วันอังคาร, 03 มีนาคม 2563 17:10

การใช้ประโยชน์อาคารศาลากลางจังหวัดพังงา และศูนย์ราชการจังหวัดพังงา (ต่อ)

Written by
Rate this item
(0 votes)

hall2

2. การใช้ประโยชน์อาคารศาลากลางจังหวัดพังงา และศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
2.1 แนวทางการปรับปรุงการใช้ที่ดินในบริเวณศาลากลางจังหวัดพังงา โดยอาคารศาลากลางจังหวัดหลังเดิมเป็นตึกชั้นเดียวรูปแบบเป็นอาคารทรงปั้นหยา ด้านหลังต่อเป็นมุขเปิดโล่งมีระเบียบยาว ประตูและหน้าต่างแบบฝรั่งเศสเป็นสถาปัตยกรรมที่ได้รับการอนุรักษ์และปัจจุบันเป็นที่ทำงานของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา
2.2 อาคารศาลากลางจังหวัดหลังเก่าเป็นอาคารศาลากลางรุ่นใหม่ ที่สร้างขึ้นเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดขณะนั้น เป็นอาคารคอนกรีต 2 ชั้น อยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสมสวยงาม เป็นที่เชิดหน้าชูตาของจังหวัดได้ แต่เนื่องจากมีพื้นที่คับแคบจากการขยายตัวของส่วนราชการ จึงได้ย้ายออกไปตั้งใหม่ที่บริเวณตำบล ถ้ำน้ำผุด เพื่อการขยายตัวและพัฒนาเมืองใหม่ ดังนั้นจึงควรมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมตลอดจนภูมิทัศน์ ในเขตศาลากลางจังหวัดหลังเดิมและศาลากลางจังหวัดหลังเก่า
2.3 จังหวัดพังงาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เสนอผังแม่บทศูนย์ราชการจังหวัดพังงา โดยสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จ้างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดทำ “แผนหลักการใช้ที่ดินของหน่วยงานของรัฐ” วางผังแม่บทและแผนปฏิบัติการ การวางผังอาคาร และการใช้ที่ดิน ตลอดจนการประมาณการด้านงบประมาณ โดยเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2540 คณะกรรมการบริหารศูนย์ราชการ(กศร.) ได้อนุมัติแผนการใช้ที่ดินของหน่วยงานของรัฐ ภูเก็ต กระบี่ พังงา และวันที่ 29 กรกฎาคม 2540 ครม.เห็นชอบแผนการใช้ที่ดินศูนย์ราชการจังหวัดพังงา หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ในที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน พง 492 เนื้อที่ 264-3-84 ไร่ และครม.เห็นชอบ ผังแม่บทศูนย์ราชการจังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 ในคราวประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสผ.ตามลำดับ ซึ่งเป็นที่ตั้งของส่วนราชการ ประกอบด้วย อาคารศาลากลาง จังหวัดพังงา ศาลจังหวัดพังงา สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงา สำนักงานสรรพากรพื้นที่พังงา สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพังงา และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพังงา
2.4 คณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินงานผังศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ได้มีมติในที่ประชุม ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ว่าการใช้ประโยชน์ในอาคารศาลากลางจังหวัดพังงาหลังเก่า ให้ดำเนินการตามผังแม่บทศูนย์ราชการจังหวัดพังงา และให้หน่วยงานที่ก่อสร้างอาคารในพื้นที่ ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ที่ยังไม่ขอใช้พื้นที่ ให้ดำเนินขอใช้พื้นที่ตามระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

Read 110 times Last modified on วันอังคาร, 03 มีนาคม 2563 17:17
   
© จังหวัดพังงา