ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (320)

ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัด

        จังหวัดพังงาเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านช้างเชื่อ อ.กะปง จ.พังงา ชู “ภูตาจอ ทะเลหมอกเมืองใต้”ที่บริเวณริมฝายมีชีวิต บ้านช้างเชื่อ หมู่ที่ 4 ต.เหล  อ.กะปง จ.พังงา นายศิริพัฒ พัฒกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในกิจกรรมเปิดหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อเตรียมการสร้างความพร้อมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในลักษณะ (Test Tour) โดยมีหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สื่อมวลชน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

        นายสุรัตน์ ลายจันทร์ นายอำเภอกะปง กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายลดความเหลื่อมล้ำของสังคม มุ่งเน้นสร้างรายได้และความเจริญ ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ โดยให้ภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ดำเนินการร่วมกับภาครัฐ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เป็นอีกโครงการหนึ่ง ที่อยู่ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ซึ่งรัฐบาลเล็งเห็นความสำคัญของชุมชนและให้โอกาส  ในการสร้างคนสร้างรายได้ สร้างอาชีพให้กับชุมชน โดยผ่านกระบวนงานประชาคม ให้ชุมชนเข้าถึงแหล่งทุนในการพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ภายในชุมชน และส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวในแต่ละท้องถิ่น โดยการนำ เสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม เป็นตัวดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมเยือน ทำให้เกิดการกระจายเงินภายในหมู่บ้าน และเป็นการกระตุ้นให้ชุมชนเกิดการตื่นตัวในการพัฒนาหมู่บ้านแบบสร้างสรรค์อย่างมีส่วนร่วม

        สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงาจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในชุมชนในครั้งนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยว “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” ซึ่งดึงเสน่ห์จากวิถีชีวิต วัฒนธรรม ภูมิปัญญาพื้นบ้าน และความคิดสร้างสรรค์แปลงเป็นรายได้ เกิดการปรับปรุงระบบเพื่อการเป็นเจ้าบ้านที่ดี และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระดับชุมชนที่มีเสน่ห์ดึงดูด และมีคุณค่าเพียงพอให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมเยือน และใช้จ่ายเงินในทุกกิจกรรมของชุมชน รายได้กระจายตัวอยู่ในชุมชนทั้งหมด เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่สนับสนุนให้คนรุ่นใหม่ไม่ทิ้งถิ่นฐานออกไปหางานที่อื่น บ้านช้างเชื่อในอดีตเป็นพื้นที่ทำเหมืองแร่ดีบุกมาก่อน หลังจากหมดยุคของแร่ดีบุก ชาวบ้านก็หันมาประกอบอาชีพเป็นเกษตรกรทำสงนปาล์ม สวนยางพาราเป็นหลัก และทำสวนเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  สำหรับจุดท่องเที่ยวที่สุดคือ “ภูตาจอ”ทะเลหมอกเมืองใต้ ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่มีอากาศเย็นสบายและมีความสูงมากที่สุดในจังหวัดพังงา

ขอขอบคุณ www.77kaoded.com

 

        เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ณ บ้านบางพัฒน์ ต.บางเตย อ.เมืองพังงา เพื่อเตรียมความพร้อมในหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีและเป็นการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว การจัดงานในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลในการลดความเหลื่อมล้ำของสังคม มุ่งเน้นสร้างรายได้ ความเจริญ ตลอดจนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ โดยให้ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเข้ามามีบทบาทสำคัญภายใต้สโลแกน "รักจัง พังงา" ด้วย

ที่มา PR-Phangnga

        เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา เพื่อทราบและดำเนินการเรื่องการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 การโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และแนวทางปฏิบัติการจัดงานประเพณีตามอำนาจหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

        ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา

 

นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ประชุมหารือร่วมกับนายอำเภอตะกั่วป่า เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาตะกั่วป่า กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แกนนำชาวเล ผู้เกี่ยวข้อง และประชาชน หมู่ที่ 1 ตำบลคึกคัก ได้ข้อยุติทุกฝ่ายร่วมกันโดยสรุป ดังนี้
1.ตรวจสอบแนวเขตที่สาธารณะให้ชั้ดเจน (หมุดบางส่วนหลุดหาย) และให้ชุมชนเป็นผู้กำหนดแนวทางการพัฒนาพื้นที่ เนื่องจากเป็นที่สาธารณะมีได้เป็นสุสานของกลุ่มใดโดยเฉพาะ และเมื่อได้ข้อยุติแล้วชุมชนจะหารือร่วมกันเกี่ยวกับแนวถนน (ทางเดินเดิมที่ใช้มาเป็นเวลานาน) สาธารณูปโภค และการดูแลรักษา
2.ส่วนที่ผู้ประกอบการใช้เป็นเส้นทางเพื่อขนดินผ่านที่สาธารณะดังกล่าวได้หยุดดำเนินการ และไม่ใช้พื้นที่แต่อย่างใดอีก สำหรับผลกระทบที่ผ่านมาผู้ร้องจะหารือกับผู้ประกอบการโดยตรง
3.ที่ดินว่างเปล่าระหว่างแนวเขตโฉนดที่ดินของผู้ประกอบการ และ เขต นสล. เนื้อที่ประมาณ 1 ไร่เศษ ให้อำเภอตะกั่วป่า เทศบาล กำนัน จัดให้มีการดำเนินการออก นสล. ตามขั้นตอน
4.ให้อำเภอตะกั่วป่าดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และประสานการดำเนินการตามข้อ 1 และข้อ 3 โดยจัดทำตารางงาน กิจกรรม วันแล้วเสร็จ ที่ชัดเจนให้จังหวัด (ศดร.) ทราบ
ทั้งนี้ การหารือแล้วเสร็จด้วยความเข้าใจและพอใจทุกฝ่าย และรอผลการดำเนินการตามข้อสรุปร่วมกันต่อไป

        เตรียมพบกับงานมหกรรม “ร้อยเรื่องเมืองเก่าอันดามัน” 17 – 18 พ.ย.นี้ เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเมืองเก่า และเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวเมืองเก่าที่มีศักยภาพของ 5 จังหวัดในพื้นที่เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน

        เมื่อเวลา 11.00 น.วานนี้ (20 ต.ค.) ที่ศูนย์การค้าไลม์ไลท์ อเวนิว ภูเก็ต นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นางศิรวี วาเล๊าะ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต นายกวี ตันสุคตานนท์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครภูเก็ต นายจรัญ ส่างสาร รองประธานและเลขาธิการหอการค้าจังหวัดภูเก็ต และนายสมชัยเพิ่มทรัพย์ ที่ปรึกษาชุมชนท่องเที่ยวตำบลแหลมสัก จ.กระบี่ ร่วมแถลงข่าวงานมหกรรม “ร้อยเรื่องเมืองเก่าอันดามัน ” ภายใต้โครงการการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และนวัตกรรมการจัดการท่องเที่ยวเมืองเก่า

IMG 0228

        นางศิรวี วาเล๊าะ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน ซึ่งประกอบไปด้วย จังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง และสตูล เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีศักยภาพโดดเด่นระดับนานาชาติ ในแต่ละปีสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศให้เดินทางมาเยือน ซึ่งนอกจากแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลแล้ว เขตพัฒนาการท่องเที่ยว

        นอกจากนี้ อันดามันยังมีรูปแบบการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพอื่นๆ ที่หลากหลาย เช่น การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงกีฬา การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย เป็นต้น รวมทั้งการท่องเที่ยวเมืองเก่า ซึ่งสะท้อนวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี และความเชื่อมโยงทางประวัติศาสตร์ภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน

        สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้ดำเนินโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม
การจัดการการท่องเที่ยวเมืองเก่า ภูเก็ต กระบี่ ตรัง พังงา สตูล ของเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเมืองเก่าในพื้นที่เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน และเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวเมืองเก่าที่มีศักยภาพของ 5 จังหวัดในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน  โดยกิจกรรมภายใต้โครงการฯ ประกอบด้วย การศึกษา สำรวจ วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลเมืองเก่าอันดามัน การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวเมืองเก่าอันดามัน ณ พื้นที่ในชุมชนเมืองเก่าของจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง และสตูล การจัดทำคู่มือร้อยเรื่องเมืองเก่าอันดามัน แผ่นพับข้อมูลและเส้นทางการท่องเที่ยวเมืองเก่าอันดามัน และการจัดงานมหกรรม “ร้อยเรื่องเมืองเก่าอันดามัน”

        สำหรับการจัดงานมหกรรม “ร้อยเรื่องเมืองเก่าอันดามัน” กำหนดจัดงาน ระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์การค้า ไลม์ไลท์ อเวนิว ภูเก็ต ซึ่งภายในงานมหกรรม “ร้อยเรื่องเมืองเก่าอันดามัน” จะมีการจัดแสดงนิทรรศการนำเสนอเส้นทางการท่องเที่ยวเมืองเก่าในแต่ละจังหวัดภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน การเชื่อมโยงกันทางประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี กิจกรรมเสวนา เรื่อง “เปิดมุมมอง ท่องเที่ยวไทย ครบรส ครบเครื่อง เรื่องสร้างสรรค์” และ “ท่องเที่ยว มั่นคง สู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน เชื่อมโยงประวัติศาสตร์เมืองเก่า

ขอขอบคุณ https://thethaiger.com

 

        สภาพพื้นที่ที่ชาวเล หรือ ชาวมอแกน อ้างว่าเป็นพื้นที่สุสานฝังศพบรรพบุรุษยาวนานกว่า 200 ปี บ้านปากวีป ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา โดยเอกสารได้ระบุเป็นที่ดินป่าช้าในประโยชน์ร่วมกัน ขณะที่สภาพปัจจุบันเป็นลักษณะถนนลูกรังกว้างกว่า 4 เมตร ตัดผ่านใช้เป็นพื้นที่สัญจรเข้าโรงแรมและร้านค้าที่เปิดให้บริการนักท่องเที่ยวใช้สัญจรไปมา โดยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาชาวมอแกน ได้รวมกลุ่มพร้อมยื่นหนังสือแก่

        นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เพื่อต้องการให้ตรวจสอบการบุกรุกที่ดินดังกล่าว ชาวมอแกนบางราย กล่าวว่า ศพของพ่อตนเองถูกถนนเส้นนี้ทับหลุมศพจนปัจจุบันไม่ทราบว่าหลุมศพดังกล่าวตั้งอยู่จุดใดของถนน ล่าสุดทางจังหวัดพังงาได้นัดแกนนำชาวมอแกนเพื่อแสดงหลักเขตของสุสานที่ชัดเจน โดยให้ทางนายอำเภอ ที่ดินอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าเป็นสักขีพยานในการแสดงสิทธิ์ครั้งนี้ นอกจากนี้ทางหน่วยงานในพื้นที่เตรียมจัดประชาพิจารณ์ประชาชนในหมู่บ้าน เพื่อหามติของประชาคมกรณีที่ดินว่างเปล่าซึ่งอยู่ติดกับที่ดินป่าช้าจำนวน 1 ไร่เศษ ขณะที่แกนนำกลุ่มชาวมอแกนกังวลว่าการทำประชาพิจารณ์ครั้งนี้เป็นการสอบถามความคิดเห็นของคนในหมู่บ้าน ทำให้ชาวมอแกนจำนวน 24 ชุมชน จาก 4 อำเภอ ส่วนใหญ่เป็นชาวมอแกนต่างถิ่น ที่ใช้ที่ดินดังกล่าวฝังศพบรรพบุรุษไม่สามารถออกเสียงในฐานะประชากรในหมู่บ้านตามระเบียบของการลงประชาพิจารณ์ได้

        โดยนายวิทวัส เทพสง ผู้ประสานงานเครือข่ายชาวเล กล่าวว่า ที่ชาวมอแกนกังวลขณะนี้คือ การจัดประชาพิจารณ์ประชาชนในหมู่บ้านปากวีปเพื่อหามติของประชาคมกรณีที่ดินว่างเปล่าซึ่งอยู่ติดกับที่ดินป่าช้าในประโยชน์ร่วมกันจำนวน 1 ไร่เศษ โดยชาวมอแกนอ้างสิทธิ์การครอบครองเป็นทิ่ดินสุสานชาวมอแกนเช่นกัน ขณะที่แกนนำกลุ่มชาวมอแกนกังวลว่าการทำประชาพิจารณ์ครั้งนี้เป็นการสอบถามความคิดเห็นของคนในหมู่บ้าน ทำให้ชาวมอแกนจำนวน 24 ชุมชน จาก 4 อำเภอ ส่วนใหญ่เป็นชาวมอแกนต่างถิ่น ที่ใช้ที่ดินดังกล่าวฝังศพบรรพบุรุษไม่สามารถออกเสียงในฐานะประชากรในหมู่บ้านตามระเบียบของการลงประชาพิจารณ์ได้

        นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วย นายอภิชาติ จีระพันธุ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และนายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ หรือ สสปน. ร่วมเป็นประธานเปิดงานเลแทป ไทยแลนด์ บาย เลอ ตูร์เดอฟร็องส์ ที่บริเวณหน้าอนุสรณ์สถานสึนามิ เรือ ต.813 เขาหลัก จ.พังงา โดยมีนักปั่นทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้าร่วมรวมทั้งสิ้น 1,500 คน นำโดย อัลแบร์โต้ คอนทาดอร์ ยอดนักปั่นจักรยานระดับโลกชาวสเปน ดีกรีแชมป์ตูร์ เดอ ฟรองซ์ 2 สมัย และเซเลปนักปั่นของไทยอย่าง “โย” ยศวดี หัสดีวิจิตร ตลอดจนชมรมและกลุ่มจักรยานระดับแถวหน้าของเมืองไทย ซึ่งมีเส้นทางการปั่นแบ่งเป็น 2 ระยะทาง คือ 140 กม. และ 70 กม. ก่อนเข้าเส้นชัยที่ อ.ตะกั่วป่า ท่ามกลางบรรยากาศอันงดงามของท้องทะเลอันดามัน ทิวไม้ใหญ่สองข้างทาง รวมถึงกองเชียร์และชาวบ้านที่ออกมาให้กำลังใจตลอดเส้นทางกันอย่างคึกคักกว่า 10,000 คน

        สำหรับ ไฮไลท์สำคัญอยู่ที่ นักปั่นสัญชาติไทยที่สามารถทำเวลาได้ดีที่สุดในระยะ 140 กม. ทั้งชายและหญิง ซึ่งจะได้รับสิทธิ์เดินทางไปร่วมงานปั่นในงาน “เลแทป บาย เลอ ตูร์เดอฟร็องส์ 2019” ที่ประเทศฝรั่งเศส พร้อมตั๋วเครื่องบินไปกลับและที่พัก 2 คืน มูลค่ารางวัลละ 200,000 บาท ผลปรากฎว่า นักปั่นชาย รางวัลตกเป็นของ “สุริยะ กิจเจริญวัฒน์” ที่เข้าเส้นชัยเป็นคันแรกด้วยเวลา 03.28.13 ชม. ส่วนนักปั่นหญิงตกเป็นของ “เพชรไพลิน โลเปซ เดอ ลีออน” ทำเวลาได้เวลา 03.50.48 ชม. ซึ่งทั้งสองคนยังเป็นนักปั่นที่ทำเวลาได้ดีที่สุดในประเภทโอเวอร์ออล และได้รับเสื้อเกียรติยศ “Tour De France The Yellow Jersey” ไปครองด้วยเช่นกัน

        นอกจากนี้ ยังมีรางวัลพิเศษเสื้อเกียรติยศ “Tour De France The Polka-dot Jersey” สำหรับนักปั่นที่ทำเวลาได้ดีที่สุดในช่วง คิง ออฟ เมาเท่น (King Of Mountain ) ระยะทาง2.9 กม. คือ วนวัต คล้ายทอง (ชาย/05.52 นาที), ศิลป์สุภา ยิบมีนตะสิริ (หญิง/08.41นาที) และรางวัลพิเศษเสื้อเกียรติยศ “Tour De France The Green Jersey” สำหรับนักปั่นที่ทำเวลาได้ดีที่สุดในช่วง คิง ออฟ สปริ้นท์ (King Of Sprint) ระยะทาง 300 ม. คือ ณัฐภูมิ บุญรอด (ชาย/19.880 วินาที), ศิลป์สุภา ยิบมันตะสิริ (หญิง/ 27.917 วินาที) สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและกำหนดการจัดงาน เลแทป ไทยแลนด์ บาย เลอ ตูร์เดอฟร็องส์ ในปี 2019 ได้ที่ www.facebook.com/letapethailand และwww.letapethailand.com

ที่มา  https://www.innnews.co.th/regional-news/news_221495/

        นายสิทธชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดงาน “วันเก็บขยะชายหาดสากล ประจำปี 2561” โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้นำชุมชน ประชาชน และนักเรียนร่วมกิจกรรม การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์และสร้างจิตสำนึกให้เยาวชน ประชาชน หน่วยงานทุกภาคส่วนให้เลิกทิ้งขยะลงทะเล และหันมาใส่ใจการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล จัดขึ้น ณ บริเวณหาดนางทอง ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา นายสิทธิชัย กล่าวว่า สถานการณ์ท้องทะเลไทย ปัจจุบันมีการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการท่องเที่ยวทางทะเล ซึ่งมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล และชายฝั่ง โดยมิได้คำนึงถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่เหมาะสม ทำให้เกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกิดปัญหาขยะทะเลอย่างรุนแรง เกิดอันตรายต่อสัตว์ทะเลหายากที่ได้รับบาดเจ็บจากการกินขยะพลาสติก ทำให้ติดบริเวณทางเดินอาหาร ส่งผลให้สัตว์ทะเลต้องตายเป็นจำนวนมาก รวมทั้งส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ คุณภาพชีวิตของประชาชนบริเวณชายฝั่งทะเลเป็นอย่างมาก ด้าน นายประถม รัศมี ผอ.สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 กล่าวว่า ตามที่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี มีข้อสั่งการให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดกิจกรรมเก็บขยะชายหาดสากล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ และกระตุ้นจิตสำนึกของประชาชนในพื้นที่รักษ์ชายหาดและทะเลมากขึ้น รวมทั้งตระหนักถึงปัญหาธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในทะเล ซึ่งสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 ได้จัดกิจกรรมบริเวณชายหสดนางทอง เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดพังงา

        ทั้งนี้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทภารกิจในการบริหารจัดการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จึงอยากให้ทุกคนถือเอา “วันเก็บขยะชายหาดสากล” เป็นจุดเริ่มต้นในการอนุรักษ์หวงแหนท้องทะเลไทยให้มีความอุดมสมบูรณ์ และยั่งยืนตลอดไป พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว การร่วมมือขององค์กรธุรกิจ รัฐบาล กลุ่มสิ่งแวดล้อม และประชาชน นำไปสู่การลดปริมาณขยะได้สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วยการเดิน การเก็บขยะชายหาดย่านเขาหลัก ระยะทาง 2 กิโลเมตร และการจัดนิทรรศการให้ความรู้ขยะทะเล ที่มา https://www.innnews.co.th/regional-news/news_189966/

วันที่ 12 ก.ย. 61 - นายศุภชัย สุกใส ผอ.ป่าไม้ภาคใต้ สนธิกำลัง เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันปราบปรามที่4 ภาคใต้ กรมป่าไม้ เจ้าหน้าที่ทหารชุดปฏิบัติการรักษาความสงบ ร.25 พัน3 ตชด.245 ตะกั่วป่า ตำรวจ ปทส. ตำรวจชุดสืบสวนภูธรจังหวัดพังงา เข้าตรวจยึดพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ถูกบุกรุกบริเวณ อิงธารารีสอร์ท หมู่ 2 ต.สองแพรก อ.เมืองพังงา จ.พังงา จำนวนเนื้อที่ 6ไร่ 2งาน 8ตารางวา ซึ่งก่อสร้างอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเทือกเขาหราสูง

          โดยได้ตรวจยึดอาคารจำนวน 20 หลัง สระว่ายน้ำ 1 สระ โดยเบื้องต้นทราบว่าทางเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบก่อนหน้านี้ พบว่าเจ้าของรีสอร์ทเป็นคนนอกพื้นที่ จึงขอให้เจ้าของนำเอกสารสิทธิ์มาแสดง แต่ปรากฏว่าเมื่อถึงวันนัดแสดงสิทธิ์ กลับไม่มีผู้ใดนำเอกสารสิทธิ์มาแสดง ทางเจ้าหน้าที่จึงได้เข้าตรวจยึด พร้อมแจ้งข้อกล่าวหา ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พร้อมบันทึกไว้เป็นหลักฐานเพื่อนำส่งพนักงานสอบสวน สภ.ทุ่งคาโงก อ.เมืองพังงา เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

นายศุภชัย สุกใส ผอ.ป่าไม้ภาคใต้ เปิดเผยว่า มีการร้องเรียนต่อกรมป่าไม้ว่าเจ้าของรีสอร์ทแห่งนี้ มีการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้เพิ่มเติมด้านหลัง ซึ่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบแล้วเมื่อวันที่ 6 ก.ย.61 ที่ผ่านมา พบว่าเจ้าของรีสอร์ทเป็นบุคคลนอกพื้นที่ เข้ามาซื้อที่ดินและพัฒนาเป็นรีสอร์ท เมื่อปี 2554 จากการตรวจสอบพบว่าไม่มีหลักฐานใดๆ ทั้งสิ้น จึงได้นัดให้เจ้าของรีสอร์ทนำหลักฐานมาแสดงแต่ไม่มาพบเจ้าหน้าที่เพื่อแสดงหลักฐาน จึงสันนิษฐานว่าไม่มีหลักฐานใดๆ ทั้งสิ้น จึงได้ตรวจสอบกับทางที่ดินจังหวัดพังงา ทราบว่าบริเวณดังกล่าวไม่มีการออก นส.3ก หรือ โฉนดให้ผู้ใด ดังนั้นทางเจ้าหน้าที่จึงได้เข้าตรวจสอบและตรวจยึดพื้นที่ทั้งหมด เริ่มตั้งแต่ริมน้ำด้านหน้าจนถึงเนินเขาด้านหลังที่มีการแผ้วถางปรับพื้นที่ออกไปพบพื้นที่ 6 ไร่ 2 งานเศษ

พร้อมทั้งตรวจยึดอาคารสิ่งก่อสร้างทั้งหมด 20 หลัง สระว่ายน้ำอีก 1 สระ พร้อมแจ้งข้อกล่าวหา ผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ และ พ.ร.บ.สิ่งแวดล้อม ส่งพนักงานสอบสวน ส่วนเจ้าของรีสอร์ทจะไปแสดงตัวหรือไม่ก็อยู่ในชั้นสอบสวน หากพบว่ามีความผิดจริง หลังจากนั้นจะใช้มาตรา 25 เพื่อทำการรื้อถอนต่อไป

นอกจากนี้พบว่ามีปางช้างจำนวน 8 แห่ง ที่ถูกดำเนินคดีจับกุมไปแล้ว ซึ่งมีคำสั่งศาลรอลงอาญาและให้ออกจากพื้นที่ แต่ขณะนี้ปางช้างบางแห่งยังอยู่ในพื้นที่ บางปางช้างเปลี่ยนมือไปแล้ว ซึ่งทางเจ้าหน้าที่พร้อมที่จะทำการเข้าตรวจสอบปางช้างที่ถูกพิพากษา เพื่อติดตามบังคับคดีให้ออกจากพื้นที่ต่อไป.

   

ลิงค์น่าสนใจ

goodgov
bannerfinance รฐบาลไทย หนาแรก logo small court
aipa bannercommu
 liamentlaw3      

 

 

 

   
© จังหวัดพังงา