วาระงานผู้บริหารจังหวัดพังงา
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ ถ้ำงามตา ภูผาแปลก แมกไม้จำปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร<
วันที่ เวลา ภารกิจ สถานที่ เจ้าของเรื่อง‎ /
หมายเลขโทรศัพท์‎
 นายศิริพัฒ พัฒกุล   ( ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา )
1 พ.ย. 61
09:00
ประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรม "วิลแชร์ สคูบ้า (Wheelchair Scuba)"
-
โรงแรมเขาหลัก บีช รีสอร์ท ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา 076-450912-3
1 พ.ย. 61
18:00
ร่วมในกิจกรรม "รัก...พังงา ร่วมพัฒนา ให้มั่งคั่ง ยั่งยืน"
-
โรงแรมบ่อแสนวิลล่า แอนด์ สปา อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา สนจ.กลุ่มงานอำนวยการ 076-481424
2 พ.ย. 61
09:30
ประธานกิจกรรม "ร่วมใจ TO BE " โครงการณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในเรือนจำจังหวัดพังงา
-
โรงเลี้ยง/ โรงฝึกอบรม เรือนจำจังหวัดพังงา เรือนจำจังหวัดพังงา 076-481524 ต่อ 26
2 พ.ย. 61
13:00
ประธานการประชุมเปิดตัวโครงการส่งเสริมสมรรถนะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้การจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกัน/แก้ไขปัญหาชุมชนแออัด ปีงบประมาณ 2561
-
ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา 076-481435
4 พ.ย. 61
09:40
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 (โปรดเกล้าฯให้นายณรงค์ หลักฐาน และนางสาวมะลิวรรณ พาหุวัฒนกร นำผ้าพระกฐินพระราชทานมาทอดถวายพระสงฆ์)
-
พระอุโบสถวัดประชุมโยธี พระอารามหลวง อ.เมืองพังงา จ.พังงา สนง.วัฒนธรรมจังหวัดพังงา 076-481596
4 พ.ย. 61
14:00
ประธานพิธีทอดกฐินและเปิดอาคารพิพิธภัณฑ์มูลนิธิบำรุงวัดเสนานุชรังสรรค์
-
วัดเสนานุชรังสรรค์ อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา 076-481455
5 พ.ย. 61
10:30
ประธานในพิธีปิดโครงการส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรม "วิลแชร์ สคูบ้า (Wheelchair Scuba)"
-
โรงแรมเขาหลัก บีช รีสอร์ท ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา 076-450912-3
5 พ.ย. 61
13:30
ร่วมพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดพังงา
-
ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดพังงา ถ.เทศบาลบำรุง ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองพังงา จ.พังงา หอการค้าจังหวัดพังงา 076-481468
6 พ.ย. 61
08:30
เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานของที่ระลึก ในพิธีถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทยประจำปี 2561
-
วัดราษฎร์รังสรรค์ ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ เหล่ากาชาดจังหวัดพังงา / 076-411939
7 พ.ย. 61
09:10
ออกรายการวิทยุทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา รายการ "รักจัง...พังงา"
-
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา 076-481456
7 พ.ย. 61
10:30
ประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมการปฎิบัติงานคลังและการเสริมสร้างวินัยการเงินการคลังเพื่อป้องกันการทุจริต ในการปฎิบัติราชการสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
-
ห้องประชุมเพชรพังงา คอนเวนชั้นรูม โรงแรมกะทะทอง กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด สปาจังหวัดพังงา สนง. ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา 076-481434
8 พ.ย. 61
09:30
ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
-
ศาลาอเนกประสงค์บ้านตีนวัด ม.3 ต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา 076-499438
8 พ.ย. 61
13:30
ประธานการประชุมศูนย์บริหารจัดการแรงงานประมงจังหวัดพังงา
-
ห้องประชุมภูงา โรงแรมภูงา อ.เมือง จ.พังงา สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงา 076-412142
9 พ.ย. 61
08:30
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บำรุง ศรีนวลปาน อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช และทีมงานวิจัย ขอเข้าพบเพื่อสัมภาษณ์เก็บข้อมูลงานวิจัย
-
ห้องปฎิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา สนง.สาธารณสุขจังหวัดพังงา 076-481730
9 พ.ย. 61
09:30
ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
-
ศาลาอเนกประสงค์บ้านปากด่านม.5 ต.บางเหรียง อ.ทับปุด จ.พังงา สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา 076-499438
9 พ.ย. 61
18:00
ร่วมรับคณะกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์
-
