ตารางนัดหมายของผู้บริหาร วันจันทร์ ที่ 27 มกราคม 2563

หรือ ตั้งแต่ วันที่  

  ถึงวันที่ : 

      สั่งพิมพ์
วันที่-เวลา รายการ สถานที่ เจ้าของเรื่อง/โทร การแต่งกาย
 นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา   ( ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา )
27 ม.ค. 63
เวลา:09:00
- ประธานพิธีเปิดโครงการ "บวร" ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรมของจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ 2563
-
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน กอ.รมน.จ.พ.ง./076-481425 -
27 ม.ค. 63
เวลา:13:30
- ประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพังงา
-
ห้องประชุมราชสีห์ 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา สนง.ปภ.จังหวัดพังงา/076-460607 -
 นายโชตินรินทร์ เกิดสม   ( รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา )
27 ม.ค. 63
เวลา:09:30
ประธานพิธีเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย
-
ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพังงา สนง.ศึกษาธิการจังหวัดพังงา 076-413264 ผวจ.มอบหมาย ชุดยุวกาชาดหรือชุดสูทสีกรมท่า
 นายบุญเติม เรณุมาศ   ( รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา )
27 ม.ค. 63
เวลา:10:00
นายเสรี สายพงษ์พรรณ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพังงา ขอเข้าพบเพื่อรายงานตัว
-
สนง.รอง ผวจ.พังงา ที่ดิน -
27 ม.ค. 63
เวลา:13:30
ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพังงา
-
ห้องประชุมราชสีห์ 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัด ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา สนง.ปภ.จ.พังงา(กลุ่มงานยุทธฯ) /076-460607 -
 นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์   ( ปลัดจังหวัดพังงา )
27 ม.ค. 63
เวลา:13:30
ออกตรวจประเมินผลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านที่อำเภอเสนอขอรับรางวัลยอดเยี่ยม ประจำปี 2563 (นายมนัสศักดิ์ ยวนแก้ว)
-
หมู่ที่ 2 ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า ที่ทำการปกครองจังหวัด พังงา -
 นายวิรัช ตั่นสกุล   ( หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา )
27 ม.ค. 63
เวลา:00:00
- ลาพักผ่อน
-
- - -