ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (385)

ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัด

        

        เมื่อวันนี้ 14 ส.ค.62 ที่อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมที่ดิน เป็นประธานมอบโฉนดที่ดินให้กับประชาชนเจ้าของที่ดินในจังหวัดพังงา จำนวน 300 แปลง โดยมี นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายบำรุง ปิยนามวาณิช นายก อบจ.พังงา ผู้บริหารกรมที่ดิน ผู้นำท้องที่ และประชาชน เข้าร่วม

        นายสุนทร วัฒนา เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพังงา กล่าวว่า ตามนโยบายของรัฐบาลที่เร่งรัดการออกเอกสารสิทธิในที่ดินทำกินให้แก่ประชาชน เพื่อกรรมสิทธิการครอบครองและใช้ประโยชน์ รวมทั้งเป็นหลักทรัพย์ความมั่นคง และสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในการใช้ประโยชน์ที่ดินทำกิน โดยศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดกระบี่-พังงา ได้ดำเนินการตอบสนองนโยบายดังกล่าว

          อธิบดีกรมที่ดิน กล่าวว่า ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่มีเป้าหมายให้ประเทศชาติและประชาชนมีความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  โดยในปี 2562 ได้มอบหมายให้กรมที่ดิน ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด เป้าหมาย 21 จังหวัด เร่งรัดการออกโฉนดที่ดิน และมอบโฉนดที่ดิน ให้ได้ตามเป้าหมาย รวม 95,000 แปลง  ในการดำเนินงานพื้นที่จังหวัดพังงา มีโฉนดที่ดินพร้อมมอบให้กับประชาชน ในพื้นที่ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา  และตำบลถ้ำ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ในครั้งนี้ จำนวน 300 แปลง 

        และขอให้ผู้ได้รับโฉนดที่ดิน รักษาโฉนดที่ดินไว้ให้ดีอย่าให้สูญหาย ระมัดระวังการถูกผู้อื่นหลอกลวง เอาไปใช้ในทางที่ทำให้เสียประโยชน์  หากประสงค์จะดำเนินการซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ หรือจำนอง ให้ขอคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินได้ทุกแห่ง  ในส่วนของผู้ที่ยังไม่ได้ออกโฉนดให้กับไปยื่นคำขอ ตามโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ซึ่งกรมที่ดินจะเร่งรัดดำเนินการโดยเร็วต่อไป

ขอขอบคุณ : https://www.77kaoded.com/

 

ครั้งแรก! พังงาจัดเข้าค่ายลูกเสือสำรองนักเรียนชั้น ป.3 เน้นพัฒนาทางด้านสังคม อารมณ์สติปัญญา

        นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วย นายสมรักษ์ ถวาย ศึกษาธิการจังหวัดพังงา ร่วม เข้าค่ายลูกเสือสำรองชั้นประถมศึกษาปีที่ที่ 3 ที่ วิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยีพังงา หมู่ 7 ต.ถ้ำ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา การจัดงานครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมงานจำนวนทั้งสิ้น 880 คน ประกอบด้วย ลูกเสือ เนตรนารีประเภทสำรอง ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 600 คน ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จำนวน 100 คน จากสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดพังงา ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของจังหวัดพังงาที่จัด การเข้าค่ายลูกเสือสำรองในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 6 ส.ค.62 (2 วัน 1 คืน) สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนในสังกัด อย่างไรก็ตามการนำนักเรียนลูกเสือสำรองตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ร่วมกิจกรรมนอกสถานที่ ทำให้เสียเวลาในการเดินทาง และจากจำนวนนักเรียนมีจำนวนมากส่งผลให้มีเวลาในการจัดกิจกรรมน้อยลง นอกจากนี้การควบคุมเวลายังทำให้นักเรียนบางคนทำกิจกรรมฐานไม่ครบ หลักการและเหตุผลการเข้าค่าย เป็นกิจกรรมหนึ่งของวิชาลูกเสือสำรองระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งเป็นกิจกรรมบังคับตามหลักสูตรระดับประถมศึกษาที่ช่วยให้นักเรียนได้มีการพัฒนาทางด้านสังคม อารมณ์ สติปัญญา จากประสบการณ์ตรงในการทำกิจกรรมต่างๆที่จะทำให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกฝนตนเองทั้งทางด้านความมีระเบียบวินัย ความอดทน ความเสียสละและความสามัคคีในหมู่คณะ เพื่อให้นักเรียนได้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว ทางระดับประถมศึกษา จึงจัดกิจกรรมเข้าค่าย ของลูกเสือสำรองชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะความรู้ ความสามัคคีที่ได้เรียนมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อนักเรียนได้เรียนรู้กฎ ระเบียบวินัยและการปรับตัวในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ให้นักเรียนมีความรัก ความสามัคคีในการทำงาน เป็นหมู่คณะและเกิดความสนุกสนาน ฝึกให้นักเรียนเกิดทัศนคติที่ดีต่อวิชาลูกเสือและผู้บำเพ็ญประโยชน์

ขอขอบคุณ : https://siamrath.co.th/

 

                 จังหวัดพังงาขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชนทั่วประเทศร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๒ ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ.

               เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพังงา ได้มอบหมายให้ชุดศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่จังหวัดพังงา นำโดย นาวาเอกอภิชาติ วรภมร รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพังงา (ท.) ในฐานะหัวหน้าชุดศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ฯ สนธิกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพังงา, ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา, ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา และชุดปฏิบัติการรักษาความสงบเรียบร้อย (ชป.รส.) มทบ.45 ร่วมวางแผนเพื่อมาทวงหนี้นอกระบบในพื้นที่ตลาดเมืองพังงา ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา ตามที่ประชาชนได้ร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพังงา

               ผลการปฏิบัติ สามารถจับกุมกลุ่มบุคคลที่เข้ามาทวงหนี้นอกระบบได้จำนวน 6 กลุ่ม ได้ผู้ต้องหารวม 11 คนพร้อมด้วยของกลางประกอบด้วย รถยนต์ 4 คัน, รถจักรยานยนต์ 2 คัน, เงินสดรวมประมาณ 95,000 บาท, โทรศัพท์มือถือ และหลักฐานอื่นๆ เป็นจำนวนมาก

               ต่อมาได้นำตัวผู้ต้องหามาทำบันทึกการจับกุม ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพังงา หลังจากนั้นได้ส่งตัวผู้ต้องหาพร้อมด้วยของกลางไปยังสถานีตำรวจภูธรเมืองพังงาเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

           ขอขอบคุณ : http://thainews.prd.go.th

        เมื่อวันที่ 24 มิ.ย.2562 เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา ร่วมกับชาวบ้านน้ำเค็ม ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ซ้อมแผนความพร้อมอพยพหนีภัยสึนามิ โดยได้สมมติเหตุการณ์ว่า เกิดแผ่นดินไหวในทะเลขนาด 9 ริกเตอร์ ความลึก 10 กิโลเมตร บริเวณหมู่เกาะนิโคบาร์ ประเทศอินโดนีเซีย ห่างจากประเทศไทยประมาณ 440 กิโลเมตร คาดว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดคลื่นสึนามิ ทาง ศภช.ได้ส่งสัญญาณเสียงเตือนภัยไปยังพื้นที่เสี่ยงภัย จากนั้น ป้องกันและบรรเทาสารณภัยจังหวัดพังงาได้รับแจ้งจาก ศภช.ว่า ขณะนี้ได้รับการยืนยันการเกิดคลื่นสึนามิ จากข้อมูลสถานีวัดระดับน้ำจากเกาะเมียง อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน อ.คุระบุรี จ.พังงา และข้อมูลตามแบบจำลองคลื่นสึนามิ และข้อมูลจากแบบจำลองคาดว่าคลื่นสึนามิ จะเข้าชายฝั่งหาดแหลมโพธิ์ จังหวัดกระบี่ ในอีก 1 ชั่วโมง 25 นาที จึงให้ส่งสัญญาณเสียงเตือนภัยไปยังพื้นที่อีกครั้ง พร้อมให้อพยพประชาชนออกจากพื้นที่ไปยังจุดปลอดภัย โดยจากการติดตามสถานการณ์ของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ พบว่า คลื่นได้เข้ากระทบฝั่งของจังหวัดพังงา ซึ่งมีความสูงคลื่นประมาณ 3 เมตร และได้ทำการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ไปยังจุดที่ปลอดภัย 100% แล้วตามแผนอพยพและเผชิญเหตุของจังหวัด พร้อมกระจายข้อมูลให้พื้นที่รับทราบ

