สนับสนุนการปฏิบัติราชการ  

   
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กำชับสวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกจากบ้าน

  ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กำชับสวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกจากบ้าน

 • ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ตั้งศูนย์ช่วยเหลือการขนส่งสินค้าภาคเกษตรจังหวัดพังงา

  ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ตั้งศูนย์ช่วยเหลือการขนส่งสินค้าภาคเกษตรจังหวัดพังงา

 • ข้อมูลสำคัญของจังหวัดพังงาเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

  ข้อมูลสำคัญของจังหวัดพังงาเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 • ร่วมกันสนับสนุน ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำปลา น้ำตาล ภายใต้โครงการ

  ร่วมกันสนับสนุน ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำปลา น้ำตาล ภายใต้โครงการ "ข้าว 1 ขัน เราช่วยกันที่พังงา"

 • ผู้ว่าฯพังงาสั่งดำเนินการทันที ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนการดำรงชีพ

  ผู้ว่าฯพังงาสั่งดำเนินการทันที ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนการดำรงชีพ

 • ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ขอบคุณทุกภาคส่วน ที่ช่วยชาวพังงาป้องกันภัยโควิด

  ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ขอบคุณทุกภาคส่วน ที่ช่วยชาวพังงาป้องกันภัยโควิด

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
   
 1. NEWS
 2. ข่าวเด่นเมืองพังงา
 3. การตรวจราชการ
 4. ข่าวเศรษฐกิจ
 5. ข่าวฝากประชาสัมพันธ์
 6. การท่องเที่ยว
next
prev
   
Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeCreated
Download this file (สรุปข้อตรวจพบ​ สป.มท.pdf)สรุปข้อตรวจพบ​ สป.มท.pdf ตรวจสอบภายใน6416 kB2019-12-19 10:38

หนังสือจังหวัดพังงา ที่ พง 0017.4/ว6247 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2562

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562


ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย (33 ข้อมูล) ดังต่อไปนี้
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน


|O1 โครงสร้าง
|O2 ข้อมูลผู้บริหาร
|O3 อำนาจหน้าที่
|O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 
|O5 ข้อมูลการติดต่อ
|O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง อำนาจหน้าที่ 
|O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
|O8 คำถามที่พบบ่อยQ&A
|O9 Social Network


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน


|O10 แผนดำเนินงานประจำปี
|O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
|O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
|O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
|O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
|O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
|O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
|O17 E-Service


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ


|O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
|O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
|O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
|O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
|O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
|O23 สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

        1 สำนักงานจังหวัดพังงา
        2 ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา
        3 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา
        4 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา
        5 สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา
        6 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา
        7 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา
        8 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา
        9 สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา
       10 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา
       11 สำนักงานเกษตรจังหวัดและสหกรณ์จังหวัดพังงา
       12 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา
       13 สำนักงานพลังงานจังหวัดพังงา
       14 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา
       15 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา
       16 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
       17 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา
       18 สำนักงานคลังจังหวัดพังงา
       19 สำนักงานแรงงานจังหวัดพังงา
       20 สำนักงานขนส่งจังหวัดพังงา
       21 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา
       22 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา
       23 สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา
       24 สำนักงานประมงจังหวัดพังงา
       25 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา
       26 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา
       27 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา
       28 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา
       29 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา
       30 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงา
       31 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
       32 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา
       33 เรือนจำตะกัวป่า
       34 เรือนจำจังหวัดพังงา
|O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


|O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
|O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
|O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
|O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส


|O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
|O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
|O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
|O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
|O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 
ประเด็นสำรวจ ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย (15 ข้อมูล) ดังต่อไปนี้ 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

|O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
|O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
|O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
        การประเมินความเสี่ยงการทุจริต พ.ศ.2562

|O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
|O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
|O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
|O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
|O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี


ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรภายในเพื่อป้องกันการทุจริต


|O42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
|O43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
|O44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
|O45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
|O46 มาตรการป้องกันการรับสินบน
|O47 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
|O48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

EB1 (1) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของจังหวัด
| คำสั่งจังหวัดพังงา เรื่อง มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดพังงา 
EB1 (2) จังหวัดมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
| โครงสร้างการบริหารงาน | คณะผู้บริหาร | หัวหน้าส่วนราชการ |
| แผนพัฒนาจังหวัด / แผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (Direct link) |
| แผนปฏิบัติราชการประจำปี / แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2562 (Direct link) |
| การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปี 
EB2 (1) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
EB2 (2) จังหวัดมีการปฏิบัติตามมาตรการ กลไก หรือการวางระบบให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
EB3 (1) จังหวัดมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)
EB3 (2) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
EB3 (3) จังหวัดมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
EB3 (4) จังหวัดมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ
EB4 (1) จังหวัดมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี|แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2562 (Direct link) 
EB4 (2) จังหวัดมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)
| ผลการประเมิน | ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา 
EB4 (3) จังหวัดมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
| ความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม | การใช้จ่ายงบประมาณ 
| ผลความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562 
| หนังสือสั่งการส่วนราชการบันทึกข้อมูลระบบ PADME 
EB5 จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
EB6 จังหวัดมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้ว่าราชการจังหวัดต่อสาธารณชน
| ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน 
EB7 จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของจังหวัด
EB8 จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน
EB9 จังหวัดมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในจังหวัด
EB10 (1) จังหวัดมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในจังหวัด
EB10 (2) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในจังหวัด
EB11 (1) จังหวัดมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
EB11 (2) จังหวัดมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
EB12 (1) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
EB12 (2) จังหวัดมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้

เพจ ITA หน่วยงาน

1 สำนักงานจังหวัดพังงา
2 ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา
3 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา
4 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา
5 สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา
6 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา
7 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา
8 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา
9 สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา
10 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา
11 สำนักงานเกษตรจังหวัดและสหกรณ์จังหวัดพังงา
12 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา
13 สำนักงานพลังงานจังหวัดพังงา
14 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา
15 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา
16 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
17 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา
18 สำนักงานคลังจังหวัดพังงา
19 สำนักงานแรงงานจังหวัดพังงา
20 สำนักงานขนส่งจังหวัดพังงา
21 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา
22 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา
23 สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา
24 สำนักงานประมงจังหวัดพังงา
25 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา
26 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา
27 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา
28 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา
29 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา
30 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงา
31 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
32 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา
33 เรือนจำตะกัวป่า
34 เรือนจำจังหวัดพังงา

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeCreated
Download this file (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2.docx)สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2.docx ทรัพยากรบุคคล41 kB2018-08-17 10:27
Download this file (หนังสือแจ้ง.pdf)หนังสือแจ้ง.pdf ทรัพยากรบุคคล111 kB2018-08-17 10:27
   

ลิงค์น่าสนใจ

goodgov
bannerfinance รฐบาลไทย หนาแรก logo small court
aipa bannercommu

 

   

สถิติการใช้งาน

466716
วันนี้วันนี้118
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้309
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้427
เดือนนี้เดือนนี้730
รวมรวม466716
   
© จังหวัดพังงา