ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (291)

ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัด

พลเรือเอกชุมนุม อาจวงษ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. พร้อมด้วย นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายวิชัช ไตรรัตน์ นายก อบต.กะไหล หัวหน้าส่วน ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนเข้าร่วมการพบปะพี่น้องประชาชนในเวทีประชาคม ที่ ตลาดลองแล บ้านบางนุ หมู่ 6 ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา เพื่อรับฟังปัญหาดำเนินการของโครงการไทยนิยมยั่งยืน ของคณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ซึ่งเบื้องต้นประชาชนในพื้นที่ได้เสนอปัญหาเรื่องของงบประมาณโครงการไทยนิยมยั่งยืนที่ส่งให้ชุมชน หรือหมู่บ้านจำนวนน้อยกว่าความต้องการของชุมชนหรือหมู่บ้าน นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอปัญหาในเรื่องของการมีส่วนร่วมของแต่ละพื้นที่ พบว่าประชาชนที่ไม่เข้าร่วมเวทีประชาคม ไม่มีส่วนร่วมในการนำเสนอความต้องการของชุมชนหรือหมู่บ้านตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ซึ่งทางสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพร้อมที่จะนำปัญหาต่างๆเสนอต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ปัญหาที่พบต่อที่ประชุมในภาพรวมต่อไป

โดยพลเรือเอกชุมนุม กล่าวว่า การสร้างสนามบินในจังหวัดพังงาเบื้องต้น ครม.เห็นชอบในแนวทางการก่อสร้าง ซึ่งจากนี้ต้องมีกระบวนการต่อไป และไม่ได้ฟันธงว่าจะมีหรือไม่ ต้องรอการศึกษาในรายละเอียด ความคุ้มค่า ความเป็นไปได้ จึงจะสามารถบอกถึงโครงการก่อสร้างอีกครั้งหนึ่ง ส่วนประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นเมื่อมอง ด้านการคมนาคมโดยเฉพาะสนามบินภูเก็ตเกินความสามารถในการรองรับทำให้เกิดปัญหา และจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามามากเกินไป จึงต้องการกระจายความสามารถในการรองรับ จึงคิดถึงความเชื่อมโยงระหว่าง ภูเก็ต-พังงา เพื่อเพิ่มการเก็บเกี่ยวประโยชน์จากการท่องเที่ยวให้มากยิ่งขึ้น

 

ที่โรงพยาบาลตะกั่วทุ่ง ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา นายบัญชา ธนูอินทร์ นายอำเภอตะกั่วทุ่ง พร้อมด้วย นายสมบัติ จินดาพล นายก อบต.โคกกลอย และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลโคกกลอย ให้การต้อนรับคุณกรกฤช จุฬางกูร รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตร การปฏิรูปและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม” Brain รุ่นที่ 2 ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งเดินทางมาทำกิจกรรม CSR ในพื้นที่จังหวัดพังงา โดยการมอบอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์มูลค่า กว่า 1.2ล้านบาทให้กับโรงพยาบาลตะกั่วทุ่ง

คุณอัชดา เกสรศุกร์ ตัวแทนหลักสูตร Brain รุ่น 2 กล่าวว่า หลักสูตร Business Revolution and Innovation Network (BRAIN) รุ่นที่ 2 โดย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารชั้นสูงระดับแนวหน้าของประเทศได้เข้าใจถึงองค์ความรู้ของโมเดลเศรษฐกิจ ประเทศไทย 4.0 อย่างลึกซึ้ง สร้างแรงบันดาลใจ สร้างวิสัยทัศน์ ศักยภาพ ผลักดันให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ นอกจากด้านวิชาการแล้วยังสอดแทรกกิจกรรมต่างๆ ระหว่างการเรียนจะมีการเรียนรู้ประสบการณ์การทำธุรกิจในทางปฏิบัติ ให้ทันต่อยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงด้วยการจัดอบรมดูงานนอกสถานที่ รวมถึงการเดินทางไปศึกษาดูงานที่ต่างประเทศ การศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศในด้าน Innovation ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลก, กิจกรรม Ice Breaking, CSR เพื่อเสริมสร้างความกลมเกลียวสามัคคี และเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของเพื่อนๆ ร่วมรุ่น เกิดเป็นโอกาสอันดีในการสร้างเครือข่ายทางด้านธุรกิจและนวัตกรรม ที่ต่างพึ่งพา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อร่วมสร้างสรรค์ ระหว่างกลุ่มนักบริหารที่เข้าร่วมเรียน สามารถนำไปต่อยอดทางธุรกิจ ทั้งหมดนี้จะนำมาซึ่งการผนึกกำลังในการร่วมพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในก้าวสู่การแข่งขันระดับสากลได้อย่างแน่นอน การมอบอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลตะกั่วทุ่งในวันนี้ เพราะทางกลุ่มได้ทราบว่าทางโรงพยาบาลขาดแคลนงบประมาณในจัดซื้อ จึงร่วมกันบริจาคเงินจัดซื้อมามอบให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนต่อไป

(5 มิ.ย. 61) ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งคาโงก อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา นายชาญศักดิ์ ถวิล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย รุ่นที่ 1 โดยมีนายปริญญา ภูมิพาณิชย์ นายอำเภอเมืองพังงา หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเกษตรกรเข้าร่วมการฝึกอบรมในรุ่นที่ 1 จำนวน 50 คน
นายนิพนธ์ สุขสะอาด เกษตรจังหวัดพังงา กล่าวว่า โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย เพื่อให้เกษตรกรได้รับการเรียนรู้สามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับบริบทของสังคม เศรษฐกิจ ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างยั่งยืน เป็นการวางรากฐานการพัฒนาการเกษตรในระยะยาว สามารถพัฒนาต่อยอดเชิงธุรกิจ เกิดแนวทางการพัฒนาในรูปแบบของโครงการ ที่เกิดจากความร่วมมือของชุมชนอย่างแท้จริง สร้างรายได้ และก่อให้เกิดความยั่งยืนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
สำหรับจังหวัดพังงา สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงาได้รับอนุมัติโครงการและงบประมาณ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน" ให้ดำเนินโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร กิจกรรมการฝึกอบรมเกษตรกรเพื่อให้เกษตรกรได้รับการฝึกอบรม เพื่อเรียนรู้ ฝึกวิธีคิดการพัฒนาตนเองและสามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับบริบทสังคม เศรษฐกิจ ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยมีเป้าหมายการฝึกอบรมเกษตรกรของจังหวัดพังงา จำนวน 12,000 ราย มี 240 รุ่น รุ่นละ 50 คน ในเวลา 3 วัน และรุ่นนี้เป็นรุ่นแรกของจังหวัดพังงา
ด้าน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กล่าวว่า ในการประกอบกิจการเพื่อให้เกิดรายได้ที่ต่อเนื่องและมั่นคง จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับการพัฒนาและสนับสนุนในหลายมิติ ทั้งการพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีการผลิตด้านการบริหารจัดการผลผลิต และการบริหารจัดการในเชิงธุรกิจ เน้นการพัฒนาคนเป็นสำคัญ โดยเฉพาะเกษตรกรที่เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศ ดังนั้น การส่งเสริมให้เกษตรกรรายย่อย สามารถเข้าถึงแหล่งความรู้และนวัตกรรมด้านเกษตร จะสามารถติดอาวุธทางปัญญาให้เกษตรกรนำไปปรับใช้ได้จริงในพื้นที่การเกษตรของตนเอง เป็นการเน้นย้ำการพัฒนาเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง เพิ่มศักยภาพให้กับเกษตรกรในทุกมิติ และตอบโจทย์ในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเกษตรกร สามารถพึ่งพาตนองได้ในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงปัจจุบัน สามารถสร้างความเข้มแข็งจากภายใน ในระดับฐานรากของระบบเกษตรกรรมของประเทศ สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ต่อไป
 
 
 

        ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานการประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวันที่ 14 มิถุนายน 2561 โดยมีนายชาญศักดิ์ ถวิล และนายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยส่วนราชการ ส่วนท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ซึ่งทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จะเสด็จมาเยี่ยมสมาชิกโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดพังงา ทรงติดตามผลการดำเนินงาน และเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE พร้อมทั้งเป็นองค์ประธานในการแสดงคอนเสิร์ต TO BE NUMBER ONE ในวันที่ 14 มิถุนายน 61 ที่โรงเรียนสตรีพังงา อ.เมืองพังงา จ.พังงาเพื่อให้การเตรียมการรับเสด็จเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติสูงสุด จึงได้กำหนดมอบหมายภารกิจให้แต่ละส่วนราชการ และหน่วยงานต่างๆในการจัดเตรียมสถานที่ให้มีความพร้อมในทุกๆด้าน ทั้งนี้นายทักขพล แต้มทอง เจ้าหน้าที่กองงานในพระองค์ พร้อมด้วยนายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ส่วนราชการ ส่วนท้องถิ่น ได้ลงพื้นที่อ่าวพังงา เกาะปันหยี ถ้ำลอด เขาพิงกัน เขาตาปู ในอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา เพื่อสำรวจความพร้อมอีกด้วย

