ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (360)

ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัด
เกษตรจังหวัดพังงา จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่และงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ในวันที่ 19 มกราคม 2561 ที่โรงเรียนบ้านบางม่วงนายนิพนธ์ สุขสะอาด เกษตรจังหวัดพังงา กล่าวว่า ภาคการเกษตรของไทยกำลังจะเข้าสู่ฤดูกาลผลิตใหม่ โดยทั่วไปถือว่าวันที่ 1 พฤษภาคม เป็นวันเริ่มต้นปีการเพาะปลูก ซึ่งถ้าสามารถทำให้เกษตรกรนำองค์ความรู้ที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ ไปประยุกต์ใช้ในไร่นาและสวนของตนเองได้ จะทำให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้เป็นอย่างดี และที่สำคัญหากมีการขยายผลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และองค์ความรู้จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาและโครงการพระราชดำริต่างๆ ให้เกษตรกรเข้าถึงและเกิดการประยุกต์ใช้ ก็จะทำให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน จึงได้กำหนดจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่และงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร (Field Day) ในวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนบ้านบางม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
ภายในงานมีบริการด้านการเกษตรฟรี เช่น คลินิกพืช ให้คำแนะนำดูแลรักษา นิทรรศการปาล์มน้ำมันและมะพร้าว คลินิกดิน ตรวจวิเคราะห์ดิน สารเร่ง พ.ด. น้ำหมักชีวิภาพ คลินิกสัตว์ แนะนากรเลี้ยงสัตว์ โรคสัตว์น้ำ คลินิกประมง คลินิกสหกรณ์ คลินิกบัญชี คลินิกชลประทาน คลินิกกฎหมาย (สปก.) คลินิกยางพาราคา นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการมะพร้าวและปาล์มน้ำมัน 91.01 ตามรอยเท้าพ่อฯ การบริหารจัดการศัตรูพืช การจำหน่ายสินค้าวิสาหกิจชุมชน สินค้าราคาประหยัด สาธิตการทำอาหารและเครื่องดื่ม บริการซ่อมเครื่องมือทางการเกษตร รับพันธุ์ต้นไม้ ตรวจสุขภาพเพื่อหาสารเคมีในเลือด บริการตัดผมชาย และนวดแผนไทย บริการฟรีทุกรายการ
ทั้งนี้เกษตรกรและผู้เข้าร่วมงานทุกท่านที่เข้าร่วมโครงการฯ ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนไปด้วย

       1 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าณ ห้องประชุมพิงกัน โรงแรมภูงา อ.เมือง จ.พังงา นายชาญศักดิ์ ถวิล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานพิธีเปิดการจัดอบรมสัมมนา การยกระดับสินค้าเกษตรและสินค้าแปรรูปสู่โมเดร์นเทรดและการส่งออก ตามโครงการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายธุรกิจ MOC BiZ Clob โดยมีนางสาวทิพย์สุดา อินทรสุวรรณ พาณิชย์จังหวัดพังงา นายชาญวิศว์ บรรจงการ เลขาธิการหอการค้าพังงา นายธีรพงศ์ ตันติเพชราภรณ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพังงา นายกฤษฎา ก้อนทรัพย์ ประธานบิสคลับจังหวัดพังงา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดพังงา และผู้ประกอบการ SMEs / OTOP จำนวนประมาณ 60 คน เข้าร่วม จัดให้มีกิจกรรมการบรรยาย โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย นายสันติ จันทร์แรม ผู้จัดการทั่วไป บิ๊กซี สาขากระบี่ และนายวิรัช หมื่นพัน ประธาน Biz Club จ.ภูเก็ต (ผู้ที่นำสินค้าเข้าห้างและยกระดับสินค้าเข้าห้าง) เรื่องการยกระดับสินค้าเกษตรและสินค้าแปรรูปสู่โมเดร์นเทรดและการส่งออก,

        ด้านนายณรงค์ จรูญศรีสวัสดิ์ ตัวแทนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา บรรยายเรื่อง การผลิตอย่างไรให้ได้มาตรฐานตามที่ห้างฯต้องการ และนายจินต์ สถาพรสถิตสุข แห่งบริษัท ไทยเวโตร จำกัด (เป็นผู้ผลิตส่งออก เครื่องประดับและสินค้าที่ระลึกจากแก้ว ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ส่งออกกว่า 30 ประเทศ แบรนด์ THAIVETRO และแบรนด์ทางออนไลน์ BundanGlass

        นายชาญศักดิ์ ถวิล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กล่าวว่า ในการจัดอบรมสัมมนาครั้งนี้ สืบเนื่องจากจังหวัดพังงาและพาณิชย์จังหวัดพังงา ดำเนินการเพื่อสนองนโยบายในการสร้างเครือข่ายธุรกิจให้เกิดความเข้มแข็งในทุกระดับ ด้วยการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายธุรกิจ MOC BiZ Clob พังงาขึ้น (มีขึ้นแล้วทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ) ในการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายดังกล่าว ให้สามารถเป็นกลไกสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ภายใต้รูปแบบประชารัฐ มุ่งเน้นการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจและการพัฒนาศักยภาพทางการค้าของเครือข่ายฯทุกระดับให้มีความเข้มแข็ง มีมาตรฐาน สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและการบริการ รวมทั้งสร้างโอกาสและสร้างพันธมิตรทางการค้าทั้งในและนอกประเทศ ส่งผลให้ผู้ประกอบการสามารถต่อยอดขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคง ส่งผลในการสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการฐานรากของแต่ละท้องถิ่นในพื้นที่อีกด้วย ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ และนำความรู้ไปใช้ประกอบแนวทางในการดำเนินธุรกิจ เพื่อยกระดับสินค้าเกษตรและสินค้าแปรรูปสู่โมเดร์นเทรดและการส่งออก ทำให้สร้างความเชื่อมั่นกับสินค้าและผลิตภัณฑ์ของจังหวัดพังงาให้ก้าวสู่ระดับสากลได้ต่อไปนายณรงค์ จรูญศรีสวัสดิ์ ตัวแทนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา บรรยายเรื่อง การผลิตอย่างไรให้ได้มาตรฐานตามที่ห้างฯต้องการ และนายจินต์ สถาพรสถิตสุข แห่งบริษัท ไทยเวโตร จำกัด (เป็นผู้ผลิตส่งออก เครื่องประดับและสินค้าที่ระลึกจากแก้ว ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ส่งออกกว่า 30 ประเทศ แบรนด์ THAIVETRO และแบรนด์ทางออนไลน์ BundanGlass

สนับสนุนเนื้อหาข่าวโดย
seantai

นายสิทธิชัย ศักดา ผวจ.พังงาเป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานกาชาดพังงา ประจำปี 2561 26 มกราคม-4 กุมภาพันธ์ 2561 ณ.โรงแรมบ่อแสนวิลล่า

        นายศรายุทธ ตันเถียร หัวหน้าอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา สั่งการให้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ตรวจเรือทุกลำดูใบอนุญาตเข้าเขตอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ซึ่งพบว่ายังมีเรือสปีดโบ๊ตที่ยังไม่ต่อทะเบียนใบอนุญาตเข้าเขตอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ตามนโยบายของ นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงสั่งการให้ปรับตามกฎหมายกำหนด จากสถิติการเปรียบเทียบปรับของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา พบว่าตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2560 จนถึงเดือนมกราคม 2561 มีการเปรียบเทียบปรับเรือนำเที่ยวไม่มีใบอนุญาตเข้าเขตอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาแล้ว จำนวน 121 ลำ เป็นเงิน 95,500 บาท เป็นการกระทำผิดตาม พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 มาตรา 16(13) ฐานเข้าไปดำเนินกิจการใดๆ หรือหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาต และมาตรา 18 ฐานไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ พร้อมกับตักเตือน และแจ้งให้ยื่นขออนุญาตนำเที่ยวให้ถูกต้อง

