ตารางนัดหมายในปี 2564 ของ      สั่งพิมพ์

condi=
นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ตำแหน่ง : ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
นายบุญเติม เรณุมาศ
ตำแหน่ง : รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ
ตำแหน่ง : รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
นายนพสิทธิ์ อุดมสุวรรณกุล
ตำแหน่ง : ปลัดจังหวัดพังงา
นางสาวภัทรกันยา ชูวงศ์
ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา