ตารางนัดหมายในปี 2562 ของ ผู้บริหารแต่ละท่าน      
นายศิริพัฒ พัฒกุล
ตำแหน่ง : ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
นายชาญศักดิ์ ถวิล
ตำแหน่ง : รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
ตำแหน่ง : รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ตำแหน่ง : ปลัดจังหวัดพังงา
-ว่าง -
ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา

สำนักงานจังหวัดพังงาเว็บไซต์หลัก | ประสานงาน ฝ่ายเลขานุการ 076-481423 |