ตารางนัดหมายของผู้บริหาร วันพุธ ที่ 18 ตุลาคม 2560

หรือ ตั้งแต่ วันที่  

  ถึงวันที่ : 

  

     
วันที่-เวลา รายการ สถานที่ เจ้าของเรื่อง
 นายสิทธิชัย ศักดา   ( ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา )
18 ต.ค. 60
08:30 - 14:00
ร่วมการประชุมมอบนโยบาย ข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยและซักซ้อมแนวทางการปฎิบัติงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ให้แก่ผู้บริหารหน่วยงาน/รัฐวิสาหกิจในสัง
-
ห้องประชุม 1 ปภ. อาคาร 3 ชั้น 5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร
ห้องประชุม 1 ปภ. อาคาร 3 ชั้น 5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร สนจ.อำนวยการ/076-481424
18 ต.ค. 60
18:30 - 00:00
-ร่วมเข้าเฝ้า ฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วมพิธีรับไฟหลวงพระราชทานและหีบเพลิงจากนายกรัฐมนตรี
-
พระที่นั่งอัมพรสถาน และตึกสันติไมตรีหลังนอก ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร
พระที่นั่งอัมพรสถาน และตึกสันติไมตรีหลังนอก ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร สนจ.อำนวยการ/076-481424
 นายชาญศักดิ์ ถวิล   ( รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา )
18 ต.ค. 60
10:00 - 00:00
ประธานการประชุม ก.อบต.จังหวัดพังงา ครั้งที่ 10/2560
-
ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา
ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา สนง.ท้องถิ่นจังหวัดพังงา/076-481435
 นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ   ( รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา )
18 ต.ค. 60
10:00 - 00:00
ตรวจติดตามการเตรียมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ระดับอำเภอ
ตรวจฯ อำเภอทับปุด
อำเภอทับปุด
อำเภอทับปุด สนจ.อำนวยการ/076-481424
18 ต.ค. 60
13:30 - 15:30
เข้าร่วมประชุม ก.ท.จ.พังงา ครั้งที่ 10/2560
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา ท้องถิ่น จ.พังงา 076-481435
18 ต.ค. 60
15:30 - 00:00
เข้าร่วมประชุม ก.จ.จ.พังงา ครั้งที่ 7/2560
-
ห้องประชุมที่ทำการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา (ห้องประชุมเล็ก)
ห้องประชุมที่ทำการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา (ห้องประชุมเล็ก) ท้องถิ่น จ.พังงา 076-481435
 นายมานิต เพียรทอง   ( ปลัดจังหวัดพังงา )
18 ต.ค. 60
09:30 - 00:00
- ประธานประชุมซักซ้อมภารกิจการดำเนินงานโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ จังหวัดพังงา
-
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ปค.จังหวัด/076-481455
 นายเสริมเกียรติ สุทพัฒน์แก้ว   ( หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา )
18 ต.ค. 60
00:00 - 00:00
ปฏิบัติราชการปกติ
-
-
- -

สำนักงานจังหวัดพังงาเว็บไซต์หลัก | ประสานงาน ฝ่ายเลขานุการ 076-481423 |