ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (234)

ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัด

กองทัพเรือ ฝึกภาคสนามภาคทะเลในการฝึกกองทัพเรือประจำปี 2562

        เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะ ประกอบด้วย พลเรือเอก โสภณ วัฒนมงคล รองผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะ ผู้อำนวยการการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี 2562 พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน เสนาธิการทหารเรือ พลเรือเอก นภดล สุภากร ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ พลเรือโท ไกรศรี เกสร รองเสนาธิการทหารเรือฝ่ายยุทธการ พลเรือโท สิทธิพร มาศเกษม ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม/ภาคทะเล ในการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี 2562 บริเวณหาดท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยมี พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พลเรือตรี วราห์ แทนขำ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง และ พลเรือตรี เทวินทร์ ศิลปชัย ผู้บัญชาการกองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กองเรือยุทธการ ให้การต้อนรับ

        การฝึกเริ่มด้วยการฝึกยิงอาวุธทางยุทธวิธี ของหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง(สอ.รฝ.)โดยหน่วยยิง กองพันต่อสู้อากาศยานที่ 22 ได้ทำการฝึกยิงเป้าอากาศยาน หน่วยยิง กองพันรักษาฝั่งที่ 11 ฝึกยิงเป้าพื้นน้ำและหน่วยยิงจาก กองพันต่อสู้อากาศยานที่ 22 และ กองพันปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน กองพลนาวิกโยธิน ได้ทำการยิงอาวุธปล่อยประทับบ่าแบบ QW – 18 ตามลำดับ จากนั้น กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ ฝึกการจุดระเบิดทุ่นระเบิดทอดประจำที่ปราบเรือดำน้ำแบบล่องหน(Mi9) จำนวน2ลูกจากนั้นจึงเข้าสู่การฝึกปฏิบัติการยุทธ์สะเทินน้ำสะเทินบก

        กองทัพเรือได้จัดให้มีการฝึกกองทัพเรือเป็นประจำทุกปี เพื่อบูรณาการการฝึกภายในกองทัพเรือด้วยการนำขีดความสามารถในการปฏิบัติการทางเรือตามสาขาต่าง ๆ การปฏิบัติและการสนับสนุนของกรมในส่วนบัญชาการ ส่วนยุทธบริการ และส่วนการศึกษา ที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน มาทำการฝึกภายใต้สถานการณ์การฝึกเดียวกันและใช้ทรัพยากรร่วมกัน โดยการฝึกในปีนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบกระบวนการวางแผนทางทหาร ทดสอบการอำนวยการยุทธ์ของศูนย์ปฏิบัติการต่าง ๆ ของกองทัพเรือ และทดสอบขีดความสามารถในการปฏิบัติการของหน่วยต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ 1) เพื่อทดสอบกระบวนการวางแผนทางทหาร 2) เพื่อทดสอบแนวทางการใช้กำลัง และการอำนวยการยุทธ์ ตามคำสั่งยุทธการที่ใช้ในการฝึก ในสถานการณ์ภาวะความขัดแย้งระดับปานกลางถึงระดับสูง 3) เพื่อทดสอบขีดความสามารถการปฏิบัติการทางเรือสาขาต่าง ๆ

        กองทัพเรือได้อนุมัติให้จัดการฝึกกองทัพเรือตามวงรอบการฝึก 2 ปี โดยใช้สถานการณ์ฝึกต่อเนื่องซึ่งในปีแรก (2561) ได้ทำการฝึกสถานการณ์ในภาวะปกติจนถึงภาวะความขัดแย้งระดับต่ำหรือขั้นการเตรียมการก่อนเข้าสู่ภาวะสงครามเรียบร้อยไปแล้ว และการฝึกในปีนี้จะทำการฝึกสถานการณ์ภาวะความขัดแย้งระดับปานกลางถึงความขัดแย้งระดับสูง ทำการฝึกภาคปฏิบัติในลักษณะบูรณาการ ด้วยการสนธิกำลังระหว่างหน่วยทำการฝึกโดยใช้สถานการณ์ฝึกเดียวกัน เพื่อทดสอบขีดความสามารถในการปฏิบัติการทางเรือสาขาต่าง ๆ ขั้นการฝึกที่สำคัญในการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี 2562 ประกอบด้วย

       1. การฝึกปัญหาที่บังคับการ ซึ่งเป็นการฝึกทดสอบกระบวนการวางแผนเผชิญสถานการณ์วิกฤติ การฝึกทดสอบการตัดสินใจ ตามกระบวนการวางแผนทางทหาร และทดสอบการอำนวยการยุทธ์ตามคำสั่งยุทธการการฝึกโดยจะทำการฝึก ระหว่างวันที่ 11 - 28 มีนาคม 2562 ซึ่งเป็นการฝึกสถานการณ์ต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 18 - 28 มีนาคม 2562

       2. การฝึกภาคสนาม/ภาคทะเล จะเป็นการฝึกภาคปฏิบัติในลักษณะบูรณาการ ด้วยการสนธิกำลังระหว่างหน่วยทำการฝึก โดยใช้สถานการณ์ฝึกเดียวกัน เพื่อทดสอบขีดความสามารถในการปฏิบัติการทางเรือสาขาต่าง ๆ และที่สำคัญจะได้มีการบูรณาการการฝึกร่วมกับกำลังของกองทัพบกและกองทัพอากาศด้วย ทำการฝึกระหว่างวันที่29 มีนาคม - 17 เมษายน และระหว่างวันที่ 13 - 17 พฤษภาคม 2562 ในพื้นที่ทั้งด้านอ่าวไทยและฝั่งทะเลอันดามัน โดยมีหัวข้อการฝึกที่สำคัญ ดังนี้

          2.1 การฝึกปฏิบัติการร่วมระหว่างเรือและอากาศยานของกองทัพอากาศ ในพื้นที่บริเวณฝั่งทะเลอันดามัน ด้านตะวันตกของจังหวัดพังงา ระหว่างวันที่ 4 - 7 เมษายน 2562

         2.2 การฝึกยิงอาวุธปล่อยนำวิถี C-802A ในวันที่ 5 เมษายน 2562

         2.3 การฝึกจุดทุ่นระเบิดปราบเรือดำน้ำแบบล่องหน และการฝึกปฏิบัติการยุทธ์สะเทินน้ำสะเทินบก ในพื้นที่ฝั่งทะเลอันดามัน บริเวณหาดท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ในวันที่ 7 เมษายน 2562

         2.4 การฝึกสนธิกำลังดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง ซึ่งจะมีการฝึกปฏิบัติการร่วมของกองกำลังนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง กำลังของกองทัพบก และกำลังของกองทัพอากาศบริเวณสนามฝึกกองทัพเรือ บ้านจันทเขลม จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ 13 - 17 พฤษภาคม 2562

        ทั้งนี้ กองทัพเรือได้จัดกำลังพลจากหน่วยต่าง ๆ อาวุธ และยุทโธปกรณ์ที่สำคัญเข้าร่วมการฝึกในสถานการณ์ต่าง ๆ ประกอบด้วย กองเรือยุทธการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เรือหลวงจักรีนฤเบศร เรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช เรือหลวงตากสิน เรือหลวงกระบุรี เรือหลวงบางปะกงเรือหลวงนราธิวาส เรือหลวงปัตตานี เรือหลวงสงขลา เรือหลวงราชฤทธิ์ เรือหลวงล่องลม เรือหลวงอ่างทอง เรือหลวงถลาง เรือหลวงลาดหญ้า เรือหลวงท่าดินแดง เรือหลวงแหลมสิงห์ เรือหลวงมันใน อากาศนาวี ยานรบสะเทินน้ำสะเทินบก กำลังรบจากกองทัพบกและอากาศยานจากกองทัพอากาศ

       ทั้งนี้ การฝึกกองทัพเรือ ถือเป็นนโยบาย ที่ผู้บัญชาการทหารเรือให้ความสำคัญ เพื่อให้กำลังพลทุกระดับ และทุกหน่วยรบ มีความพร้อมสูงสุด ส่งผลให้กองทัพเรือสามารถรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลได้ ตั้งแต่สถานการณ์ปกติจนถึงสถานการณ์วิกฤตขั้นสูงสุด ไม่ยิ่งหย่อนกว่าชาติใดในภูมิภาค บรรลุตามวิสัยทัศน์ กองทัพเรือที่ว่า "เป็นหน่วยงานความมั่นคงทางทะเลที่มีบทบาทนำในภูมิภาค และเป็นเลิศในการบริหารจัดการ" สามารถส่งมอบคุณค่าให้กับประชาชนและสังคม "เป็นกองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ"

ขอขอบคุณ : https://siamrath.co.th

        พ.ร.ฎ.กําหนดจังหวัดให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ดําเนินกิจการรถไฟฟ้า เชียงใหม่-พังงา-ภูเก็ต-นครราชสีมา

           เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชกฤษฎีกา กําหนดจังหวัดให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ดําเนินกิจการรถไฟฟ้า พ.ศ. 2562 โดยระบุว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรกําหนดให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยดําเนินกิจการรถไฟฟ้า ในบางจังหวัดได้

         อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 175 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา 7 (2) แห่งพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “ พระราชกฤษฎีกากําหนดจังหวัดให้การรถไฟฟ้า ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยดําเนินกิจการรถไฟฟ้า พ.ศ. 2562 ” 
มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป 
มาตรา 3 ให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยดําเนินกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัด ดังต่อไปนี้ได้ 
(1) จังหวัดเชียงใหม่ 
(2) จังหวัดพังงา 
(3) จังหวัดภูเก็ต 
(4) จังหวัดนครราชสีมา 
มาตรา 4 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้.