ระหว่างวันที่ 7-11 มิ.ย.นี้ ที่ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง จ.ภูเก็ต

จังหวัดพังงา โดย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา เชิญร่วมงานแสดงและจำหน่ายสินค้าภายใต้อัตลักษณ์ “พังงาแบรนด์” ระหว่างวันที่ 7-11 มิ.ย.นี้ ที่ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง จ.ภูเก็ต

จังหวัดพังงา โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา เชิญร่วมงานแสดงและจำหน่ายสินค้า ภายใต้อัตลักษณ์ “พังงาแบรนด์” กิจกรรมพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า SMEs และผู้ประกอบการรายเดียวภายใต้โครงการออกแบบและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน พบกับนิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ระดับพรีเมียม  จากจังหวัดพังงา ลุ้นสินค้านาทีทอง ช๊อปสินค้าคุณภาพดีเมืองพังงาจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ กว่า 35 บูธ  ระหว่างวันที่ 7-11 มิถุนายน 2561 เวลา 11.00-22.00 น. ณ ฮอลล์ 1  ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง จ.ภูเก็ต

นางดวงธิดา จันทร์พุ่ม อุตสาหกรรมจังหวัดพังงา  เปิดเผยว่า “จังหวัดพังงา โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา จัดกิจกรรมพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มภายใต้อัตลักษณ์ “พังงาแบรนด์”ภายใต้โครงการออกแบบและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs และผู้ประกอบการรายเดียว ในเรื่องนวัตกรรม (Innovation) บรรจุภัณฑ์ ด้วยการนำรูปแบบการถอดรหัส 4DNA จังหวัดพังงามาใช้ในการพัฒนา ที่ผ่านมาผู้ประกอบการได้เข้าร่วมฝึกอบรมด้านการพัฒนาแบรนด์สินค้า ศึกษาดูงานผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในภูมิภาคอื่น นอกจากนี้ยังมีผู้เชี่ยวชาญดำเนินการให้คำปรึกษาแนะนำออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าแก่ผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 50 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจะนำผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ดังกล่าวไปจัดแสดงและจำหน่ายในงานแสดงสินค้าภายใต้อัตลักษณ์ “พังงาแบรนด์” ระหว่างวันที่ 7-11 มิถุนายน 2561 ณ  ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต จังหวัดพังงาคาดหวังว่าโครงการนี้จะสามารถยกระดับผู้ประกอบการ SMEs และผู้ประกอบการรายเดียว ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่มีอัตลักษณ์ของจังหวัดพังงา ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดเชิงรุกให้กับผลิตภัณฑ์ของจังหวัดพังงาได้เป็นอย่างดี

สำหรับพิธีเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าภายใต้อัตลักษณ์ “พังงาแบรนด์” นี้  จะจัดขึ้นในวันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 18.00-19.00 น. โดยได้รับเกียรติจากนายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน  พลาดไม่ได้! กับการแสดงแฟชั่นโชว์สุดพิเศษ “พังงาแบรนด์ อัตลักษณ์แห่งแดนใต้”โชว์ผลงานต้นแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ระดับพรีเมียมจากจังหวัดพังงา จึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วม  ชม ชิม ช๊อป สินค้าคุณภาพดีเมืองพังงา กว่า 35 บูธ อาทิ ของกิน ของใช้ ผลิตภัณฑ์จากผ้า เครื่องประดับ อาหารแปรรูป ของฝากของที่ระลึก ฯลฯ ลุ้นสินค้านาทีทองราคาถูก ชมนิทรรศการผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ระดับพรีเมียมจากจังหวัดพังงา และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย พบกันในงานแสดงและจำหน่ายสินค้าภายใต้อัตลักษณ์ “พังงาแบรนด์” ระหว่างวันที่ 7-11 มิถุนายน 2561 เวลา 11.00-22.00 น. ณ ฮอลล์ 1 ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต

วันอังคาร, 05 มิถุนายน 2561 09:42

พังงาระวังลมกรรโชกแรง-คลื่นสูง2เมตร

Written by

        ในช่วง 4-8 มิ.ย. นี้ ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง สำหรับบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร และภาคใต้ฝั่งตะวันตกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วย สำหรับชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง ขณะที่บริเวณชายหาดนางทอง ชายหาดคึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา พบว่าคลื่นลมในทะเลมีกำลังแรงเนื่องจากมีฝนตกหนักตลอดทั้งวัน บรรยากาศชายหาดเป็นไปอย่างเงียบเหงา ไม่มีนักท่องเที่ยงออกมาเดินตามชายหาดเหมือนเช่นเคย

