ตารางนัดหมายในปี 2561 ของ ผู้บริหารแต่ละท่าน      
นายสิทธิชัย ศักดา
ตำแหน่ง : ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
นายชาญศักดิ์ ถวิล
ตำแหน่ง : รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ
ตำแหน่ง : รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
นายมานิต เพียรทอง
ตำแหน่ง : ปลัดจังหวัดพังงา
นายเสริมเกียรติ สุทพัฒน์แก้ว
ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา

สำนักงานจังหวัดพังงาเว็บไซต์หลัก | ประสานงาน ฝ่ายเลขานุการ 076-481423 |