ตารางนัดหมายของผู้บริหาร วันจันทร์ ที่ 18 ธันวาคม 2560

หรือ ตั้งแต่ วันที่  

  ถึงวันที่ : 

  

     
วันที่-เวลา รายการ สถานที่ เจ้าของเรื่อง
 นายสิทธิชัย ศักดา   ( ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา )
18 ธ.ค. 60
09:00 - 00:00
ประธานพิธีเปิดโครงการปฎิบัติการข่าวสารเพื่อความมั่นคง ของ กอ.รมน.จังหวัด พ.ง.
-
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา รมน.จังหวัด พง. / 076-481425
18 ธ.ค. 60
09:30 - 00:00
ประธานการประชุมปรึกษาหารือ
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา สนง.ท้องถิ่นจังหวัดพังงา / 076-481435
18 ธ.ค. 60
14:00 - 00:00
ประธานพิธีเปิดโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ห่างไกลยาเสพติดด้านกีฬา กิจกรรมแข่งขันฟุตบอล 7 คน "เขาช้างคัพ" ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560
-
สนามกีฬากลางจังหวัดพังงา
สนามกีฬากลางจังหวัดพังงา ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา / 076-481455
 นายชาญศักดิ์ ถวิล   ( รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา )
18 ธ.ค. 60
09:00 - 00:00
ประชุมปรึกษาหารือ เด็กพิเศษ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ฯ
-
ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา
ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา สถ. 481435
18 ธ.ค. 60
13:30 - 00:00
ประธานการตรวจสอบการจำหน่ายชุดกระเช้าของขวัญ
-
ณ ห้างบิ๊กซี มาร์เก็ต สาขาอำเภอเมืองพังงา
ณ ห้างบิ๊กซี มาร์เก็ต สาขาอำเภอเมืองพังงา สนง.พาณิชย์จังหวัด 076 481743
18 ธ.ค. 60
14:00 - 00:00
ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน "เขาช้างคัพ" ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560
-
ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพังงา
ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพังงา ปค.จังหวัด/076-481455
 นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ   ( รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา )
18 ธ.ค. 60
09:00 - 10:00
วิทยากรบรรยายภาควิชาการ เรื่อง "ปัญหาความมั่นคงภายในจังหวัดพังงา" ตามโครงการปฏิบัติการข่าวสารเพื่อความมั่นคง ประจำปีงบประมาณ 2561
-
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา กอ.รมน.จังหวัด /076 - 481425
18 ธ.ค. 60
11:00 - 00:00
ปรธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมทบทวนราษฎรด้านการรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ)
-
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน ที่ ๔๒๕ (ตะกั่วป่า)
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน ที่ ๔๒๕ (ตะกั่วป่า) ที่ทำการปกครองจังหวัด (กลุ่มงานความมั่นคง) /076-481430
18 ธ.ค. 60
13:00 - 00:00
ประธานการประชุมพิจารณากำหนดสำนักงาน อบต. และเทศบาล เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ
-
ห้องประชุมที่ทำการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา (ห้องประชุมเล็ก)
ห้องประชุมที่ทำการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา (ห้องประชุมเล็ก) ท้องถิ่น จ.พังงา 076-481434
 นายมานิต เพียรทอง   ( ปลัดจังหวัดพังงา )
18 ธ.ค. 60
11:00 - 00:00
- กล่าวรายงานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมทบทวนราษฎรด้านการรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) จังหวัดพังงา
-
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 425 ตะกั่วป่า
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 425 ตะกั่วป่า ปค.จังหวัด(กลุ่มงานความมั่นคง/481430
18 ธ.ค. 60
13:30 - 00:00
- ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพังงา
-
ห้องประชุมสนง.ศึกษาธิการจังหวัดพังงา
ห้องประชุมสนง.ศึกษาธิการจังหวัดพังงา สนง.ศึกษาธิการจังหวัดพังงา/410280
18 ธ.ค. 60
14:00 - 00:00
- ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันตามโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ห่างไกลยาเสพติดด้านกีฬา แข่งขันฟุตบอล 7 คน "เขาช้างคัพ" ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560
-
สนามกีฬากลางจังหวัดพังงา
สนามกีฬากลางจังหวัดพังงา ปค.จังหวัด/076-481455

สำนักงานจังหวัดพังงาเว็บไซต์หลัก | ประสานงาน ฝ่ายเลขานุการ 076-481423 |