        ส่วนกรมอุตุนิยมวิทยา ได้มีการเฝ้าระวังเนื่องจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้และอ่าวไทย มีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะมีกำลังแรงขึ้น และเคลื่อนขึ้นเข้าปกคลุมเกาะไหหลำประเทศจีน ประกอบมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนคลื่นบริเวณอันดามันและอ่าวไทยตอนบนจะมีกำลังแรงขึ้น

ทธศาสนิกชนจังหวัดพังงา ร่วมพิธีสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ก่อนร่วมเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก
วันนี้ 29 พฤษภาคม 2561 ที่ศาลาการเปรียญวัดประชุมโยธี (พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดพังงา นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยนายชาญศักดิ์ ถวิล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ส่วนราชการ และประชาชนทั่วไป ร่วมพิธีสวดมนต์ไหว้พระ ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยมีพระเทพปัญญาโมลี รองเจ้าคณะภาค 17 และเจ้าอาวาสวัดประชุมโยธี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ จากนั้น พระสงฆ์ได้แสดงธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ และร่วมประกอบพิธีเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ 3 รอบ เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก
ด้วยทางองค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศให้วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญสากลของโลก และเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ซึ่งมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น 3 ประการ คือ เป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และเสด็จปรินิพพาน ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยทั้ง 3 เหตุการณ์ได้เกิด ณ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หรือวันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขะ (ต่างปีกัน) ชาวพุทธจึงถือว่า เป็นวันที่รวมเกิดเหตุการณ์อัศจรรย์ยิ่ง และเรียกการบูชาในวันนี้ว่า“วิสาขบูชา” ย่อมาจาก “วิสาขปุรณมีบูชา” แปลว่า “การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ” อันเป็นเดือนที่สองตามปฏิทินของอินเดีย ซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือน 6 ตามปฏิทินจันทรคติของไทย และมักตรงกับเดือนพฤษภาคม หรือมิถุนายนตามปฏิทินจันทรคติของไทย
 
        ที่วัดนิกรวราราม (วัดย่านยาว) อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา นายสราวุฒิ ธนาเจริญกุล นายอำเภอตะกั่วป่า เป็นประธานจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ และเวียนเทียนในวันวิสาขบูชา โดยมีชมรมเดิน-วิ่งโรงพยาบาลตะกั่วป่า ประชาชนจำนวนกว่า 300 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง สมาธิ วิสาขะพุทธบูชา ถือศีลห้า ลดละอบายมุข ครั้งที่ 10 อำเภอตะกั่วป่า ประจำปี 2561 ระหว่างเวลา 05.30-08.00 น. ระยะทาง 5 กิโลเมตร เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยการเดิน-วิ่ง ควบคู่กับการทำสมาธิ ถือศีลฟังธรรม และเวียนเทียนเป็นพุทธบูชาถวายแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เนื่องในวันวิสาขบูชา ขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่งกายด้วยการสวมเสื้อสัญลักษณ์ เดิน-วิ่ง สมาธิวิสาขะพุทธบูชา ถือศีลห้า ลดละอบายมุข ประจำปี 2561 พร้อมทั้งผู้ชนะอันดับที่ 1- 3 ทุกรุ่น ทุกกลุ่มอายุได้รับถ้วยรางวัลเดินวิ่งในครั้งนี้อีกด้วย
        นายสราวุฒิ ธนาเจริญกุล นายอำเภอตะกั่วป่า กล่าวว่า วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญยิ่งของพุทธศาสนิกชนทั่วโลก และต่อมวลมนุษยชาติ เพราะวันนี้องค์การยูเนสโกแห่งสหประชาชาติ ประการให้เป็นวันพระพุทธเจ้าถือเป็นวันสำคัญของโลก การจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง สมาธิ วิสาขะพุทธบูชา เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้ประชาชนไทยตระหนักในความสำคัญของการพัฒนากาย และจิตควบคู่กัน ดังคำกล่าวที่ว่า “จิตที่แข็งแกร่ง อยู่ในร่างกายที่แข็งแรงซึ่งจิตจะแข็งแกร่งได้ต้องสงบนิ่ง ส่วนกายจะแข็งแรงที่ต้องเคลื่อนไหว” และยังเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันออกกำลังกายด้วยการเดิน วิ่ง ควบคู่กับการทำสมาธิ ถือศีลฟังธรรม และเวียนเทียนเป็นพุทธบูชาถวายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นปฏิบัติบูชาถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อีกทั้งยังเกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัวและสังคมโดยส่วนรวมอีกด้วย

