วาระงานผู้บริหารจังหวัดพังงา
ประจำเดือน มกราคม 2562

แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ ถ้ำงามตา ภูผาแปลก แมกไม้จำปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร<
วันที่ เวลา ภารกิจ สถานที่ เจ้าของเรื่อง‎ /
หมายเลขโทรศัพท์‎
 นายศิริพัฒ พัฒกุล   ( ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา )
1 ม.ค. 62
07:00
ประธานในพิธีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2562
-
บริเวณถนนเพชรเกษม หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองพังงา สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา 076-481435
1 ม.ค. 62
19:00
ประธานในพิธีเปิดโครงการจัดงานประเพณีถือศีลกินเจ ประจำปี 2562
-
ศาลาจ้าแม่กวนอิมพระมหาธาตุเจดีย์พุทธธรรมบันลือ ต.บางเหรียง อ.ทับปุด จ.พังงา ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา 076-481455
2 ม.ค. 62
09:10
ออกรายการวิทยุทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา รายการ "รัก จัง...พังงา"
-
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา 076-481456
3 ม.ค. 62
13:30
ร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการ 60 วัน "แยกก่อนทิ้ง" เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผ่านระบบวีดิทัศน์มางไกล (Video Conference)
-
ห้องประชุม 1 ชั้น 2ศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา 076-481435
3 ม.ค. 62
10:30
ประธานแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 ภายใต้การดำเนินการของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี
-
ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา/ 076-460607
4 ม.ค. 62
13:30
ประธานการอบรมโครงการการใช้เอกลักษณ์จากศิลปะการแสดงพื้นบ้าน สร้งสรรค์ศิลปะการแสดงพื้นถิ่นกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนต้นแบบ "ดีเกฮูลู" จังหวัดพังงา
-
ห้องประชุมโรงแรมบ้านบ่อแสน อ.ทับปุด จ.พังงา สนง.วัฒนธรรมจังหวัดพังงา/076-481596-5
4 ม.ค. 62
13:30
ประธานในพิธีเปิดอาคารใหม่ โรงเรียนบ้านบ่อแสน (อาคารดาหลา)
-
ณ โรงเรียนบ้านบ่อแสน อ.ทับปุด จ.พังงา โรงเรียนบ้านบ่อแสน 046-499874
5 ม.ค. 62
10:30
ประธานในพิธีเปิด พร้อมให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมผู้นำชุมชนและเยาวชนเพื่อขับเคลื่อน TO BE NUMBER ONE ประเภทชุมชน
-
ห้องประชุมชาโต โรงแรมเอราวัณ ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา 076-481459
7 ม.ค. 62
10:00
ประธานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพังงาครั้งที่ 1/2562
-
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา สนง.ส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพังงา 076-481435
8 ม.ค. 62
09:00
ประธานเปิดกิจกรรมตามโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"
-
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา/076-481455,076-410927-8
8 ม.ค. 62
13:30
ประธานการประชุมพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดพังงา
-
ห้องประชุมทานตะวัน ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา ภ.จว.พังงา
9 ม.ค. 62
09:10
ออกรายการวิทยุทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา รายการ "รัก จัง...พังงา"
-
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพังงา สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา /076-481456
9 ม.ค. 62
10:00
ประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอ่นจังหวัดพังงา
-
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา สนง.อบจ. 084-8399925
9 ม.ค. 62
13:00
ประธานในพิธีเปิดการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการวางและจัดทำผังโครงการวางผังการระบายน้ำจังหวัดในลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก ครั้งที่ 2 (ระดับพื้นที่จังหวัด)
-
ห้องอันดามัน โรงแรมเดอะลีฟ ออน เดอะแซนด์เขาหลัก บาย กะตะธานี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา 076-460771
9 ม.ค. 62
16:30
ประธานในการเปิดงาน "มหกรรมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดพังงา"
-
บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา 076-481458
10 ม.ค. 62
08:15
ร่วมตรวจเยี่ยมการปฎิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว ประจำเดือน มกราคม 2562
-
ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน ม. 2 บ้านบางม่า ต.ทุ่งคาโงก อ.เมืองพังงา จ.พังงา สนง.สสจ. 076-481725 ต่อ 303
10 ม.ค. 62
09:30
ประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ครั้งที่ 1/2562
-
ห้องประชุมศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ต.เกาะปันหยี อ.เมืองพังงา จ.พังงา สนง.ทสจ. 076-481033 ต่อ 601,602
10 ม.ค. 62
13:30
ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรจังหวัดพังงา ประจำปี 2562
-
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา (ห้องใหญ่) สนง.เกษตรจังหวัดพังงา 076-481467
11 ม.ค. 62
10:00
ประธานในพิธีเปิด "วันรวมน้ำใจ"
-
สำนักงานเหล่ากาชาจังหวัดพังงา ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา 076-481455
14 ม.ค. 62
08:00
ร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา ประจำปี 2561 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดพังงา "ผู้ว่าฯ พาเที่ยว@อำเภอคุระบุรี"
-
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ อ.คุระบุรี จ.พังงา สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา 076-450912
15 ม.ค. 62
10:00
พบปะผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ยูนิวานิชน้ำปาล์ม จำกัน (มหาชน) การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE
-
บริษัท ยูนิวานิช น้ำมันปาร์ม จำกัด (มหาชน) สาขาคุระบุรี อ.คุระบุรี จ.พังงา สนง.แรงงานจังหวัดพังงา/076-411968-9 คุณ กษมา088-7562128
15 ม.ค. 62
19:00
ประธานในพิธีเปิดงานแตงโมและของดีอำเภอคุระบุรี ประจำปี 2562
-
สนามที่ว่าการอำเภอคุระบุรี อ.คุระบุรี จ.พังงา ปค.จังหวัด 076-481455
16 ม.ค. 62
07:30
ประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันครูครั้งที่ 63 พ.ศ. 2562 จังหวัดพังงา
-
หอประชุมเขาทอย วิทยาลัยเทคนิค เขต 2 สนง.ศึกษาธิการจังหวัดพังงา 076-410280
16 ม.ค. 62
08:30
ประธานในพิธีวันครูครั้งที่ 63 พ.ศ. 2562 จังหวัดพังงา
-
หอประชุมเขาทอย วิทยาลัยเทคนิค เขต 3 สนง.ศึกษาธิการจังหวัดพังงา 076-410280
16 ม.ค. 62
09:10
ออกรายการวิทยุทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา รายการ "รัก จัง...พังงา"
-
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา 076-481456
17 ม.ค. 62
09:00
ประธานในงานรัฐพิธี "วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช " ประจำปี 2561
-
ลานพระบรมราชนุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดพังงา อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา สนจ.กลุ่มงานอำนวยการ 076-481424
17 ม.ค. 62
14:00
ร่วมเป็นสักขีพยานเพื่อประกาศพันธสัญญาอำเภอปลอดโฟม โครงการ WE LOVE PHANGNGA (เรารักษ์พังงา) ตามแผนปฎิบัติราชการประจำปีของจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
-
ที่ว่าการอำเภอกะปง อ.กะปง จ.พังงา สนง.สสจ. 076-481726 ต่อ 1102
17 ม.ค. 62
11:00
ประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง "จับตลาดออนไลน์ เพื่อสร้างยอดขายยุค 4.0 " ภายใต้โครงการค่าใช้จ่ายการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอุสหกรรมในส่วนภูมิภาค
-
ห้องพิงกัน โรงแรมภูงา ต.ตากแดด อ.เมืองพังงา จ.พังงา สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดพังงา 076-482338
18 ม.ค. 62
13:30
มอบเช็คค่าสินไหมทดแทนให้กับทายาทของ นายสุไลมาน ดือราแม
-
ห้องปฎิบัติราชการจังหวัดพังงา สนง.คปภ.จังหวัดพังงา 076-460517
18 ม.ค. 62
17:00
ประธานพิธีเปิดงาน "เมืองแร่หมื่นล้านและงานกาชาดจังหวัดพังงา ประจำปี 2562 "
-
เวทีกลาง สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังเก่า) สนจ.กลุ่มงานอำนวยการ 076-481424
18 ม.ค. 62
10:00
ประธานการประชุมและมอบนโยบายแก่หัวหน้าส่วนราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
-
ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศาลากลางจังหวัดพังงา สนจ.กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 076-481437
21 ม.ค. 62
10:30
ประธานในพีธีเปิดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
-
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา สนง.ปภ. 076-460607
21 ม.ค. 62
13:30
ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด (อกส.จ.) ครั้งที่ 1/2562