        โดยพบว่าเปรียบเทียบสถิติการยื่นขอใบอนุญาตเข้าเขตอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ช่วงก่อนหน้านี้ ตั้งแต่ 4 ตุลาคม 2559 ถึง 4 กรกฎาคม 2560 พบว่า เรือหางยาว ขออนุญาต จำนวน 141 ลำ สปีดโบ๊ต 73 ลำ เรือใหญ่ 56 ลำ ซีแคนู 472 ลำ ส่วนเรือที่ขอใบอนุญาตเข้าเขตอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2560–ปัจจุบัน พบว่า เรือหางยาว ขออนุญาต จำนวน 335 ลำ สปีดโบ๊ต 185 ลำ เรือใหญ่ 99 ลำ ซีแคนู 959 ลำ โดยการขออนุญาตเข้าเขตอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา มีเพิ่มขึ้น เรือหางยาว ขออนุญาตเพิ่มขึ้นจำนวน 194 ลำ สปีดโบ๊ต 112 ลำ เรือใหญ่ 43 ลำ ซีแคนู 487 ลำ ซึ่งการตรวจสอบเรือที่ขอใบอนุญาตเข้าเขตอุทยานแห่งชาติ เป็นมาตรการที่ควบคุมเรือนำเที่ยว เพื่อต้องการทราบจำนวนเรือนำเที่ยวที่เข้าเขตอุทยานแห่งชาติ อีกทั้งเป็นมาตรการดูแลควบคุมความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวอีกทางหนึ่งด้วย

สนับสนุนเนื้อหา

thai rath logo

 

วันจันทร์, 15 มกราคม 2561 10:24

ของดีอำเภอคุระบุรี” ประจำปี 2561

Written by

        นายนิพนธ์ สุขสะอาด เกษตรจังหวัดพังงา มอบหมายให้นายกวีพจน์ มัชฉากิจ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช นางสาวชญาณ์พิมพ์ พรหมจันทร์ นักวิชาการส่งเสริมเกษตรปฏิบัติการ และ นางสาวณิชเนตร สระมุณี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอคุระบุรี เป็นคณะกรรมการตัดสินการแตงโมเป็นผลไม้ขึ้นชื่อของอำเภอคุระบุรี มีรสชาติหวาน สีแดงสวย เกษตรปลูกเป็นรายได้เสริม นิยมปลูกแซมในสวนยประกวดแตงโม ในงานแตงโมและของดีอำเภอคุระบุรี ประจำปี 2561 างพารา ปาล์มน้ำมัน ในระยะ 1-2 ปี มีการพัฒนารูปลักษณ์ ให้เป็นรูปหัวใจ สร้างมูลค่าให้กับเกษตรกร ภายในงานมีเกษตรกรให้ความสนใจ ส่งแตงโมเข้าร่วมประกวด 24 ราย

        ผลการตัดสิน ดังนี้รางวัลที่ 1 นายบรรเจิด เอียบสกุล รางวัลที่ 2 นายณรงค์ เทพทอง และรางวัลที่ 3 นายศิริพงษ์ ศรีธนสาร และภายในบู๊ทของสำนักงานเกษตรอำเภอคุระบุรี มีการจัดนิทรรศการ "เกษตรดี๊ดี วิถีครัวเรือน " การให้บริการตรวจวิเคราะห์ดิน การใช้เชื้อไตรโคเดอมาในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช เพื่อบริการประชาชน ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอคุระบุรี

ที่โรงพยาบาลพังงา นพ.อรุณ สัตยาพิศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพังงา เปิดกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2561 โดยมี นายกำจร อุทัยวจนพันธ์ ผอ.โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ฝ่ายกุมารเวชกรรมโรงพยาบาล ครู-นักเรียน ผู้ปกครองและเด็กที่มาใช้บริการและที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเข้าร่วม ซึ่งมีการแจกของขวัญให้กับเด็กที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ จากนั้นมีการนำของขวัญโดย ผู้อำนวยการโรงพยาบาล แพทย์ พยาบาลที่ร่วมใจสวมใส่ชุดแฟนซีตามไปแจกให้กับเด็กที่ป่วยอยู่ภายในตึกต่างๆและมีการบรรเลงเสียงเพลงจากกลุ่มนักเรียนจิตอาสาของโรงเรียนดีบุกพังงา ซึ่งสามารถสร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับเด็กที่ป่วยและผู้ปกครองที่ดูแลเด็กอยู่เป็นอย่างมาก 