        หลังจากเกิดเหตุการณ์คลื่นสึนามิ พบว่า มีผู้บาดเจ็บทั้งในเหตุการณ์ และอุบัติเหตุบนถนนจากเหตุการณ์ดังกล่าว ทางเจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาล โรงพยาบาลตะกั่วป่า เจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างเมฆาตะกั่วป่า และเจ้าหน้าที่ศูนย์เตรียมความพร้อมบ้านน้ำเค็ม ได้เข้าทำการช่วยเหลือ ทั้งผู้ประสบภัยคลื่นยักษ์พัดถล่ม และช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น โดยให้อพยพเข้าที่ปลอดภัยซึ่งกำหนดไว้ที่โรงเรียนบ้านน้ำเค็ม มีการตรวจสอบรายชื่อ แจ้งคนหาย และลงทะเบียนต่างๆ เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยของบุคคลในพื้นที่ รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เข้าพื้นที่ จากนั้นสรุปความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าว ต่อมา ได้สรุป และประเมินการซักซ้อมแผนความพร้อมป้องกันภัยสึนามิ การซักซ้อมแผนความพร้อมรับมือพิบัติภัย ในพื้นที่ อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ผลการซักซ้อมครั้งนี้ พบว่า ประชาชนเริ่มมีความชำนาญและรู้จักหน้าที่หากเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริงก็สามารถเข้าใจว่าแต่ละคนมีหน้าที่ มีบทบาทอย่างไร โดยรับรู้ได้ว่าการพัฒนาเกิดจากการซักซ้อมให้เกิดความชำนาญ และรับรู้ถึงปัญหาได้เป็นอย่างดี

ขอขอบคุณ : https://mgronline.com/

         เมื่อวันที่ 24 มิ.ย.62 นาวาเอก อภิชาติ วรภมร รอง ผอ.รมน.จว.พังงา กล่าวว่า จากเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพังงา น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่มนั้น นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยอุทกภัยแล้ว 5 อำเภอ จาก 8 อำเภอ  จังหวัดพังงาได้สรุปความเสียหายเบื้องต้นพบว่าเกิดสถานการณ์อุทกภัยใน 5 อำเภอ ได้แก่ อ.กะปง อ.ท้ายเหมือง อ.ตะกั่วป่า อ.เมืองพังงา และอ.ตะกั่วทุ่ง มีราษฎรได้รับความเดือดร้อน 1,700 ราย 442 ครัวเรือน โดยพื้นที่ประสบภัยและความเสียหาย อยู่ระหว่างการสำรวจ ขณะนี้ จังหวัดพังงา ได้เร่งดำเนินการบรรเทาภัย โดย ทางจังหวัด ,อำเภอ ,อปท.,กำนันผู้ใหญ่บ้าน , ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3, เหล่ากาชาดจังหวัดพังงา , สถานีกาชาดที่ 14 พังงาเฉลิมพระเกียรติ ,ส่วนราชการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และจิตอาสา ได้บูรณาการบรรเทาทุกข์และช่วยเหลือเบื้องต้น เช่น การติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ,การมอบถุงยังชีพ ,การติดตั้งเครื่องหมายแสดงจุดประสบอุทกภัย ดินสไลด์บนถนน , การเคลื่อนย้ายสิ่งกีดขวางออกจากถนน เป็นต้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนอย่างเร่งด่วน และคาดว่าสถานการณ์จะกลับสู่ปกติหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มอีก

        ขอขอบคุณ : https://www.posttoday.com/

        ภัยคุกคามใหม่ทำลายป่าชายเลน พบชาวต่างถิ่นขุดจับเพรียงเลือดขายให้แม่กุ้งกิน ทำป่าโกงกางเสียหายนับ 100 ไร่

        เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 นายขยาย ทองหนูนุ้ย ผอ.ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายฝั่งและป่าชายเลน สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 พร้อมด้วยนายพงศ์สันต์ ดำคำ หัวหน้าสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 21 (ทับปุด-พังงา) นำผู้สื่อข่าวลงดูพื้นที่ป่าชายเลน บริเวณริมคลองบ่อแสน บ้านท่าไทร ต.บ่อแสน อ.ทับปุด จ.พังงา หลังจากได้รับแจ้งจากผู้นำชุมชุมและชาวบ้านว่า มีกลุ่มบุคคลจากต่างถิ่นได้ร่วมกับคนในพื้นที่บางคนร่วมกันออกขุดจับตัวเพรียงเลือด ซึ่งเป็นสัตว์คล้ายใส้เดือนอาศัยอยู่ในป่าชายเลนใต้ต้นโกงกาง จนทำความเสียหายให้กับพื้นที่ป่าชายเลนเป็นหย่อมๆรวมแล้วนับร้อยไร่ ในพื้นที่ป่าชายเลน อ.ทับปุดและ อ.เมืองพังงา โดยเจ้าหน้าที่ได้ทำการสำรวจความเสียหาย ตรวจวัดพื้นที่ จัดทำพิกัด เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป

        นายขยาย ทองหนูนุ้ย เปิดเผยว่า หลังจากสิ้นสุดยุคสัมปทานป่าชายเลนให้เตาเผาถ่าน ทำให้ป่าชายเลนของจังหวัดพังงากลับมาสมบูรณ์เป็นอย่างมาก แต่ล่าสุดก็ได้รับแจ้งจากผู้นำในพื้นที่ว่ามีกลุ่มคนเข้าขุดจับเพรียงเลือดไปขาย จนทำให้ป่าชายเลนเสียหายหลายจุด จากการตรวจสอบพบว่าการขุดเพรียงเลือดนั้น จะใช้จอบใช้ขวานขุดเข้าไปตัดรากต้นโกงกางเพื่อจับตัวเพรียงเลือดที่อาศัยอยู่ใต้รากของต้นโกงกาง ซึ่งทำให้ต้นโกงกางรากเน่าเสียยืนต้นตาย และล้นลงเป็นวงกว้าง

        ซึ่งในเบื้องต้นการแก้ไขปัญหานั้นเป็นไปค่อนข้างยากเพราะหากไม่พบเจอในขณะที่กำลังขุดตัดรากต้นไม้ ทางเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่สามารถดำเนินคดีได้ และล่าสุดทางกรมฯกำลังรีบเสนอให้ป่าชายเลนรอบอ่าวพังงาเป็นป่าอนุรักษ์ เพื่อที่จะประกาศให้เพียงเลือดเป็นสัตว์คุ้มครองตามกฏหมาย และขอความร่วมมือชาวบ้านในพื้นที่ เลิกให้ความร่วมมือกับคนต่างถิ่นที่เข้ามาหาประโยชน์ทำความเสียหายป่าชายเลนในบ้านเรา และร่วมเป็นหูเป็นตาให้ทางราชการ พร้อมร่วมอนุรักษ์ป่าชายเลนให้อยู่คู่กับจังหวัดพังงา ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ป่าชายเลนมากที่สุดในประเทศไทย

ขอขอบคุณ : https://siamrath.co.th/

       สสจ.พังงาเผยไข้เลือดออกระบาด ยอดผู้ป่วยเพิ่มกว่าปีที่ผ่านมา เร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพ่นควันกำจัดยุงลาย

          นายนเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-17 มิ.ย. 2562 มีรายงานผู้ป่วย ไข้เลือดออก จำนวน 158 ราย คิดเป็น อัตราป่วย 58.90 ต่อแสนประชากร เพศชาย 78 ราย เพศหญิง 80 ราย พื้นที่ที่พบจำนวนผู้ป่วยสูงสุด คือ อำเภอตะกั่วทุ่ง รองลงมา คือ อำเภอเมือง และอำเภอตะกั่วป่า ตามลำดับ กลุ่มอายุที่พบผู้ป่วยมากที่สุด คือ กลุ่มอายุ 15-24 ปี รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 10-14 ปี และ กลุ่มอายุ 5-9 ปี อำเภอตะกั่วทุ่ง จำนวน 38 ราย อำเภอเมือง จำนวน 36 ราย อำเภอตะกั่วป่า จำนวน 32 ราย อำเภอทับปุดจำนวน 16 ราย อำเภอท้ายเหมือง จำนวน 15 ราย อำเภอคุระบุรี จำนวน 12 ราย อำเภอกะปง จำนวน 6 ราย และอำเภอเกาะยาว จำนวน 3 ราย อย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดพังงา ได้ดำเนินงานเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรคในการจัดกิจกรรม “3เก็บ3โรค”สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย วิเคราะห์สถานการณ์และประเมินความเสี่ยงระดับพื้นที่ โดยใช้กระบวนการของ IVM เน้นควบคุมไม่ให้โรคแพร่ระบาดเพิ่มในพื้นที่ที่พบผู้ป่วยไข้เลือดออก โดยใช้ มาตรการ 3-3-1 คือ หลังโรงพยาบาลพบผู้ป่วย ให้รายงานโรคให้หน่วยควบคุมโรคของพื้นที่ภายใน 3 ชั่วโมง ลงกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายที่บ้าน ชุมชนผู้ป่วยภายใน 3 ชั่วโมง ทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็วลงพื้นที่ควบคุมโรคภายใน 1 วัน จัดทีมแพทย์ที่ปรึกษา แนวทางการรักษาโรคไข้เลือดออก และแนวทางการส่งต่อผู้ป่วย ให้กับโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง พร้อมขอความร่วมมือร้านขายยา คลินิก ในการระมัดระวังการจ่ายยา NSIDs ให้กับผู้ป่วยที่มีอาการไข้ จัดเตรียมเวชภัณฑ์ อุปกรณ์และบุคลากร ในการควบคุมป้องกันโรคต่อไป