โรงแรมโรบินสันคลับ อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา สนง. พมจ. 076-412179 ต่อ 13
10 พ.ย. 61
08:00
ร่วมการตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35
-
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา สนง. พมจ. 076-412179 ต่อ 13
11 พ.ย. 61
17:30
ประธานในพิธีเปิดโครงการหมอชวนวิ่งจังหวัดพังงา และรับมอบคฑาจากจังหวัดภูเก็ตและกระบี่
-
ลานสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์พังงา สนง.สาธารณสุขจังหวัดพังงา 076481721
12 พ.ย. 61
10:30
ประธานการประชุมการเตรียมการจัดกิจกรรม " Bike อุ่นไอรัก" ในส่วนภูมิภาค
-
ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา สนจ.กลุ่มงานอำนวยการ 076-481424
12 พ.ย. 61
06:00
ประธานปล่อยตัวนักวิ่ง โครงการหมอชวนวิ่งจังหวัดพังงา
-
ลานที่นี่พังงา สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์พังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา สนง.สาธารณสุขจังหวัดพังงา / 076-481721 ต่อ 1702
12 พ.ย. 61
09:00
ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
-
ศาลาอเนกประสงค์บ้านบางกุ่ม อ.กะปง จ.พังงา สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา 076-499438
12 พ.ย. 61
13:00
ประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมวิทยากรยุวกาชาด สำนักงาน กศน.จังหวัดพังงา
-
ห้องประชุมสำนักงาน กศน. จังหวัดพังงา สนง.กศน.จังหวัดพังงา บุษษา 085-7952525
12 พ.ย. 61
14:00
ประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
-
ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา สนง.สาธารณสุขจังหวัดพังงา 076-481730
13 พ.ย. 61
09:00
ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
-
ศาลาอเนกประสงค์บ่อน้ำร้อนรมณีย์ ต.รมณีย์ อ.กะปง จ.พังงา สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา 076-499438
13 พ.ย. 61
13:30
ประธานการประชุมเตรียมการและวางแผนการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) ปี 2561
-
ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา 076-481459
14 พ.ย. 61
08:30
ประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมมนาถบพิตร เนื่องในวัน "พระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี 2561
-
อาคารหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองพังงา จ.พังงา สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา /076-413181
14 พ.ย. 61
09:10
ออกรายการวิทยุทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา รายการ "รักจัง...พังงา"
-
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา / 076-481456
14 พ.ย. 61
11:00
ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
-
ศาลาอเนกประสงค์บ้านบางพาง ต.ท่านา อ.กะปง จ.พังงา สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา 076-499438
14 พ.ย. 61
13:00
ประธานในพิธีส่งนักกีฬาแห่งชาติ และให้โอวาท มอบเงินค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยงแข่งขัน เบี้ยเลี้ยงฝึกซ้อม ชุดวอร์ม ให้กับทีมนักกีฬา/ผู้ฝึกสอน ก่อนการเดินทางเข้าแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46
-
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา(ห้องใหญ่) สนง.การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา 076-460503
14 พ.ย. 61
13:30
ประธานการประชุมคัดเลือกคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจและที่ปรึกษาฯ
-
ห้องประชุมทานตะวัน ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา อ.เมืองพังงา จ.พังงา ภ.จว.พังงา 076-412075
14 พ.ย. 61
17:00
ประธานงานแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลดนตรี KHAO LAK MUSIC FESTIVAL 2018 (เขาหลัก มิวสิค เฟสติวัล 2018)
-
บริเวณหาดนางทอง ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา 076-450912-3
15 พ.ย. 61
07:20
ร่วมตรวตจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของโรงพยาบาลเกาะยาวชัยพัฒน์ จังหวัดพังงา
-
โรงพยาบาลเกาะยาวชัยพัฒน์ อ.เกาะยาว จ.พังงา สนง.สาธารณสุขจังหวัดพังงา 076-481725 ต่อ 303
15 พ.ย. 61
17:30
ประธานในการปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรมเปิดฤดูการท่องเที่ยว ประจำปี 2561 (ประธานร่วมกับ ตำรวจภูธรภาค 8 ฐานทัพเรือพังงา และตำรวจภูธรจังหวัดพังงา)
-
บริเวณเขาหลักเซ็นเตอร์ ถนนเพชรเกษม ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา / พตท. นิธิ ปิยะพันธ์ 081-5358764
16 พ.ย. 61
08:30
ประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมการสร้างความรู้ยกระดับและพัฒนาโอทอปด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
-
โรงแรมบ่อแสนวิลล่า แอนด์ สปา อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา 076-418458
16 พ.ย. 61
10:00
ประธานการประชุมเชิงปฎิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัมนาชุมชน ระดับอำเภอ
-
ห้องประชุมพิงกัน โรงแรมภูงา ต.ตากแดด อ.เมืองพังงา จ.พังงา สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา 076-481458
16 พ.ย. 61
13:30
ประธานการประชุมทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดจังหวัด 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) และการจัดทำแผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
-
ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา สนจ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ /076-481423
16 พ.ย. 61
18:00
ร่วมพิธีเปิดฤดูการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาประจำปี 2561 และกล่าวต้อนรับ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
-
เวทีกลาง งานเปิดฤดูการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา ถนนเพชรเกษม บริเวณ 4 ช่องจราจร บ้านบางหลาโอน ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา/076-450912
17 พ.ย. 61
14:00
ร่วมชมการแข่งขันและให้กำลังใจเยาวชนที่เข้าประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2019 ระดับภาคใต้
-
บริเวณภูเก็ตสแควร์ ฮอลล์ 1 ศูนย์การค้า จังซีลอน จังหวัดภูเก็ต สนง.สาธารณสุขจังหวัดพังงา 076-481730
18 พ.ย. 61
05:45
ประธานพิธีเปิดกิจกรรม Khaolak Run 2018
-
จุดประภาคาร สวนสาธารณะหมู่ 7 หาดนางทอง บ้านบางหลาโอน ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา 076-450912
18 พ.ย. 61
09:30
ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
-
ถ้ำเขาโต๊ะดำบ้านคลองบ่อแสน ม.3 ต.บ่อแสน อ.ทับปุด จ.พังงา สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา 076-499439
19 พ.ย. 61
09:00
ประธานการประชุมคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการระดับจังหวัดพังงา
-
ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพังงา ชั้น 3 สนง.กกต.จ.พังงา 076-413337-8
19 พ.ย. 61
09:30
ประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดพังงาครั้งที่ 3/2561
-
ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา สนจ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ 076-481422
 นายชาญศักดิ์ ถวิล   ( รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา )
1 พ.ย. 61
18:00
ร่วมกิจกรรม "รักจัง...พังงา ร่วมกันพัฒนา ให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน"
-
ณ โรงแรมบ่อแสนวิลล่า แอนด์ สปา อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา สนจ.อำนวยการ 076 481488
1 พ.ย. 61
13:30
ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการการประกันสังคมจังหวัดพังงา ครั้งที่ 3/2561
-
ณ ห้องประชุมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา สนง.ประกันสังคมจังหวัดพังงา 0-7641-4208
1 พ.ย. 61
09:00
ประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์
สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติด้านช่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดพังงา ปี 62
ณ ห้องพิงกัน โรงแรมภูงา อ.เมืองพังงา สนง.สถ.0896540375
1 พ.ย. 61
10:00
ประธานการประชุมพิจารณากลั่นกรองแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่่งอันดามัน ปี 63
-
ณ ห้องประชุมหัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา สนจ.ยุทธศาสตร์ฯ 076481422
2 พ.ย. 61
09:00
ประธานคณะทำงานตรวจสอบผลกระทบส่ิงล่วงล้ำลำน้ำจังหวัดพังงา
-
ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 อาคารศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา สนง.เจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงา 076-460639
3 พ.ย. 61
19:30
พิธีสมโภชผ้าพระกฐินพระราชทาน
-
ณ ศาลาการเปรียญวัดประชุมโยธีฯ สนง.วัฒนธรรมจังหวัดพังงา 0-7648-1596
4 พ.ย. 61
10:00
ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561
-
ณ วัดประชุมโยธี พระอารามหลวง อ.เมืองพังงา จ.พังงา สนง.วัฒนธรรมจังหวัดพังงา 0-7648-1596
4 พ.ย. 61
11:00
ร่วมต้อนรับขบวนนักวิ่งจากจังหวัดภูเก็ต โครงการหมอชวนวิ่ง ฯ
-
ณ สะพานสารสิน อ.ตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา สนง.สาธารณสุขจังหวัดพังงา 076481721
5 พ.ย. 61
10:30
ร่วมพิธีปิดโครงการส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
-
ณ โรงแรมบ้านเขาหลัก บีช รีสอร์ท ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา 0-7645-0912
6 พ.ย. 61
09:30
ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารอาคารสถานที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา
-
ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา 0-7645-0912
7 พ.ย. 61
09:00
ประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ
-
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต สนจ.ยุทธศาสตร์ฯ 076481422
8 พ.ย. 61
09:30
ประธานการประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการ รักจังพังงา : เรามาช่วยกันพัฒนาและคุ้มครองแรงงานนอกระบบ
-
ณ ห้องประชุมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา สนง.แรงงานจังหวัดพังงา 0-7641-3968
8 พ.ย. 61
13:30
ประธานคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนส่วนจังหวัด (อบก.ส่วนจังหวัด)
-
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหสกรณ์จังหวัดพังงา เลขที่ 92/19 ถนนศิริราษฎร์ (ซอยอู่เรือ) อ.เมืองพังงา สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา 076 413181
9 พ.ย. 61
08:30
ปฏิบัติราชการปกติ
-
- -
12 พ.ย. 61
10:00
ประธานเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
-
ณ ศูนย์เรียนรู้การแปรรูปอาหารทะเล บ้านโคกไคร หมู่ที่ 1 ต.มะรุ่ย อ.ทับปุด สนง.พช. 076481462
12 พ.ย. 61
13:30
ประชุมวิสามัญคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ ครั้งที่ 3/2561
-
ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี กทม. สนง.เทศบาลเมืองพังงา 076 411780 ต่อ 112
13 พ.ย. 61
09:00
ประธานพิธีและกล่าวต้อนรับ ผู้เข้าร่วมการประชุมปฐมนิเทศโครงการศึกษาความเหมาะสม และสำรวจออกแบบเพื่อปรับปรุงท่าเทียบเรือมาเนาะและท่าเทียบเรือช่องหลาด
-
ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลเกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว สนง.เจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงา 076-460639
14 พ.ย. 61
09:30
ประธานพิธีเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
-
ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านเขาตำหนอน ม.1 ต.ถ้ำทองหลาง อ.ท้บปุด สนง.พช. 076481462
14 พ.ย. 61
08:00
ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมมนาถบพิตร เนื่องในวัน "พระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี 2561 - อาคารหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองฯ จ.พ
-
ณ อาคารหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองฯ จ.พังงา สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา /076-413181
14 พ.ย. 61
16:00
ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลดนตรี KHAO LAK MUSIC FESTIVAL 2018 (เขาหลัก มิวสิค เฟสติวัล 2018) - บริเวณหาดนางทอง ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
-
ณ บริเวณหาดนางทอง ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา 076-450912-3
15 พ.ย. 61
10:30
ประธานการประชุมพิจารณาคัดเลือกผลงานครูที่ได้รับการเสนอรายชื่อ(ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดพังงา
-
ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา สนง.ศธ 0-7641-0280
15 พ.ย. 61
17:00
ร่วมมอบคฑาให้กับจังหวัดระนอง (โครงการหมอชวนวิ่งจังหวัดพังงา)
-
ณ พระราชวัง รัตนรังสรรค์ (จำลอง) จ.ระนอง สนง.สาธารณสุขจังหวัดพังงา 076481721
15 พ.ย. 61
08:30
สนง.ปลัดกระทรวงกลาโหมโดยกรมการสรรพกำลังกลาโหม จะดำเนินการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน ขอเข้าเยี่ยมคารวะท่าน
-
ณ ห้องปฏิบัติการรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา (นายชาญศักดิ์ ถวิล) สนง.สัสดีจังหวัด
16 พ.ย. 61
18:30
ร่วมพิธีเปิดฤดูการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา ปี 2561
-
ณ เวทีกลาง งานเปิดฤดูการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา ถนนเพชรเกษม บริเวณ 4 ช่องจราจร บ้านบางหลาโอน ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา 0-7645-0912
16 พ.ย. 61
09:30
ประธานทอดกฐิน (ตกค้าง)
-
ณ วัดท่าหัน อ.กะปง จ.พังงา สนง.พระพุทธฯ 0-7641-3910
16 พ.ย. 61
13:30
ประชุมทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
-
ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา) สนจ.ยุทธศาสตร์ฯ 076481422
16 พ.ย. 61
16:00
ประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ
-
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 1 โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ อ.เมือง จ.ภูเก็ต สนจ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ 076481524
17 พ.ย. 61
08:30
อบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด เชื่อมโยงทิศทางการพัฒนาภาค
-
ณ รร.รอยัลภูเก็ต ซิตี้ สนจ.ยุทธศาสตร์ฯ 076481422
17 พ.ย. 61
15:25
เดินทางไปราชการจังหวัดเชียงราย
-
ณ สนามบินจังหวัดภูเก็ต การกีฬาแห่งประเทศไทย 076 460503
18 พ.ย. 61
17:30
ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 "เจียงฮายเกมส์"
-
ณ สนามกีฬากลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สนง.การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา / 076-460503
19 พ.ย. 61
08:30
ร่วมงานการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 "เจียงฮายเกมส์"
-
ณ สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สนง.การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา / 076-460503
20 พ.ย. 61
10:50
เดินทางกลับจากเชียงราย (ร่วมงานการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 "เจียงฮายเกมส์"
-
ณ สนามบินเชียงราย สนง.การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา / 076-460503
20 พ.ย. 61
13:30
ประธานการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์จังหวัดพังงา
-
ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา สนจ.ยุทธศาสตร์ฯ 076481422
22 พ.ย. 61
09:00
ร่วมพิธีเปิดการประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคม ประจำปี 2561 รุ่นที่ 2
-
ณ ห้องประชุมสายรุ้ง โรงแรม เดอะ บริษา บีช รีสอร์ท เขาหลัก ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง สนง.ประกันสังคมจังหวัดพังงา 0-7641-4208
26 พ.ย. 61
13:30
ประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพกระทรวงแรงงาน
-
ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดพังงา สนง.แรงงานจังหวัดพังงา 0-7641-3968
27 พ.ย. 61
09:30
ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด (อกส.จ) ครั้งที่ 9/2561
-
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา (ห้องเล็ก) สนง.พช. 076481462
29 พ.ย. 61
13:30
ประธานการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐจังหวัดพังงา (ตสป.)
-
ณ ห้องประชุม 2 ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ศูนย์ราชการฯ สนง.พช. 076481462
30 พ.ย. 61
17:00
ร่วมสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 36 "85 ปี แห่งความทุ่มเท ให้ไทยเท่ ไทยเท่าเทียม ไทยยั่งยืน"
-
ณ เมืองสุขสยาม ชั้น G ไอคอนสยาม ถนนเจริญนคร หอการค้าจังหวัดพังงา
 นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์   ( รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา )
1 พ.ย. 61
18:00
ร่วมกิจกรรม “รักจัง...พังงา ร่วมกันพัฒนา ให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
-
โรงแรมบ่อแสนวิลล่า ต.บ่อแสน อ.ทับปุด จ.พังงา สนจ (กลุ่มงานอำนวยการ)/076-481424
1 พ.ย. 61
10:30
ประธานในพิธีต้อนรับทหารใหม่
-
โรงยิมเทศบาลเมืองพังงา ต.ท้ายช้าง อ.เมืองฯ จ.พังงา สนง.สัสดีจังหวัดพังงา / 076 481462
2 พ.ย. 61
16:00
เข้าร่วมพิธีเปิดการแสดงศิลปกรรมนานาชาติ Thailand Biennale , Krabi 2018
-
ณ หาดนพรัตน์ธารา ต.อ่าวนาง อ.เมืองฯ จ.กระบี่ สนง.วัฒนธรรมจังหวัดพังงา / 076-481595
4 พ.ย. 61
09:40
เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561
-
พระอุโบสถวัดประชุมโยธี พระอารามหลวง อ.เมืองฯ จ.พังงา สนง.วัฒนธรรมจังหวัดพังงา / 076-481595
5 พ.ย. 61
00:00
ปฏิบัติราชการปกติ
-
- -
6 พ.ย. 61
14:00
ประธานการประชุมคณะกรรมการสอบสวน ครั้งที่ 4/2561
-
ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงา ชั้น 3 สนง.ท้องถิ่นจังหวัดพังงา /076-481435
7 พ.ย. 61
13:30
ประธานการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองสรุปผลการตอบคำถามและการแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรี จังหวัดพังงา ครั้งที่ 22/2561
-
ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงา ชั้น 1 อ.เมืองฯ จ.พังงา สนจ.(ศดธ.พังงา) /076-481426
7 พ.ย. 61
09:30
ประธานการอบรมผู้ใช้งานและระบบ (User)โครงการ Phangnga Smart Travel เพื่อยกระดับการอำนวยความสะดวกในการเดินทางและการท่องเที่ยวในกลุ่มอันดามัน ตามกรอบยุทธสาสตร์ประเทศไทย 4.0 (กิจกรรมสร้างระบบ Phangnga Sma
-
ห้องประชุมพิงกัน โรงแรมภูงา อ.เมืองฯ จ.พังงา สนง.สถิติจังหวัดพังงา / 076-460648-9
8 พ.ย. 61
13:00
เข้าร่วมการประชุมการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ 2562
-
ห้องประชุม 109 ชั้น 1 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ สนจ.(ยุทธศาสตร์ฯ) /076-481422
9 พ.ย. 61 - 11 พ.ย. 61
08:30
อบรมหลักสูตร "ผู้นำด้านดิจิทัล" การพัฒนาทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของรัฐ
-
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพฯ สนจ.พังงา (อำนวยการ) /สถาบันดำรงราชานุภาพ 02-6220961 , 50567
12 พ.ย. 61
10:00
ร่วมพิธีรับมอบคฑาโครงการหมอชวนวิ่ง จังหวัดพังงา
-
สามแยกนิคมฯ จุดรับมอบคฑาจากทีมนักวิ่ง อ.เมืองฯ ส่งต่อไปยัง อ.ท้ายเหมือง สนง.สสจ.พังงา /076-481721 ต่อ 1702
12 พ.ย. 61
10:30
ร่วมประชุมปรึกษาหารือการจัดกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก"
-
ห้องประชุม ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา สนจ.(อำนวยการ) / 076-481424
13 พ.ย. 61
00:00
ปฏิบัติราชการปกติ
-
- -
14 พ.ย. 61
09:00
ประธานมอบคฑาบริเวณรอยต่อจังหวัดพังงากับจังหวัดระนอง ตามโครงการหมอชวนวิ่ง จังหวัดพังงา
-
บริเวณทางเข้าที่ว่าการอำเภอสุขสำราญ จ.ระนอง สนง.สสจ.พังงา /076-481721 ต่อ 1702
14 พ.ย. 61
08:00
ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมมนาถบพิตร เนื่องในวัน "พระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี 2561
-
อาคารหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองฯ จ.พังงา สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา /076-413181
15 พ.ย. 61
13:30
ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดพังงา ครั้งที่ 6/2561
-
ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์/076 - 412179
15 พ.ย. 61
09:30
ประธานการประชุมปรึกษาหารือการจัดกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" ของจังหวัดพังงา
-
ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา สนจ.พังงา (อำนวยการ) /076-481424
16 พ.ย. 61
10:00
ประธานคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (กิจกรรมการก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา)
-
ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงา ชั้น 3 สนง.ท้องถิ่นจังหวัดพังงา(กลุ่มงานกฏหมาย) /076481433
16 พ.ย. 61
18:30
ร่วมพิธีเปิดงานฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัดพังงา ประจำปี 2561
-
เวทีกลาง งานเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัดพังงา ถนนเพชรเกษม บริเวณ 4 ช่องจราจร บ้านบางหลาโอน ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา จ.พังงา /076-450912
19 พ.ย. 61
09:30
ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดพังงา ครั้งที่ 3/2561
-
ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา สนจ.(ยุทธศาสตร์ฯ) /076-481422
19 พ.ย. 61
10:30
ประธานในพิธีเปิด พร้อมให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมประชุมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพังงา
-
ห้องประชุมโรงแรมบริษา บีช รีสอร์ท เขาหลัก อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา สนง.พัฒนาชุมชน จ.พังงา /076-418459
20 พ.ย. 61
10:00
ร่วมประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย
-
ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา ที่ทำการปกครองจังหวัด/076 - 481455
20 พ.ย. 61
09:30
ประธานในพิธีเปิดโครงการร่วมพิทักษ์ รักษ์หาด ปีที่ 2 อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง ประจำปีงบประมาณ 2562
-
บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา สนง.ทสจ.พังงา (ส่วนอำนวยการ)/076-481033
21 พ.ย. 61
08:45
ร่วมตรวจสถานที่ตั้งโครงการ และประธานการประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ครั้งที่ 6/2561
**ตรวจสถานที่ตั้งโครงการฯ เวลา 08.45 น. -อาคารอยู่อาศัย บีเกสท์ เรสซิเดนส์ ตั้งอยู่ ม.3 ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองฯ จ.พังงา เวลา 09.40 น. -ไม้ขาว ดรีม โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท ตั้งอยู่ ม.6 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา เวลา 11.30 น. -อาคารอยู่อาศัยรวม 4 ชั้น (60ห้อง) ตั้งอยู่ ม.7 ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา **ประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ครั้งที่ 6/2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม อบต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
****ตรวจสถานที่ตั้งโครงการฯ 3 แห่ง และประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ครั้งที่ 6/2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม อบต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา สนง.ทสจ.พังงา /076-481033
22 พ.ย. 61
