ตารางนัดหมายของผู้บริหาร วันจันทร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2562

หรือ ตั้งแต่ วันที่  

  ถึงวันที่ : 

  

     
วันที่-เวลา รายการ สถานที่ เจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
 นายศิริพัฒ พัฒกุล   ( ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา )
22 ก.ค. 62
10:00 - 00:00
ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา ขอเข้าพบเพื่อหารือเรื่องการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจากพระราชดำริ ฯ "โครงการคืนช้างร้องให้กลับสู่ไพรพฤกษ์ เขาท่ากะได อ.กะปง จังหวัดพังงา"
-
ห้องปฎิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
ห้องปฎิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 076-496451
22 ก.ค. 62
10:30 - 00:00
ประธานเปิดพร้อมให้โอวาทแก่ผู้ร่วมประชุมโครงการการพัฒนาและส่งเสริมวิถีพอเพียง "เดินตามรอยเท้าพ่อ" สู่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง : กิจกรรมที่ 4 ติดตามประเมินผล การนำเสนอผลความสำเร็จโครงการฯ และการเชิดช
-
โรงแรมภูงา อ.เมืองพังงา จ.พังงา
โรงแรมภูงา อ.เมืองพังงา จ.พังงา สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา/ 076-481459
 นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์   ( รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา )
22 ก.ค. 62
09:00 - 11:00
บมจ.กสท โทรคมนาคม ขอเข้าพบเพื่อรายงานสรุปความคืบหน้าโครงการ นวัตกรรมการพัฒนาจังหวัด อัจฉริยะ Smart Province
-
ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงา ชั้น 2 อ.เมืองฯ จ.พังงา
ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงา ชั้น 2 อ.เมืองฯ จ.พังงา สนง.สถิติจังหวัดพังงา / 076-460648-9
 นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์   ( ปลัดจังหวัดพังงา )
22 ก.ค. 62
13:30 - 00:00
ประธานการประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด(โต๊ะข่าว)
-
ห้องประชุมชั้น3 ศาลากลางจังหวัดพังงา
ห้องประชุมชั้น3 ศาลากลางจังหวัดพังงา ศอ.ปส.จ.พง. 076-481461
 นายวิรัช ตั่นสกุล   ( หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา )
22 ก.ค. 62 - 24 ก.ค. 62
08:30 - 00:00
- ร่วมโครงการเสริมสมรรถนะในการขับเคลื่อนงานของหัวหน้าสำนักงานจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
-
ณ ห้องราชา 1 ชั้น 11 โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร
ณ ห้องราชา 1 ชั้น 11 โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร สำนักงานปลัดกระทรวง สถาบันดำรงราชานุภาพ/02-2215958

สำนักงานจังหวัดพังงาเว็บไซต์หลัก | ประสานงาน ฝ่ายเลขานุการ 076-481423 |