คู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการของจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560


   
© จังหวัดพังงา