ตารางนัดหมายของผู้บริหาร วันเสาร์ ที่ 17 มีนาคม 2561

หรือ ตั้งแต่ วันที่  

  ถึงวันที่ : 

  

     
วันที่-เวลา รายการ สถานที่ เจ้าของเรื่อง
 นายสิทธิชัย ศักดา   ( ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา )
17 มี.ค. 61
08:30 - 00:00
ร่วมประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐ และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ไตรมาสที่ 2/2561) ให้แก่ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย และผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
- การแต่งกาย : ชุดสุภาพ
ห้องประชุม 1 ปภ. อาคาร 3 ชั้น 5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารภัย กรุงเทพมหานคร
ห้องประชุม 1 ปภ. อาคาร 3 ชั้น 5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารภัย กรุงเทพมหานคร สนจ. กลุ่มงานยุทธศาสตร์ / 076-481422
 นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ   ( รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา )
17 มี.ค. 61 - 18 มี.ค. 61
00:00 - 00:00
เวรผู้บริหารจังหวัด และหน่วยงานสนับสนุนเฝ้าระวังเหตุเกิดในพื้นที่ช่วงวันหยุดราชการฯ
-
-
- สนจ.อำนวยการ/076-481522
 นายเสริมเกียรติ สุทพัฒน์แก้ว   ( หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา )
22 ม.ค. 61 - 11 เม.ย. 61
00:00 - 00:00
อบรมนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 70 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
-
ณ วิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
ณ วิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี สถาบันดำรงราชานุภาพกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานจังหวัดพังงาเว็บไซต์หลัก | ประสานงาน ฝ่ายเลขานุการ 076-481423 |