1. บันทึกข้อความ/ข้อสั่งการ
  2. คำสั่งจังหวัด
  3. แบบรายงานผลการติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
Pin It
   
© จังหวัดพังงา