นายนพสิทธิ์ อุดมสุวรรณกุล
ปลัดจังหวัดพังงา
วัน อังคาร ที่ 9 พฤศจิกายน 2564
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญและลูกจ้างประจำเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนฯ ประจำปี 2564 รอบที่ 2 (1 เม.ย.64 - 30 ก.ย.64)
รายละเอียด : .
สถานที่ : ณ ห้องประชุมดีบุก ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา
2 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองการขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
รายละเอียด : .
สถานที่ : ณ ห้องประชุม สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา