นายนพสิทธิ์ อุดมสุวรรณกุล
ปลัดจังหวัดพังงา
วัน พุธ ที่ 3 พฤศจิกายน 2564
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 ประธานการประชุมรับทราบข้อราชการและซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ และการเบิกจ่ายฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รายละเอียด : .
สถานที่ : ณ ห้องประชุมดีบุก ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา