prayad
 นายประหยัด  ช่อผกาพันธ์
ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

 

pean resize resize pisan kure
นายเอกทัศน์  อุ่ยตระกูล  นายไพศาล  เพ็ชรช่วย  นางสาวจุรีมาศ  ชิโนกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
    (ปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล)

 

 joy  sint resize resize
 นางสาวนีลนารา  คงจรัส  นายสมศักดิ์  แก้วเกลี้ยง
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

wat kik ja na
 นายธีรวัฒน์  หัสนี  นางสาวกนิตฐา  แดงแก้ว  นายบุญสม  ดำทอง  นางสาวอลิสา  แสงสุภา
เจ้าหน้าที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน  เจ้าหน้าที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ  เจ้าหน้าที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ  เจ้าหน้าที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ

 

   
© จังหวัดพังงา