นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน พฤหัสบดี ที่ 4 พฤศจิกายน 2564
ที่ เวลา รายการ
1 11:30 - 00:00 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตรถวายพระวชิรญาณโสภณ (ผวจ.มอบหมาย ร่วมต้อนรับ)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่