงา