นายบุญเติม เรณุมาศ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน เสาร์ ที่ 6 พฤศจิกายน 2564
ที่ เวลา รายการ
1 13:30 - 00:00 ร่วมการประชุมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 6 ของรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมภูผา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา