นางสาวภัทรกันยา ชูวงศ์
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
วัน พุธ ที่ 3 พฤศจิกายน 2564
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ร่วมประชุมจัดเตรียมข้อเสนอการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมภูผา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา สนจ.พง.(กลุ่มยุทธ์ศาสตร์ฯ)/0892034238 ชุดสุภาพ