ตารางนัดหมายของผู้บริหาร วันศุกร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2561

หรือ ตั้งแต่ วันที่  

  ถึงวันที่ : 

  

     
วันที่-เวลา รายการ สถานที่ เจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
 นายสิทธิชัย ศักดา   ( ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา )
25 พ.ค. 61
09:00 - 00:00
ร่วมการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาสที่ 3/2561)
-
ห้องประชุม 1 อาคาร 3 ชั้น 5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร
ห้องประชุม 1 อาคาร 3 ชั้น 5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร สนจ.กลุ่มงานยุทธศษสตร์ฯ / 076-481422 การแต่งกาย : ชุดสุภาพ
25 พ.ค. 61
13:15 - 00:00
ร่วมพิธีรับพระราชทานป้ายกิจกรรมจิตอาสา ในโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"
-
อาคารกองกิจการในพระองค์ฯ พระที่นั่งอัมพรสถาน
อาคารกองกิจการในพระองค์ฯ พระที่นั่งอัมพรสถาน ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา /076-481455 การแต่งกาย : ชุดปกติขาว (ไม่สวมหมวก)
 นายชาญศักดิ์ ถวิล   ( รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา )
25 พ.ค. 61
08:30 - 00:00
สำรวจโบราณคดีแหลมโพธิ์ ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
-
ณ แหลมโพธิ์ ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
ณ แหลมโพธิ์ ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี สนง.วัฒนธรรมจังหวัดพังงา 0-7648-1596 -
25 พ.ค. 61
09:00 - 00:00
ประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรในการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการ
การศึกษาชั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2521
ณ ห้องประชุมสนง. กศน.จังหวัดพังงา ต.ตากแดด อ.เมือง จ.พังงา
ณ ห้องประชุมสนง. กศน.จังหวัดพังงา ต.ตากแดด อ.เมือง จ.พังงา สนง.กศน.จังหวัดพังงา ผวจ.มอบหมาย
25 พ.ค. 61
13:30 - 00:00
ประธานการประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย
-
ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา
ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา สนง.พช. 076481462 ผวจ.มอบหมาย
 นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ   ( รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา )
25 พ.ค. 61
09:30 - 00:00
ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดพังงา ครั้งที่ 2/2561
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา ทสจ.พังงา (ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ)/ 076-481033 -ผวจ.มอบหมายฯ
25 พ.ค. 61
10:00 - 00:00
ประธานการประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย เพื่อประเมินความรู้ ความสามารถ(ผลงาน)สำหรับตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)กรณีให้ได้รับเงินเดือน(พ.ต.ก.)ครั้งแรก
-
ห้องประชุมที่ทำการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา (ห้องประชุมเล็ก) อ.เมืองฯ จ.พังงา
ห้องประชุมที่ทำการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา (ห้องประชุมเล็ก) อ.เมืองฯ จ.พังงา สนง.ท้องถิ่นจังหวัดพังงา /076-481435 -
25 พ.ค. 61
14:00 - 16:30
ประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือก ทสม.และเครือข่าย ทสม.ดีเด่น จังหวัดพังงา ประจำปี 2561
-
ห้องประชุมรับรองจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงา ชั้น 1
ห้องประชุมรับรองจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงา ชั้น 1 ทสจ.พังงา (ส่วนสิ่งแวดล้อม)/ 076-481033 -ผวจ.มอบหมายฯ
 นายมานิต เพียรทอง   ( ปลัดจังหวัดพังงา )
25 พ.ค. 61
09:30 - 00:00
- ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดพังงา ครั้งที่ 2/2561
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา สนง.ทสจ.จ.พง./0-7648-1033 ต่อ 601
 นายเสริมเกียรติ สุทพัฒน์แก้ว   ( หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา )
21 พ.ค. 61 - 25 พ.ค. 61
08:00 - 00:00
ร่วมโครงการเสริมสมรรถนะในการขับเคลื่อนงานของหัวหน้างานจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
-
ณ ห้องประชุมอัษฎางค์ ชั้น 5 อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย
ณ ห้องประชุมอัษฎางค์ ชั้น 5 อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย/0-2225-5520 -

สำนักงานจังหวัดพังงาเว็บไซต์หลัก | ประสานงาน ฝ่ายเลขานุการ 076-481423 |