วันพุธ, 06 มิถุนายน 2561 08:29

จังหวัดพังงา Kick Off เปิดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย รุ่นที่ 1 ที่ ศพก.เมืองพังงา

Written by
Rate this item
(0 votes)
(5 มิ.ย. 61) ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งคาโงก อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา นายชาญศักดิ์ ถวิล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย รุ่นที่ 1 โดยมีนายปริญญา ภูมิพาณิชย์ นายอำเภอเมืองพังงา หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเกษตรกรเข้าร่วมการฝึกอบรมในรุ่นที่ 1 จำนวน 50 คน
นายนิพนธ์ สุขสะอาด เกษตรจังหวัดพังงา กล่าวว่า โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย เพื่อให้เกษตรกรได้รับการเรียนรู้สามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับบริบทของสังคม เศรษฐกิจ ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างยั่งยืน เป็นการวางรากฐานการพัฒนาการเกษตรในระยะยาว สามารถพัฒนาต่อยอดเชิงธุรกิจ เกิดแนวทางการพัฒนาในรูปแบบของโครงการ ที่เกิดจากความร่วมมือของชุมชนอย่างแท้จริง สร้างรายได้ และก่อให้เกิดความยั่งยืนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
สำหรับจังหวัดพังงา สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงาได้รับอนุมัติโครงการและงบประมาณ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน" ให้ดำเนินโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร กิจกรรมการฝึกอบรมเกษตรกรเพื่อให้เกษตรกรได้รับการฝึกอบรม เพื่อเรียนรู้ ฝึกวิธีคิดการพัฒนาตนเองและสามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับบริบทสังคม เศรษฐกิจ ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยมีเป้าหมายการฝึกอบรมเกษตรกรของจังหวัดพังงา จำนวน 12,000 ราย มี 240 รุ่น รุ่นละ 50 คน ในเวลา 3 วัน และรุ่นนี้เป็นรุ่นแรกของจังหวัดพังงา
ด้าน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กล่าวว่า ในการประกอบกิจการเพื่อให้เกิดรายได้ที่ต่อเนื่องและมั่นคง จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับการพัฒนาและสนับสนุนในหลายมิติ ทั้งการพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีการผลิตด้านการบริหารจัดการผลผลิต และการบริหารจัดการในเชิงธุรกิจ เน้นการพัฒนาคนเป็นสำคัญ โดยเฉพาะเกษตรกรที่เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศ ดังนั้น การส่งเสริมให้เกษตรกรรายย่อย สามารถเข้าถึงแหล่งความรู้และนวัตกรรมด้านเกษตร จะสามารถติดอาวุธทางปัญญาให้เกษตรกรนำไปปรับใช้ได้จริงในพื้นที่การเกษตรของตนเอง เป็นการเน้นย้ำการพัฒนาเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง เพิ่มศักยภาพให้กับเกษตรกรในทุกมิติ และตอบโจทย์ในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเกษตรกร สามารถพึ่งพาตนองได้ในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงปัจจุบัน สามารถสร้างความเข้มแข็งจากภายใน ในระดับฐานรากของระบบเกษตรกรรมของประเทศ สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ต่อไป
 
 
 
Read 6130 times Last modified on วันพุธ, 06 มิถุนายน 2561 08:50
   

ลิงค์น่าสนใจ

goodgov
bannerfinance รฐบาลไทย หนาแรก logo small court
aipa bannercommu
 liamentlaw3      

 

 

 

   
© จังหวัดพังงา