        หัวหน้าอุทยานฯหมู่เกาะสิมิลัน นำทีมลาดตะเวนรอบเกาะสำรวจเต่าตนุขึ้นจากทะเลมาวางไข่ พบแม่เต่าตัวที่ 5 ขึ้นมาวางไข่บนเกาะเมียง ก่อนนำไข่ไปเพาะที่บ่อฟัก คาดลูกเต่าตนุชุดแรกจะฟักไข่ราวต้นเดือนพ.ค.นี้
นายรวมศิลป์ มานะจงประเสริฐ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน นำทีมออกลาดตระเวนรอบหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ที่ สล.1(เกาะเมียง) เพื่อค้นหาการขึ้นมาวางไข่ของแม่เต่าทะเล กระทั่งถึงบริเวณหาดนุ้ยพบแม่เต่าตนุ 1 ตัว ขึ้นมาวางไข่บริเวณทางเดินลงชายหาดนุ้ย

        คณะเจ้าหน้าที่ได้เฝ้าสังเกตพฤติกรรม พบว่าแม่เต่าเริ่มขุดหลุมเมื่อเวลา 22.30 น.ก่อนจะย้ายไปขุดหลุมที่ 2 เนื่องจากหลุมแรกขุดพบรากไม้ ทำให้ไม่สามารถขุดหลุมได้ลึกเพียงพอสำหรับวางไข่ กระทั่งเวลา 23.30 น.แม่เต่าเริ่มออกไข่ทีละฟองจนครบ 105 ฟอง และฝังกลบเวลา 23.45 น. เมื่อแม่เต่าวางไข่เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะที่แม่เต่ากำลังว่ายน้ำลงทะเล คณะเจ้าหน้าที่จึงได้วัดขนาดของแม่เต่าจากหัวถึงหาง ได้ความยาว 120 ซม. วัดจากกระดองซ้ายไปขวายาว 70 ซม. คณะเจ้าหน้าที่เฝ้าสังเกตการณ์จนแม่เต่าลงทะเลเวลา 00.20 น. และ เข้าทำการเก็บไข่เต่าไปไว้ที่บ่อเพาะฟักใน เวลา 07.00 น. เพื่อย้ายไข่เต่าออกจากเส้นทางเดินลงชายหาด และเพื่อป้องกันการถูกล่าจากสัตว์ผู้ล่า ซึ่งจากการขุดย้ายครั้งนี้ นับจำนวนไข่เต่าได้ 105 ฟอง ซึ่งพบว่าปีนี้ตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตรวจพบแม่เต่าขึ้นมาวางไข่บนเกาะเมียงแล้ว 5 ตัว สามารถเก็บไข่ไปเพาะฟักได้ 448 ฟอง และคาดว่ายังมีไข่เต่าอีกไม่ต่ำกว่า 100 ฟอง ที่ยังไม่สามารถขุดขึ้นมาได้ และในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้ ลูกเต่าชุดแรกจะเริ่มฟักเป็นตัว

        วันที่ 13 เมษายน 2561 ที่ถนนเพชรเกษมบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองพังงา นายสิทฑิชัย  ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วย นายชาญศักดิ์ ถวิล นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายบำรุง ปิยนามวาณิช นายก อบจ.พังงา หัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชนในจังหวัดพังงากว่า1000 คน ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ไทยปี 2561 โดยมี พระเทพปัญญาโมลี รองเจ้าคณะภาค 17 เจ้าอาวาสวัดประชุมโยธี เป็นประธานสงฆ์พร้อมกับให้ศีลและให้พรในวันปีใหม่ไทย จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาอวยพรวันปีใหม่ไทยให้ชาวพังงา และร่วมกันทำบุญตักบาตร

        จากนั้นพุทธศาสนิกชนได้ร่วมสรงน้ำองค์พระพุทธสิหิงค์ องค์พระสัมฤทธิ์ศากยมุณีศรีพังงา พระประจำเมืองพังงา สรงน้ำพระเทพปัญญาโมลี รองเจ้าคณะภาค 17 เจ้าอาวาสวัดประชุมโยธี และรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุ ซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้ย้ำถึงการระมัดระวังในการใช้รถสัญจรไปมาบนท้องถนน และได้เน้นหนักการเล่นสงกรานต์ตามประเพณีไทย รักษาวัฒนธรรมไทยอันดีงามที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ

 IMG 8927 1068x712  
   
   

c

 

   
© จังหวัดพังงา