ด้าน นพ.อรุณ กล่าวว่า วัยเด็กเป็นวัยแห่งความสนุกสนานและการเรียนรู้ ทุกวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกๆ ปีเป็นวันเด็กแห่งชาติ เป็นวันที่เด็กๆ ทุกคนต่างตั้งตารอที่จะร่วมสนุกในกิจกรรมต่างๆที่หน่วยงานต่างๆ จัดขึ้น แต่มีเด็กจำนวนไม่น้อยที่พลาดช่วงเวลาแห่งความสุขนี้ไปเพราะอาการเจ็บป่วย ซึ่งเด็กๆ ที่ป่วยเหล่านี้ก็ต้องการรอยยิ้มและความสุขไม่ต่างจากเด็กทั่วๆ ไปเช่นกัน กิจกรรมในวันนี้โรงพยาบาลพังงาและโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนมีเป้าหมายที่จะดูแลทางด้านจิตใจของเด็กที่ป่วยควบคู่ไปกับการรักษาทางกาย จะทำให้เด็กไม่รู้สึกซึมเศร้า ซึ่งจะส่งผลดีต่อการรักษาพยาบาลต่อไป

835141 02 835141 03 
 835141 04 835141 05

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา นายบำรุง ปิยนามวานิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา พร้อมด้วย นายรวยชัย กิตติพรหมวงศ์ นายกสมาคมกีฬาจังหวัดพังงา นายสุทธิพงศ์ โกยสกุล ประธานชมรมฟุตบอลจังหวัดพังงา นายบรรพต ตันติเพชราภรณ์ ประธานจัดการแข่งขัน ร่วมแถลงข่าวการจัดแข่งขันกีฬา ฟุตบอล อบจ.พังงาคัพ ครั้งที่ 3 เชื่อมความสัมพันธ์ โดยมี คณะผู้บริหาร-สมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ จากทุกอำเภอ และผู้แทนทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแถลงข่าวและจับลูกปิงปองแบ่งสายการแข่งขันในแต่ละประเภท
นายบำรุง ปิยนามวานิช กล่าวว่า อบจ.พังงาได้จัดงบประมาณจำนวน 1 ล้านบาท จัดการแข่งขันฟุตบอล อบจ.พังงาคัพ ครั้งที่ 3 เพื่อเป็นกิจกรรมส่งเสริมด้านการกีฬา ให้แก่ประชาชนในจังหวัดพังงา ยกระดับกีฬาฟุตบอลในจังหวัด และเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ของผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และประชาชน ได้พบปะสร้างสัมพันธ์อันดีต่อกัน ขยายไปสู่การติดต่อประสานงานในการร่วมพัฒนาจังหวัดในทุกมิติให้สำเร็จลุล่วง โดยในปีนี้ได้แบ่งการแข่งขันออกเป็น 4 ประเภท คือ ประเภทอายุไม่เกิน 12 ปี ชาย ประเภทอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย ประเภทประชาชนชายในท้องถิ่นจังหวัดพังงา และประเภทอาวุโสภายในจังหวัดพังงา โดยมีทีมเข้าร่วมแข่งขันกว่า 50 ทีม แข่งขันในระหว่างวันที่ 15 มกราคม – 16 กุมภาพันธ์ 2561 ที่สนามกีฬากลางจังหวัดพังงา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพังงา และชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพจังหวัดพังงา ร่วมจัดแข่งขันจักรยานทางเรียบพิชิตเขานางหงส์ พังงา ครั้งที่ 9 ในวันอาทิตย์ ที่ 28 มกราคม 2561
โดยหลักการและเหตูผลดังนี้
จังหวัดพังงาเป็นเมืองที่สงบดูเรียบง่าย และเป็นพื้นที่ล้อมรอบด้วยภูเขา รูปลักษณ์สวยงาม แปลกตา ตลอดเส้นทาง จนได้รับขนานนามว่า เป็น "เมืองสวยในหุบเขา"เหมาะสำหรับผู้ต้องการความเงียบสงบในการพักผ่อนอยู่กับธรรมชาติ พังงาจึงเป็นจังหวัดที่มีความพร้อมในการรับนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพจังหวัดพังงา เห็นว่าเส้นทางปั่นจักรยานปั่นผ่านเขานางหงส์ เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดในภาคใต้ ที่เป็นตำนานมานานที่ต้องผ่าภูเขาสูงชันคดโค้งถึง 105 โค้งในระยะทาง 7 กิโลเมตร เป็นเส้นทางท้าทายนักปั่นช่วงขึ้นเขาเล็กๆ และบรรยากาศสองข้างทางสวยงามตามธรรมชาติ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติและรณรงค์ส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการใช้จักรยานให้มีพลังพื้นฐานในการเข้าสู่ระดับการแข่งขันในระดับต่อไปด้วย จึงจัดกิจกรรมแข่นขันจักรยานภายใต้โครงการณ์"การแข่งจักรยานพิชิตเขานางหงส์ พังงา ครั้งที่ 9" จึงขอเชิญชวนนักปั่นมาร่วมแข่งขันจักรยานในกิจกรรมครั้งนี้กันมากๆนะครับ

-การรับสมัคร
เริ่มรับสมัครได้ ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 20 มกราคม 2561
- เลขที่บัญชี 858-221208-2 นายเพลิน โอรักษ์
ธนาคารไทยพานิชย์ สาขาพังงา
- พร้อมเพย์ 0874558200
แจ้งชื่อ-สกุล / เบอร์เสื้อ / หลักฐานยืนยันการจ่ายเงิน / ประเภท/รุ่นการแข่งขัน
โดย ติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่ Facebookชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพจังหวัดพังงา (หน้ากิจกรรมแข่งขันจักรยานพิชิตเขานางหงส์ พังงา ครั้งที่ 9)
โทร..089-5297330(ช่างเขียว)
081-7888804(น้องอุ๊)
081-6069470(ศักดิ์)
063-0799802(พีระ)
062-4196655(อรพิณ)หรือเข้าร่วมกลุ่ม LINE แล้วสมัครแจ้งหลักฐานการโอนเงินได้เลยโดยเพิ่่มคิวอาร์โค้ด
http://line.me/R/ti/g/HH2iEsDWLE

หรือ ทาง ThaiMTB
http://gg.gg/78m9x

        11 ม.ค.61 ที่หน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา (ศาลากลางหลังเก่า) อ. เมือง จ.พังงา นายสิทธชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดงาน “วันรวมน้ำใจ สู่กาชาด ประจำปี 2561” พร้อมด้วย นางไขแสง ศักดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา นายชาญศักดิ์ ถวิล นายภาคภูมิ อินทร์สุวรรณ ร้องผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขอรับบริจาคเงินและสิ่งของนำไปใช้ในกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา 

        โดยรายได้จากการจัดกิจกรรมทั้งหมดจะนำไปใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์  การช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สงเคราะห์ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม และจัดงานประจำปี และงานกาชาดจังหวัดพังงา ประจำปี 2561 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 ม.ค. – 4 ก.พ. 2561 ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมหลักในการจัดหารายได้ และเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญและจำเป็น เนื่องจากเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา เป็นองค์กรการกุศลที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลแต่อย่างใด การให้ความอนุเคราะห์ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชน ในการร่วมบริจาคเงิน และสิ่งของให้แก่เหล่ากาชาดจังหวัดพังงา จะส่งผลให้การดำเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อีกทั้งจะสามารถให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ผู้ยากไร้ ผู้พิการ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และครอบคลุมทุกพื้นที่ในจังหวัดพังงา

        และในโอกาสเดียวกันนี้ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา ได้กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนในการร่วมบริจาคเงินและสิ่งของในครั้งนี้ด้วย

   

ลิงค์น่าสนใจ

goodgov
bannerfinance รฐบาลไทย หนาแรก logo small court
aipa bannercommu
 liamentlaw3      

 

 

 

   
© จังหวัดพังงา