-
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา (ห้องประชุมเล็ก) สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา 076-481458
22 ม.ค. 62
10:30
ประธานในพิธีโครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
-
โรงเรียนบ้านนอกนา ม.2 ต.เกาะคอเขา อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา 076-481455
23 ม.ค. 62
09:10
ออกรายการวิทยุทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา รายการ "รัก จัง...พังงา"
-
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา / 076-481456
 นายชาญศักดิ์ ถวิล   ( รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา )
1 ม.ค. 62
06:40
ร่วมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2562
-
ณ บริเวณถนนเพชรเกษม หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองพังงา สนง.เทศบาลเมืองพังงา 076 411780 ต่อ 112
2 ม.ค. 62
08:30
ปฏิบัติราชการปกติ
-
- -
3 ม.ค. 62
09:30
ประธานการตรวจสอบกลั่นกรองการขออนุญาตขอ มี ใช้ และย้ายวัตถุระเบิด
-
ณ คลังวัตถุระเบิด ม.1 ต.บางเตย อ.เมืองพังงา ปค.076 481455
3 ม.ค. 62
13:30
ประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการงานกาชาด ประจำปี 2562
-
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหสกรณ์จังหวัดพังงา เลขที่ 92/19 ถนนศิริราษฎร์ (ซอยอู่เรือ) อ.เมืองพังงา สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา /076-413181
3 ม.ค. 62
11:00
ประธานในพิธีเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
-
ณ ห้องประชุมชาโต โรงแรมเอราวัณ ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา 076-481458
3 ม.ค. 62
10:30
ร่วมประชุมแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 ภายใต้การดำเนินการของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี
-
ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา/ 076-460607
4 ม.ค. 62
13:30
ประธานการประชุมพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดพังงา
-
ณ ณ กะทะทอง กอล์ฟ แอนด์รีสอร์ท อ.เมืองพังงา หอการค้าจังหวัดพังงา 076 481468
5 ม.ค. 62
17:30
ร่วมงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว "สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์"
-
ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า กรุงเทพ ฯ สนจ.อำนวยการ 076 481488
7 ม.ค. 62
13:30
ประธานการเตรียมการจัดงาน "เมืองแร่หมื่นล้านและงานกาชาดจังหวัดพังงา ประจำปี 2562"
-
ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา สนง.พช. 076481462
8 ม.ค. 62
08:30
ปฏิบัติราชการปกติ
-
- -
9 ม.ค. 62
08:00
ประธานเปิดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน "แยกก่อนทิ้ง"
-
ณ ลานกิจกรรมหน้าตลาดสดกราภูงา สถ. 076 481435
9 ม.ค. 62
16:00
ร่วมเปิดงาน "มหกรรมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดพังงา"
-
ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอตะกั่วป่า อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา 076-481458 -
10 ม.ค. 62
07:00
ประธานการตรวจบูรณาการตรวจสภาพการจ้างสภาพการทำงานและค้ามนุษย์ด้านแรงงานในเรือประมงทะล
-
ณ ท่าเทียบเรืออุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงา 0-7641-2142
11 ม.ค. 62
10:00
ร่วมพิธีเปิด "วันรวมน้ำใจ"
-
ณ สำนักงานเหล่ากาชาจังหวัดพังงา ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา 076-481455
12 ม.ค. 62
08:00
ร่วมพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
-
ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทรพังงา อ.เมืองพังงา สนง.ศธ 0-7641-0280
13 ม.ค. 62
09:30
ประธานตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานท่าเทียบเรือโล๊ะจาก อ.เกาะยาว
-
ม.3 ต.พรุใน อ.เกาะยาว จ.พังงา สนง.โยธาธิการฯ 076460625
14 ม.ค. 62
09:00
ประธานคณะทำงานตรวจสอบสถานที่ขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ
-
ม.1 ต.แม่นางขาว อ.คุระบุรี , ม.4 โคกเคียน อ.ตะกั่วป่า, บริเวณคลองตะกั่วป่า ม.5., ม.6 ต.ตำตัว อ.ตะกั่วป่า, บริเวณน้ำตกโตนหมอก ม.6 ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง สนง.เจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงา 076-460639
15 ม.ค. 62
19:00
ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานแตงโมและของดีอำเภอคุระบุรี ประจำปี 2562
-
ณ สนามที่ว่าการอำเภอคุระบุรี อ.คุระบุรี จ.พังงา ปค.จังหวัด/076-481455
15 ม.ค. 62
13:30
ประธานการประชุมคณะทำงานการตรวจสอบการขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำจังหวัดพังงา
-
ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 อาคารศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา สนง.เจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงา 076-460639
15 ม.ค. 62
09:00
ประธานกรรมการตรวจการจ้าง โครงการพัฒนาสร้างพื้นฐานสู่การท่องเที่ยวทางทะล (ก่อสร้างท่าเที่ยบเรือบ้านป่ายาง)
-
ม.10 ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา ปค.076 481455
16 ม.ค. 62
09:00
ประชุมสัมมนาระบบการแจ้งเตือนภัย "สึนามิ"
-
ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรมโนโวเทล ภูเก็ต โภคีธรา อ.เมือง จ.ภูเก็ต ปภ.จ.พง(กลุ่มงานยุทธศาสตร์)/076-460607
16 ม.ค. 62
13:30
ประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) จังหวัดพังงา
-
ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ปค.จังหวัด/076-481455
17 ม.ค. 62
09:30
ประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
-
ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่) สนจ.ยุทธศาสตร์ฯ 076481422
17 ม.ค. 62
15:00
เตรียมการซักซ้อมพิธีเปิดงานเหมืองแร่หมื่นล้านและงานกาชาดจังหวัดพังงา ปี 2562
-
ณ เวทีกลาง สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา อ.เมืองพังงา สนจ.อำนวยการ 076 481488
17 ม.ค. 62
14:00
เตรียมการเปิดงาน "เหมืองแร่หมื่นล้านและงานกาชาดจังหวัดพังงา " ปี 2562 (VTR)
-
ณ ห้องปฏิบัติการรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา สวท.พังงา
18 ม.ค. 62
13:30
ประธานการประชุมคณะที่ปรึกษาโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณบ้านหานบัว ต.โคกกลอย อ.ตะก่ั่วทุ่ง
-
ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา สนง.โยธาธิการฯ 076460625
18 ม.ค. 62
19:00
ร่วมพิธีเปิดงานเมืองแร่หมื่นล้านและงานกาชาดจังหวัดพังงา ปี 2562
-
ณ เวทีกลาง สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา อ.เมืองพังงา สนจ.อำนวยการ 076 481488
19 ม.ค. 62
19:00
ประธานมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขันประชันเสียงไก่แจ้พื้นบ้าน งานเมืองแร่หมื่นล้านและงานกาชาดจังหวัดพังงา ประจำปี 2562
-
ณ เวทีกลางงานเมืองแร่หมื่นล้านและงานกาชาดจังหวัดพังงา สนง.การกีฬาแห่งประเทศไทย 076 460503
22 ม.ค. 62
10:30
ร่วมโครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
-
ณ โรงเรียนบ้านนอกนา หมู่ที่ 2 ต.เกาะคอเขา อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ปค.จังหวัด/076-481455
22 ม.ค. 62
09:30
ประธานการประชุมคณะทำงานผังเมืองรวมจังหวัดพังงา
-
ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา สนง.โยธาธิการฯ 076460625
23 ม.ค. 62
18:30
ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลเทียวเมืองไทย ประจำปี 2562 ครั้งที่ 39 (Thailand Tourism Festival: TTF 2019
-
ณ เวทีใหญ่สวนลุ่มพินี กรุงเทพฯมาหตร สนจ.อำนวยการ 076 481488
23 ม.ค. 62
10:00
ประธานการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดและคณะทำงานตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2562
-
ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา สนง.สถิติจังหวัดพังงา 076460649
24 ม.ค. 62
13:30
ประธานการประชุมคณะกรรมการรับรองมาตฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดพังงา
-
ณ ห้องประชุมปาริฉัตร สำนักงานอุสาหกรรมจังหวัดพังงา สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดพังงา 076-481980
24 ม.ค. 62
09:00
ประธานการประชุมเร่งรัดติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
-
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา สนง.คลังจังหวัดพังงา 076 481474
26 ม.ค. 62
11:30
ร่วมงานมงคลสมรสลูกท่านนรภัทร ปลอดทอง (นส.ศิรินันท์ ชูทัพ และเรืออากาศเอกคเชนท์ ปลอดทอง)
-
ณ ห้องธนากร แกรนด์บอลรูม รร.ดิโอวาเล่ย์ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี -
 นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์   ( รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา )
1 ม.ค. 62
07:00
ร่วมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2562
-
ณ บริเวณถนนเพชรเกษม หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองพังงา กองการศึกษา งานธุรการ (ทม.พังงา)/ 076 411780 ต่อ 110
3 ม.ค. 62
10:30
เข้าร่วมประชุมติดตามการแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 ผ่านระบบ Video Conference
-
ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา(สำนักงานเลขานุการศูนย์ปฏิบัติการฯ)/076 460607
3 ม.ค. 62
13:30
ประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน "แยกก่อนทิ้ง" เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2562 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางใกล (Video conference)
-
ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัด ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา สนง.ท้องถิ่นจังหวัดพังงา /076-481435
4 ม.ค. 62
00:00
ปฏิบัติราชการปกติ
-
- -
7 ม.ค. 62
13:30
ประธานการประชุม คกก.พิจารณาคัดเลือก "เด็กประพฤติดี มีค่านิยม" ฯ
-
ห้องประชุม สนง.วัฒนธรรมจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา สนง.วัฒนธรรมจังหวัดพังงา /076-481596
8 ม.ค. 62
09:30
ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2562
-
ห้อประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา สนง.ทสจ.
9 ม.ค. 62
11:00
ประธานคณะกรรมการตรวจสถานที่ตั้งโครงการฯ และประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ครั้งที่ 1/2562
-
ท่าเทียบเรือคุระบุรี ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา /ห้องประชุม สนง.เทศบาลตำบลคุระบุรี สนง.ทสจ.พังงา /076-481033
9 ม.ค. 62
08:30
ประธานในพิธีเปิดโครงการ “แว่นตาเพื่อน้อง”
-
หอประชุมโรงเรียนตะกั่วป่าเสนานุกูล อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา/ 074 481 455
9 ม.ค. 62
16:00
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน "มหกรรมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดพังงา"
-
ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอตะกั่วป่า สนง.พัฒนาชุมชน จ.พังงา /076-418459
9 ม.ค. 62
09:30
ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง" อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
-
ณ สวนสาธารณะทุ่งพระโพธิ์ อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา สถจ.พังงา/076 481 435
10 ม.ค. 62
10:00
ประธานการประชุมคณะทำงานกลุ่มพื้นที่บริหารจัดการขยะมูลฝอย(cluster)
-
ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงา ชั้น 1 อ.เมืองฯ จ.พังงา สนง.ท้องถิ่นจังหวัดพังงา /076-481435
10 ม.ค. 62
13:30
ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตร จ.พังงา ปี 2562
-
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา สนง.เกษตรฯ
11 ม.ค. 62
10:00
ร่วมพิธีเปิด "วันรวมน้ำใจ"
-
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา (กลุ่มงานปกครอง) /076-481455
12 ม.ค. 62
08:15
ประธานในพิธีเปิดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
-
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดพังงา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (กลุ่มพัฒนาการศึกษา)/076 410280
14 ม.ค. 62
08:00
โครงการส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา ประจำปี 2561 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดพังงา กิจกรรม : ผู้ว่าฯพาเที่ยว@อำเภอคุระบุรี
-
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา จ.พังงา /076-450912
15 ม.ค. 62
19:00
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานแตงโมและของดีอำเภอคุระบุรี ประจำปี 2562
-
ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอคุระบุรี ที่ทำการปกครองอำเภอคุระบุรี/076-491353 ต่อ 104
15 ม.ค. 62
13:30
ประธานคณะอนุประชุมพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัยพนักงานเทศบาล
-
ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงา ชั้น 3 สถจ.พังงา/076 481 435
15 ม.ค. 62
10:30
ประธานการประชุมคณะกรรมการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น จังหวัดพังงา (Provincial Star OTOP : PSO) พ.ศ. 2562
-
ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา สำนักงานพัฒนาชุมชน กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน/076 481 459
15 ม.ค. 62
09:30
หารือการจัดคอนเสิร์ต "พี่ร้องให้น้องได้เรียน"
โกไข่และคณะ
ห้องประชุมรอง ผวจ.พังงา -
16 ม.ค. 62
07:30
ร่วมกิจกรรมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ. 2562 จังหวัดพังงา
07.30 น. ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์สามเณร จำนวน 63 รูป
หอประชุมเขาทอย วิทยาลัยเทคนิค เขต 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (กลุ่มพัฒนาการศึกษา)/076 410280
16 ม.ค. 62
09:00
ประชุมพิจารณาการอนุญาตต่อใบอนุญาตดูดทราย
09.00 น. คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ดูดทรายจังหวัดพังงาตรวจสอบพื้นที่ที่ขอต่อใบอนุญาตดูดทราย (พร้อมกัน ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา) 13.30 น. ประชุมพิจารณาอนุญาตการต่อใบอนุญาตดูดทราย
สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา/076-481471
17 ม.ค. 62
08:45
ร่วมงานรัฐพิธี "วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
-
ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา สนจ.พังงา (อำนวยการ) / 076-481424
17 ม.ค. 62
13:30
ประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเส้นทางอารยธรรมแม่น้ำตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ครั้งที่ 2/2562
-
ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา/076/481596
18 ม.ค. 62
09:00
ประธานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2562
-
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา พมจ.พังงา/ 076 412179
18 ม.ค. 62
17:00
ร่วมพิธีเปิดงานเมืองแร่หมื่นล้านและงานกาชาดจังหวัดพังงา ปี 2562
-
ณ เวทีกลาง สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา อ.เมืองพังงา สนจ.พังงา (กลุ่มงานอำนวยการ)/0 7647 1424
19 ม.ค. 62
19:00
มอบถ้วยรางวัลการแข่งขันประชันเสียงไก่แจ้พื้นบ้าน งานเมืองแร่หมื่นล้านและงานกาชาด จังหวัดพังงา ประจำปี 2562
-
เวทีกลางงานเมืองแร่หมื่นล้านและงานกาชาดจังหวัดพังงา สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย/076 460503
20 ม.ค. 62
19:00
ประธานเปิดงานคาวบอย ไนท์ ปาร์ตี้
-
ลานแสดงสินค้าบ้านบางเนียง ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา สโมสรไลออนส์เขาหลักอันดามัน
21 ม.ค. 62
13:30
ประธานการประชุม ก.อบต.จังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2562
-
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา (ห้องใหญ่) อ.เมืองฯ จ.พังงา สถจ.พังงา/076 481 435
21 ม.ค. 62
09:00
ประธานในโครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง "หลักสูตรสัคคสาสมาธิ" ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รุ่นที่ 8)
-
ณ โรงเลี้ยง/โรงฝึกอบรม เรือนจำจังหวัดพังงา เรือนจำจังหวัดพังงา/076 481524
22 ม.ค. 62
09:30
เข้าร่วมโครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จังหวัดเคลื่อนที่)
-
โรงเรียนบ้านนอกนา หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะคอเขา อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา /076-481455
22 ม.ค. 62
15:30
ประธานการประชุม ก.ท.จ.พังงา ครั้งที่ 1/2562
-
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา สถจ.พังงา (กลุ่มงานมาตรฐานฯ)/076 481 435
23 ม.ค. 62
13:30
ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2562
-
ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา สนง.พมจ.(กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ)/076 412179
23 ม.ค. 62
10:00
ประธานในพิธีเปิดการประชุมการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
-โครงการพัฒนาและส่งเสริมหมู่บ้าน OTOP
โรงแรมภูงา ต.ตากแดด อ.เมืองพังงา จ.พังงา สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน/
24 ม.ค. 62
14:30
ประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำและติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด จังหวัดพังงา
-
ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา สนง.ทสจ.พังงา (ส่วนอำนวยการ)/076-481033
24 ม.ค. 62
13:30
ประชุมซักซ้อมการออกรางวัลสลากการกุศลสมนาคุณ ปี 2562
-
เวทีร้านกาชาด ปกครอง/076 - 481455
25 ม.ค. 62
08:00
ประธานในพิธีเปิดโครงการจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดพังงา ประจำปี 2561
-
ห้องประชุมหลังศูนย์ราชการจังหวัดพังงา พมจ.พังงา/ 076 412179
 นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์   ( ปลัดจังหวัดพังงา )
1 ม.ค. 62
07:00
ร่วมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2562
-
บริเวณถนนเพชรเกษม หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองพังงา สำนักงานเทศบาลเมืองพังงา 076-411780
3 ม.ค. 62
09:30
ร่วมพิจารณาตรวจสอบกลั่นกรองการขออนุญาตซื้อ มี ใช้ และย้ายวัตถุระเบิด
-
คลังเก็บวัตถุระเบิด หมู่ที่ 1 ตำบลบางเตย อำเภอเมืองพังงา ที่ทำการปกครองจังหวัด กลุ่มงานปกครอง 076-481-455
3 ม.ค. 62
10:30
เข้าร่วมประชุมติดตามการแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 ผ่านระบบ Video Conference
-
ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา สนง.ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยจังหวัดพังงา /076-460607
3 ม.ค. 62
13:30
ประชุมหารือเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหากรณีราษฎรร้องเรียนขอให้บรรเทาความเดือดร้อนจากการประกอบอาชีพเจ็ทสกีบริเวณหมู่เกาะไข่ อำเภอเกาะยาว
-
ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา สำนักงานจังหวัด กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 076-481426
4 ม.ค. 62
10:00
ประชุมคณะทำงานพิจารณากำหนดระยะเวลาเยียวยาความเสียหายให้กับผู้รับสัมปทานจัดเก็บอากรรังนกอีแอ่นจังหวัดพังงา
-
ห้องปลัดจังหวัดพังงา ที่ทำการปกครองจังหวัด ศูนย์อำนวยความเป็นธรรม
4 ม.ค. 62
13:30
ประธานคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 (กำนัน) ตำบลคลองเคียน
-
ห้องปลัดจังหวัดพังงา ที่ทำการปกครองจังหวัด ศูนย์อำนวยความเป็นธรรม
7 ม.ค. 62
09:30
ตรวจผลงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้านที่เสนอขอรับรางวัลยอดเยี่ยม ประจำปี 2562 นายสุจิตร ลิ่มพานิช (กำนัน)
-
ศาลาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะคอเขา อำเภอตะกั่วป่า ที่ทำการปกครองจังหวัด กลุ่มงานปกครอง 076-481-455
8 ม.ค. 62
08:30
ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและจำหน่ายสินค้าชุมชน
-
สะพานท่าเทียบเรือมาเนาะห์ หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว ทำการปกครองอำเภอเกาะยาว 076-597003
8 ม.ค. 62
10:00
ตรวจผลงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้านที่เสนอขอรับรางวัลยอดเยี่ยม ประจำปี 2562 นายวิทูล บุญสพ (กำนัน)
-
ศาลาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลพรุใน อำเภอเกาะยาว ที่ทำการปกครองจังหวัด กลุ่มงานปกครอง 076-481-455
9 ม.ค. 62
13:00
ร่วมประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2562
-
ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 076-481-033
9 ม.ค. 62
10:00
ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอ่นจังหวัดพังงา
-
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา สนง.อบจ. 084-8399925
10 ม.ค. 62
09:00
ตรวจผลงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้านที่เสนอขอรับรางวัลยอดเยี่ยม ประจำปี 2562 นายวิสุทธิ์ ทองเจิม (กำนัน)
-
ศาลาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลบางเหรียง อำเภอทับปุด ที่ทำการปกครองจังหวัด กลุ่มงานปกครอง 076-481-455
10 ม.ค. 62
13:30
ตรวจผลงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้านที่เสนอขอรับรางวัลยอดเยี่ยม ประจำปี 2562 นายวิชัช ชูดวง (ผู้ใหญ่บ้าน)
-
ศาลาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลตากแดด อำเภอเมืองพังงา ที่ทำการปกครองจังหวัด กลุ่มงานปกครอง 076-481-455
10 ม.ค. 62
10:00
ประธานการประชุมการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
-
ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดพังงา /076-481-595
14 ม.ค. 62
09:30
ตรวจผลงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้านที่เสนอขอรับรางวัลยอดเยี่ยม ประจำปี 2562 นายพีระยศ โสพรรณ (กำนัน)
-
ศาลาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลเหล อำเภอกะปง ที่ทำการปกครองจังหวัด กลุ่มงานปกครอง 076-481-455
14 ม.ค. 62
13:30
ตรวจผลงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้านที่เสนอขอรับรางวัลยอดเยี่ยม ประจำปี 2562 นายปรินทร เดชแก้ว (ผู้ใหญ่บ้าน)
