วิสัยทัศน์ [Vision]

ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรกรรมยั่งยืน

          สังคมแห่งการเรียนรู้ สู่คุณภาพชีวิตที่ดี

               จุดเน้นการพัฒนา

                  “ พังงา เป็น WORLD CLASS DESTINATION ” สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล"

Pin It
   
© จังหวัดพังงา