นายนพสิทธิ์ อุดมสุวรรณกุล
ปลัดจังหวัดพังงา
วัน พฤหัสบดี ที่ 4 พฤศจิกายน 2564
ที่ เวลา รายการ
1 08:00 - 00:00 (ผวจ.มอบ ) ประชุมติดตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมภูผา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา
2 10:00 - 00:00 (ผวจ.มอบ) ประธานการประชุมคัดเลือกกรรมการธรรมาภิบาล ประเภทสมาชิกสภาเทศบาล
รายละเอียด : .
สถานที่ : ห้องประชุมดีบุก ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา
3 14:00 - 00:00 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตรถวายพระวชิรญาณโสภณ
รายละเอียด : .
สถานที่ : ณ วัดราษฎร์อุปถัมภ์ ต.บางเรียง อ.ทับปุด จ.พังงา