ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (291)

ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัด

1

 

4

5

         สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานห้องคัดกรองและห้องตรวจเชื้อแบบเคลื่อนที่และอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาล ในจังหวัดพังงา เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19
วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมนนทลี โรงพยาบาลพังงา นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้กับโรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดพังงา เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมี นายนเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา ผู้อำนวยการโรงพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเข้าร่วมในพิธี
ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ประธานในพิธีได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพร ถวายราชสักการะ พระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และประกอบพิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน แก่โรงพยาบาลใน จังหวัดพังงา
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิชัยพัฒนาจัดตั้ง “กองทุน ชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ )” เพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของที่มีความจำเป็นในการรักษาผู้ป่วยโควิด –19
ต่อมาได้พระราชทานพระราชานุมัติให้มูลนิธิชัยพัฒนาใช้งบประมาณจาก “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 ฯ” จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น โดยเริ่มด้วยการจัดหาเครื่องมือป้องกันให้บุคลากรทางการแพทย์ก่อน เพราะบุคลากรทางการแพทย์เปรียบเสมือนหน่วยหน้า และเป็นกำลังหลักในการดูแลรักษาผู้ป่วย จึงได้พระราชทาน “ห้องคัดกรองและห้องตรวจเชื้อ” แก่โรงพยาบาลต่างๆ โดยทรงให้จัดรูปแบบให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละโรงพยาบาล ซึ่งห้องคัดกรองและตรวจเชื้อนี้เป็นนวัตกรรมของ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และได้รับความร่วมมือจากกลุ่มธุรกิจโคคา-โคล่า ในประเทศไทย ให้การสนับสนุนด้านการขนส่ง โดยได้พระราชทานแก่โรงพยาบาล 2 แห่งในจังหวัดพังงา ประกอบด้วย โรงพยาบาลพังงา และ โรงพยาบาลตะกั่วป่า เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 สำหรับห้องคัดกรองและห้องตรวจเชื้อนี้เป็นห้องตรวจเชื้อความดันลบหรือบวกแบบเคลื่อนที่ (Negative/Positive Pressure Isolation Chamber) ช่วยป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อระหว่างการตรวจวินิจฉัย

3

2

จังหวัดพังงารับมอบเมล็ดพันธุ์ผักจาก บริษัท เจียไต๋ จำกัด หนุนสร้างคลังอาหารประจำหมู่บ้านตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.00 น. นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยนายประคอง อุสาห์มัน เกษตรจังหวัดพังงา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมรับมอบเมล็ดพันธุ์ผักจากตัวแทนบริษัท เจียไต๋ จำกัด สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผัก รวมมูลค่ากว่า 30,000 บาท ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้แก่เกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 ปลูกผักบริโภค สร้างความมั่นคงด้านอาหารภายในชุมชน รวมถึงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่เกษตรกร ตามนโยบายสร้างคลังอาหารประจำหมู่บ้านของผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมร่วมกันปลูกผัก ส่งเสริมเจ้าหน้าที่ปลูกผักเพื่อบริโภคสร้างความมั่นคงด้านอาหาร และเป็นต้นแบบให้แก่เกษตรกรในพื้นที่

520701

52073

52069
วันที่ 12 พ.ค. 63 เวลา 14.00 น. นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ประชุมคณะทำงานเร่งรัดติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงา เพื่อติดตามการผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีของส่วนราชการต่างๆในจังหวัดพังงา โดยแบ่งเป็น งบส่วนราชการ งบกรมจังหวัด เพื่อให้การใช้จ่ายงบฯของทุกภาคส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐสามารถเป็นกลไกสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

หน้าที่ 1 จาก 21
   
© จังหวัดพังงา