ตารางนัดหมายของผู้บริหาร วันศุกร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2561

หรือ ตั้งแต่ วันที่  

  ถึงวันที่ : 

  

     
วันที่-เวลา รายการ สถานที่ เจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
 นายศิริพัฒ พัฒกุล   ( ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา )
16 พ.ย. 61
08:30 - 00:00
ประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมการสร้างความรู้ยกระดับและพัฒนาโอทอปด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
-
โรงแรมบ่อแสนวิลล่า แอนด์ สปา อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา
โรงแรมบ่อแสนวิลล่า แอนด์ สปา อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา 076-418458 -
16 พ.ย. 61
10:00 - 00:00
ประธานการประชุมเชิงปฎิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัมนาชุมชน ระดับอำเภอ
-
ห้องประชุมพิงกัน โรงแรมภูงา ต.ตากแดด อ.เมืองพังงา จ.พังงา
ห้องประชุมพิงกัน โรงแรมภูงา ต.ตากแดด อ.เมืองพังงา จ.พังงา สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา 076-481458 -
16 พ.ย. 61
13:30 - 00:00
ประธานการประชุมทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดจังหวัด 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) และการจัดทำแผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
-
ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา สนจ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ /076-481423 -
16 พ.ย. 61
18:00 - 00:00
ร่วมพิธีเปิดฤดูการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาประจำปี 2561 และกล่าวต้อนรับ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
-
เวทีกลาง งานเปิดฤดูการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา ถนนเพชรเกษม บริเวณ 4 ช่องจราจร บ้านบางหลาโอน ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
เวทีกลาง งานเปิดฤดูการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา ถนนเพชรเกษม บริเวณ 4 ช่องจราจร บ้านบางหลาโอน ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา/076-450912 -
 นายชาญศักดิ์ ถวิล   ( รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา )
16 พ.ย. 61
09:30 - 00:00
ประธานทอดกฐิน (ตกค้าง)
-
ณ วัดท่าหัน อ.กะปง จ.พังงา
ณ วัดท่าหัน อ.กะปง จ.พังงา สนง.พระพุทธฯ 0-7641-3910 -
16 พ.ย. 61
13:30 - 00:00
ประชุมทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
-
ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา)
ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา) สนจ.ยุทธศาสตร์ฯ 076481422 -
16 พ.ย. 61
16:00 - 00:00
ประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ
-
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 1 โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 1 โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ อ.เมือง จ.ภูเก็ต สนจ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ 076481524 ผวจ.มอบหมาย
16 พ.ย. 61
18:30 - 00:00
ร่วมพิธีเปิดฤดูการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา ปี 2561
-
ณ เวทีกลาง งานเปิดฤดูการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา ถนนเพชรเกษม บริเวณ 4 ช่องจราจร บ้านบางหลาโอน ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า
ณ เวทีกลาง งานเปิดฤดูการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา ถนนเพชรเกษม บริเวณ 4 ช่องจราจร บ้านบางหลาโอน ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา 0-7645-0912 -
 นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์   ( รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา )
16 พ.ย. 61
10:00 - 00:00
ประธานคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (กิจกรรมการก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา)
-
ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงา ชั้น 3
ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงา ชั้น 3 สนง.ท้องถิ่นจังหวัดพังงา(กลุ่มงานกฏหมาย) /076481433 -
16 พ.ย. 61
18:30 - 00:00
ร่วมพิธีเปิดงานฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัดพังงา ประจำปี 2561
-
เวทีกลาง งานเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัดพังงา ถนนเพชรเกษม บริเวณ 4 ช่องจราจร บ้านบางหลาโอน ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
เวทีกลาง งานเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัดพังงา ถนนเพชรเกษม บริเวณ 4 ช่องจราจร บ้านบางหลาโอน ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา จ.พังงา /076-450912 ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดฯ /ท่าน ผวจ.เชิญ รอง ผวจ.ทั้งสองท่านร่วมพิธีเปิดฯ ด้วย
 นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์   ( ปลัดจังหวัดพังงา )
16 พ.ย. 61
13:30 - 00:00
ร่วมประชุมทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
-
ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา สำนักงานจังหวัดพังงา / 076481422 -
 นายเสริมเกียรติ สุทพัฒน์แก้ว   ( หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา )
16 พ.ย. 61
10:00 - 00:00
- ร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
-
ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงา ชั้น 3
ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงา ชั้น 3 สนง.ท้องถิ่นจังหวัดพังงา(กลุ่มงานกฏหมาย) /076481433 -
16 พ.ย. 61
18:30 - 00:00
- ร่วมพิธีเปิดฤดูการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา ปี 2561
-
ณ เวทีกลาง งานเปิดฤดูการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา ถนนเพชรเกษม บริเวณ 4 ช่องจราจร บ้านบางหลาโอน ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า
ณ เวทีกลาง งานเปิดฤดูการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา ถนนเพชรเกษม บริเวณ 4 ช่องจราจร บ้านบางหลาโอน ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา 0-7645-0912 -

สำนักงานจังหวัดพังงาเว็บไซต์หลัก | ประสานงาน ฝ่ายเลขานุการ 076-481423 |