-
ศาลาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลบางวัน อำเภอคุระบุรี ที่ทำการปกครองจังหวัด กลุ่มงานปกครอง 076-481-455
15 ม.ค. 62
09:00
ตรวจผลงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้านที่เสนอขอรับรางวัลยอดเยี่ยม ประจำปี 2562 นางสาวอุมากร แพใหญ่ (กำนัน)
-
ศาลาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง ที่ทำการปกครองจังหวัด กลุ่มงานปกครอง 076-481-455
15 ม.ค. 62
13:30
ตรวจผลงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้านที่เสนอขอรับรางวัลยอดเยี่ยม ประจำปี 2562 นายสุรัตน์ สุมาลี (ผู้ใหญ่บ้าน)
-
ศาลาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง ที่ทำการปกครองจังหวัด กลุ่มงานปกครอง 076-481-455
15 ม.ค. 62
19:00
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานแตงโมและของดีอำเภอคุระบุรี ประจำปี 2562
-
สนามหน้าที่ว่าการอำเภอ คุระบุรี ที่ทำการปกครอง อำเภอคุระบุรี
16 ม.ค. 62
10:30
ประธานประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด (โต๊ะข่าว) จังหวัดพังงา
-
ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา ศอ.ปส.จ.พังงา
16 ม.ค. 62
13:30
ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)
-
ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา(กลุ่มงานปกครอง)
17 ม.ค. 62
08:30
ร่วมงานรัฐพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
-
ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง สนง.จังหวัด กลุ่มงานอำนวยการ 076-481-424
17 ม.ค. 62
13:30
ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเส้นทางอารยธรรมแม่น้ำตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ครั้งที่1/2562
-
ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดพังงา 076-481-596
 นายเสริมเกียรติ สุทพัฒน์แก้ว   ( หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา )
1 ม.ค. 62
07:00
- ร่วมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2562
-
ณ บริเวณถนนเพชรเกษม หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองพังงา สนง.เทศบาลเมืองพังงา 076 411780 ต่อ 112
2 ม.ค. 62
00:00
- ปฏิบัติราชการปกติ
-
- -
3 ม.ค. 62
10:30
- ร่วมประชุมแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 ภายใต้การดำเนินการของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี
-
ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา/ 076-460607
3 ม.ค. 62
13:30
- ร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการ 60 วัน "แยกก่อนทิ้ง" เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผ่านระบบวีดิทัศน์มางไกล (Video Conference)
-
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2ศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา สนง.ส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น
4 ม.ค. 62
00:00
- ปฏิบัติราชการปกติ
-
- -
7 ม.ค. 62
10:00
- ร่วมประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2562
-
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา สนง.ส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น/076481433
8 ม.ค. 62
08:30
คณะกรรมการตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและจำหน่ายสินค้าชุมชน
-
ะพานท่าเทียบเรือมาเนาะห์ หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว ที่ทำการปกครองอำเภอเกาะยาว /076-481455
9 ม.ค. 62
13:30
- ร่วมประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดวางและจัดผังโครงการวางผังการระบายน้ำจังหวัดในกลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก ครั้งที่ 2 (ระดับพื้นที่จังหวัด)
-
ณ ห้องอันดามัน โรงแรมเดอะลีฟ ออน เดอะแซนด์ เขาหลัก บาย กะตะธานี จังหวัดพังงา สำนักวิศวกรรมการผังเมือง/02201-8346
9 ม.ค. 62
08:00
ร่วมกิจกรรมตามแผนปฎิบัติการ 60 วัน "แยกก่อนทิ้ง"
-
ลานกิจกรรมหน้าตลาดสดกราภูงา สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา/076-481435
9 ม.ค. 62
16:00
ร่วมในการเปิดงาน "มหกรรมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดพังงา"
-
บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา 076-481458
10 ม.ค. 62
00:00
- ปฏิบัติราชการปกติ
-
- -