19:30
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561
-
เวทีริมเขื่อนคลองพังงา ถนนเทศบาลบำรุง อ.เมืองฯ จ.พังงา สำนักงานเทศบาลเมืองพังงา /076-411780 ต่อ 110
22 พ.ย. 61
10:30
ประธานการประชุมกำหนดสำนักงาน อบต.เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
-
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา (ห้องใหญ่) อ.เมืองฯ จ.พังงา สนง.ท้องถิ่นจังหวัดพังงา /076-481435
22 พ.ย. 61
11:00
ประธานการประชุมกำหนดสำนักงานเทศบาล เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
-
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา (ห้องใหญ่) อ.เมืองฯ จ.พังงา สนง.ท้องถิ่นจังหวัดพังงา /076481433
25 พ.ย. 61
05:30
ประธานในพิธีเปิดวิ่งการกุศล และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ปักษ์ใต้ทูเดย์ มินิมาราทอน @ พังงา 2018
-
สวนกาญจนาภิเษก(ลานหลวงพ่อทวด) ต.ท้ายช้าง อ.เมืองฯ จ.พังงา สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา /076-481456
27 พ.ย. 61
09:30
ประธานการประชุม ก.อบต.จังหวัดพังงา ครั้งที่ 11/2561
-
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา (ห้องใหญ่) อ.เมืองฯ จ.พังงา สนง.ท้องถิ่นจังหวัดพังงา /076481433
27 พ.ย. 61
11:00
ประธานการประชุม ก.ท.จ.จังหวัดพังงา ครั้งที่ 11/2561
-
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา (ห้องใหญ่) อ.เมืองฯ จ.พังงา สนง.ท้องถิ่นจังหวัดพังงา /076481433
28 พ.ย. 61
14:00
ประธานการประชุมหารือแนวทางบูรณาการข้อมูลภูมิสารสนเทศ และการให้บริการข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน ผ่านระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ (NGIS Portal)
-
ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา สนจ.(ยุทธศาสตร์ฯ) / 076-481424
 นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์   ( ปลัดจังหวัดพังงา )
13 พ.ย. 61
13:00
ร่วมการประชุมเตรียมการและวางแผนการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ปี 2562
-
ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา/076-481459
14 พ.ย. 61
07:00
ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชบรมนาถบพิตร เนื่องในวัน " พระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี 2561
-
ณ อาคารหอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา/ 076-413181
15 พ.ย. 61
09:30
ร่วมการประชุมปรึกษาหารือการจัดกิจกรรม"Bike อุ่นไอรัก" ของจังหวัดพังงา
-
ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา สำนักงานจังหวัดพังงา / 076481424
16 พ.ย. 61
13:30
ร่วมประชุมทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
-
ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา สำนักงานจังหวัดพังงา / 076481422
19 พ.ย. 61
13:30
ประธานการประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด(โต๊ะข่าว) จังหวัดพังงา
-
ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา ศอ.ปส.จ.พง./076-481461
19 พ.ย. 61
09:00
ร่วมประชุมเพื่อคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการระดับจังหวัดพังงา
-
ณ ห้องประชุม สนง.กกต.จ.พง. สนง.กกต.จ.พง./076-413337 ต่อ 12
19 พ.ย. 61
09:30
ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศษฐกิจจังหวัดพังงา ครั้งที่ 3/2561
-
ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา สำนักงานจังหวัดพังงา/076-481422
 นายเสริมเกียรติ สุทพัฒน์แก้ว   ( หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา )
1 พ.ย. 61
18:00
ร่วมกิจกรรม “รักจัง...พังงา ร่วมกันพัฒนา ให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
-
โรงแรมบ่อแสนวิลล่า แอนด์ สปา อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา สนจ.อำนวยการ/076-481424
1 พ.ย. 61
10:00
- ร่วมการประชุมพิจารณากลั่นกรองแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่่งอันดามัน ปี 63
-
ณ ห้องประชุมหัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา สนจ.(ยุทธศาสตร์)/076-481422
2 พ.ย. 61
00:00
- ร่วมประชุมเปิดตัวโครงการส่งเสริมสมรรถนะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-
ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังใหม่) สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา/076-481435
4 พ.ย. 61
09:40
ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561
-
ณ วัดประชุมโยธี พระอารามหลวง อ.เมืองพังง จ.พังงา สนง.วัฒนธรรมจังหวัดพังงา 0-7648-1596
5 พ.ย. 61
09:00
- ตรวจงานก่อสร้างบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
-
ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา สนจ.อำนวยการ/076-481424
6 พ.ย. 61
00:00
- ปฏิบัติราชการปกติ
-
- -
7 พ.ย. 61
12:00
- ร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนปฏิรูปองค์การของกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2562-2564) ฉบับสมบูรณ์
-
ณ ห้องประชุมจินดา ณ สงขลา สำนักงาน ก.พ.นนทบุรี สนจ.(บุคคล)/076-481437
8 พ.ย. 61 - 9 พ.ย. 61
08:00
- ร่วมการสัมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
-
ณ โรงแรมปริ้นซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ สนจ.(บุคคล)/076-481437
12 พ.ย. 61
10:30
ร่วมประชุมปรึกษาหารือการจัดกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก"
-
ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลางจหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา สนจ.กลุ่มงานอำนวยการ/076-481-424
12 พ.ย. 61
14:00
- ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี To BE NUMBER ONE จังหวัดพังงา ประจำปี งบประมาณ 2562
-
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา สนง.สาธารณสุขจังหวัดพังงา/481730
13 พ.ย. 61
09:00
ร่วมในพิธีเปิดกิจกรรมเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
-
ศาลาอเนกประสงค์บ่อน้ำร้อนรมณีย์ ต.รมณีย์ อ.กะปง จ.พังงา สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา 076-499438
13 พ.ย. 61
13:30
ร่วมการประชุมเตรียมการและวางแผนการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) ปี 2561
-
ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา 076-481459
14 พ.ย. 61
07:00
- ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชบรมนาถบพิตร เนื่องในวัน "พระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี 2561
-
ณ อาคารหอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา สนง.เกษตรและสหกรณ์/076-413181-2
15 พ.ย. 61
09:30
- ร่วมการประชุมปรึกษาหารือการจัดกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" ของจังหวัดพังงา
-
ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา สนจ.อำนวยการ/076-481424
16 พ.ย. 61
10:00
- ร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
-
ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงา ชั้น 3 สนง.ท้องถิ่นจังหวัดพังงา(กลุ่มงานกฏหมาย) /076481433
16 พ.ย. 61
18:30
- ร่วมพิธีเปิดฤดูการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา ปี 2561
-
ณ เวทีกลาง งานเปิดฤดูการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา ถนนเพชรเกษม บริเวณ 4 ช่องจราจร บ้านบางหลาโอน ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา 0-7645-0912
19 พ.ย. 61
09:30
- ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดพังงา ครั้งที่ 3/2561
-
ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา สนจ.(ยุทธศาสตร์)/076-481422
20 พ.ย. 61
10:00
- ร่วมประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 1/2562
-
ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังใหม่) ปค.จังหวัด/076-481455
21 พ.ย. 61
13:30
- ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด ครั้งที่ 5/2561
-
ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานพังงา สนง.เกษตรและสหกรณ์/076-413181-2
22 พ.ย. 61
13:30
- ร่วมประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2562 จังหวัดพังงา
-
ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังใหม่) สนจ.(บริหารทรัพยากรบุคคล)/076-431-437
22 พ.ย. 61
19:30
- ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2561
-
ณ เวทีริมเขื่อนคลองพังงา สนง.เทศบาลเมืองพังงา/076-411780
23 พ.ย. 61
08:30
- ร่วมการประชุมสัมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อผลการศึกษาโครงการจัดการสิ่งแวดล้อมศูนย์ราชการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวคิดสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง (Built Environment) ระดับภูมิภาค
-
ณ ห้องเฮอริเทจ โรงแรมกระบี่เฮอริเทจ จังหวัดกระบี่ สนจ.อำนวยการ/076-481424