ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (300)

ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัด

520701

52073

52069
วันที่ 12 พ.ค. 63 เวลา 14.00 น. นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ประชุมคณะทำงานเร่งรัดติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงา เพื่อติดตามการผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีของส่วนราชการต่างๆในจังหวัดพังงา โดยแบ่งเป็น งบส่วนราชการ งบกรมจังหวัด เพื่อให้การใช้จ่ายงบฯของทุกภาคส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐสามารถเป็นกลไกสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

   

ลิงค์น่าสนใจ

goodgov
bannerfinance รฐบาลไทย หนาแรก logo small court
aipa bannercommu

 

   
© จังหวัดพังงา