ประกาศจังหวัดพังงา  เรื่องสอบราคาจ้างเหมาบริการพัฒนาสปาชุมชนบ้านโคกไครเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวตามโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมสปาและธุรกิจบริการสุขภาพเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาสู่สากล

   
© จังหวัดพังงา