          ขณะที่กองสาธารณสุขเทศบาลเมืองพังงา เร่งลงพื้นที่ชุมชนต่างๆเพื่อใช้เครื่องพ่นควันกำจัดยุงลายทั้งแบบมือถือและแบบติดตั้งบนรถกระบะ ทำการพ่นควันในคูระบายน้ำ บ้านเรือนประชาชนและป่าละเมาะ หลังจากการเข้าสู่ฤดูฝนและพบว่ามีการระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคไข้ปวดข้อยุงลาย (โรคชิคุนกุนยา) ในพื้นที่อำเภอเมืองพังงา เพื่อเป็นการกำจัดยุงลายตัวแก่และลูกน้ำยุงลาย

         ขอขอบคุณ : https://www.innnews.co.th/

        "ธนาธร" ลุยงานนอกสภา บุก "พังงา" รับฟังปัญหาเกษตร ที่ทำกิน ชาติพันธุ์ การท่องเที่ยว พร้อมแสดงวิสัยทัศน์ “อนาคตใหม่กับการเมืองท้องถิ่น”

        เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 62 ที่สนามกีฬากลางเทศบาลเมืองตะกั่วป่า จ.พังงา นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ พร้อมด้วย นายเจนวิทย์ ไกรสินธุ์ นายปริญญา ช่วยเกตุ คีรีรัตน์ และนายประเสริฐพงษ์ ศรนุวัฒน์ ส.ส.แบบบัญชีรายพรรคอนาคตใหม่ ซึ่งเป็นตัวแทนจากพื้นที่ภาคใต้ ร่วมเวทีรับฟังปัญหาของชาวบ้านใน อ.ตะกั่วป่า โดยเป็นบทบาทในฐานะผู้แทนราษฎรนอกสภาครั้งที่ 3 ทั้งนี้ มีตัวแทนเกษตรกร ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม ธุรกิจท่องเที่ยว รวมไปถึงตัวแทนของกลุ่มชาติพันธุ์ และผู้ที่มีปัญหาเรื่องที่ดินทำกินมาร่วมนำเสนอปัญหา 

ขอขอบคุณ : https://www.posttoday.com/

        พังงา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา เตือนประชาชนเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก โดยจังหวัดพังงา มีรายงานผู้ป่วย ไข้เลือดออก จำนวน 134 รายพื้นที่ที่พบจำนวนผู้ป่วยสูงสุด คือ อำเภอตะกั่วทุ่ง รองลงมา คือ อำเภอเมือง และอำเภอตะกั่วป่า พร้อมเร่งดำเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออกด้วยมาตรการ 3 เก็บ เพื่อป้องกัน 3 โรค

        เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.62 นายนเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา กล่าวว่า สำหรับโรคไข้เลือดออกที่มียุงเป็นพาหะนำโรค โดยในช่วงที่ ปีที่ผ่านมาจังหวัดพังงาถือว่ามีผู้ป่วยอันดับต้นๆของประเทศ และ ตอนนี้ถือว่าเป็นอันดับสองของเขต แม้ว่าจำนวนภาพรวมจะลดลง เมื่อเทียบกับปีที่แล้วก็ตาม แต่สถานการณ์ก็ยังคงน่าเป็นห่วง ซึ่งในสิ่งที่สำคัญที่ประชาชนและทุกภาคส่วน ที่ร่วมช่วยกันได้ ในการ ช่วยกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงตามบ้านเรือนสำนักงาน โดยในพื้นที่ภาคใต้มีฝนตกชุก ที่เป็นแหล่งสำคัญในการเพาะพันธ์ยุง ซึ่งในเมื่อมีการเพาะเชื้อก็จะทำให้ยุงลายมีการแพร่เชื้อ และขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองให้ดี ไม่ไปอยู่ในแหล่ง ที่มียุงลายอยู่มาก และควรนอนกางมุ้ง พร้อมทั้งหายาป้องกันยุง และควรดูแลและคนป่วยที่มีไข้สูงไม่มีน้ำมูกและป่วยเป็นเวลาหลายวัน อันนี้ต้องสงสัยไว้ก่อน อาจจะเป็นไข้เลือดออกได้ ซึ่งต้องรีบนำมาให้แพทย์ตรวจวินิจฉัยว่ามีเชื้อไข้เลือดออกหรือไม่ในการดูแลรักษา โดยจังหวัดพังงาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 พฤษภาคม 2562 มีรายงานผู้ป่วย ไข้เลือดออก จำนวน 134 ราย คิดเป็น อัตราป่วย 49.96 ต่อแสนประชากร เพศชาย 55 ราย เพศหญิง 60 ราย พื้นที่ที่พบจำนวนผู้ป่วยสูงสุด คือ อำเภอตะกั่วทุ่ง รองลงมา คือ อำเภอเมือง และอำเภอตะกั่วป่า ตามลำดับ กลุ่มอายุที่พบผู้ป่วยมากที่สุด คือ กลุ่มอายุ 15-24 ปี รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 10-14 ปี และ กลุ่มอายุ 5-9 ปี ตามลำดับ จำแนกผู้ป่วยตามพื้นที่ได้ดังนี้ อ.ตะกั่วทุ่ง จำนวน 33 ราย อ.เมือง จำนวน 32 ราย อ.จำนวน 28 ราย อ.ท้ายเหมือง จำนวน 13 ราย อ.ทับปุด จำนวน 11 ราย อ.คุระบุรี จำนวน 10 ราย อ.กะปง จำนวน 4 ราย และอ.เกาะยาว จำนวน 3 ราย และทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา ได้เร่งให้สถานบริการสาธารณสุขร่วมกับผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น อสม. และประชาชนเจ้าของบ้านเรือน เร่งดำเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออกด้วยมาตรการ 3 เก็บ เพื่อป้องกัน 3 โรค พร้อมสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย พร้อมวิเคราะห์สถานการณ์และประเมินความเสี่ยงระดับพื้นที่ โดยใช้กระบวนการของ IVM เน้นควบคุมไม่ให้โรคแพร่ระบาดเพิ่มในพื้นที่ที่พบผู้ป่วยไข้เลือดออก โดยใช้ มาตรการ 3-3-1 คือหลังโรงพยาบาลพบผู้ป่วย ให้รายงานโรคให้หน่วยควบคุมโรคของพื้นที่ภายใน 3 ชั่วโมง และลงกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายที่บ้าน ชุมชนผู้ป่วยภายใน 3 ชั่วโมง ให้ทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็วลงพื้นที่ควบคุมโรคภายใน 1 วัน จัดทีมแพทย์ที่ปรึกษา แนวทางการรักษาโรคไข้เลือดออก และแนวทางการส่งต่อผู้ป่วย ให้กับ รพ.ชุมชนทุกแห่ง ขอความร่วมมือร้านขายยา คลินิก ในการระมัดระวังการจ่ายยา NSIDs ให้กับผู้ป่วยที่มีอาการไข้ จัดเตรียมเวชภัณฑ์ อุปกรณ์และบุคลากรในการควบคุมป้องกันโรคต่อไป

ขอขอบคุณ : https://siamrath.co.th/

   

ลิงค์น่าสนใจ

goodgov
bannerfinance รฐบาลไทย หนาแรก logo small court
aipa bannercommu
 liamentlaw3      

 

 

 

   
© จังหวัดพังงา