ที่ พง 0017.3/ว.2982  ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2560

   
© จังหวัดพังงา