ขอขอบคุณ :https://www.thairath.co.th/

        พังงา ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ถ้ำน้ำผุดในศาลเจ้าบุ๋นเถ้าก๋ง

            นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ถ้ำน้ำผุดในศาลเจ้าบุ๋นเถ้าก๋ง หมู่3 ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองพังงา โดยพิธีเริ่มด้วยพราหมณ์อ่านโองการบวงสรวง เพื่อบูชาเทพยดา เทพารักษ์ผู้ดูแลรักษาแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงากล่าวคาถาพลีกรรมตักน้ำ จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ทำพิธีตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ใส่ขันสาคร เสร็จแล้วเชิญขันน้ำสาคร ซึ่งห่อด้วยผ้าขาว ผูกริบบิ้นสีขาว พร้อมที่ตักน้ำขึ้นขบวนรถบุษบก ไปยังอุโบสถวัดประชุมโยธี (พระอารามหลวง) อ.เมืองพังงา โดยการจัดพิธีในครั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนร่วมในพิธีและร่วมขบวนเดินไปยังวัดประชุมโยธีกว่า 1,000 คน  ทั้งนี้ จะมีพิธีทำน้ำอภิเษกในวันที่ 8 เมษายน 2562 และพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ในวันที่ 9 เมษายน 2562 ณ อุโบสถวัดประชุมโยธี

ขอขอบคุณ : www.innnews.co.th

       จังหวัดพังงาเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตคึกคัก คนแห่มาใช้สิทธิเกือบ 90 % ด้านเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตจังหวัด หน่วย อ.ตะกั่วทุ่ง ไร้เงาคนมาใช้สิทธิ

        ที่หอประชุมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลกระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา ซึ่งเป็นหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตจังหวัด ของ อ.ตะกั่วทุ่ง มีประชาชนลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าเพียง 1 คน ทางเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งได้เปิดให้ลงคะแนนตั้งแต่เวลา 08.00 น. และทุกคนต่างก็เฝ้ารออย่างใจจดใจจ่อว่าคนที่ลงทะเบียนไว้จะเดินทางมาลงคะแนนตอนไหน จนกระทั่งถึงเวลาปิดหีบเลือกตั้ง แต่ก็ยังไม่เห็นแม้แต่เงา ทำให้ประชาชนที่ทราบข่าว ต่างก็วิจารณ์กันไปทั่วว่า ทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณแผ่นดิน แม้ว่าจะเป็นสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมาย เพราะการลงทะเบียนใช้สิทธิล่วงหน้าแม้แต่มีเพียงคนเดียว กกต.ก็จะต้องเปิดหน่วยเลือกตั้ง เบื้องต้นทราบว่าเป็นทหารเรือ ในสังกัดทัพเรือภาค 3 ได้แจ้งกับญาติว่าไม่สามารถมาใช้สิทธิได้เพราะติดราชการด่วนอยู่ต่างจังหวัด สำหรับจังหวัดพังงามีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตจังหวัด ใน 7 อำเภอรวม 187 คน ส่วน อ.กะปง ไม่มีผู้ลงทะเบียน

        ด้านหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัด รวม 2 เขตเลือกตั้ง 6 หน่วยเลือกตั้ง มีผู้มาใช้สิทธิกันอย่างคึกคักตั้งแต่เช้า และได้ปิดหีบลงในเวลา 17.00 น. โดยเขตเลือกตั้งที่ 1 โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง อ.เมืองพังงา มี 2 หน่วยเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิ จำนวน 1,852 คน มีผู้มาใช้สิทธิจำนวน 1,665 คน คิดเป็น 89.90 % ส่วนเขตเลือกตั้งที่ 2 ที่หอประชุมโรงเรียนบ้านลำแก่น อ.ท้ายเหมือง มี 4 หน่วยเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิจำนวน 2,855 คน มาใช้สิทธิจำนวน 2,555 คน คิดเป็น 89.49 %

        น.ส.บุญเรือน ไทยวัฒนธรรม ผอ.สนง.กกต.จังหวัดพังงา เปิดเผยว่า สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งในเขตจังหวัดและนอกเขตจังหวัด ที่ไม่ได้มาเลือกตั้งในวันนี้ จะไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคมนี้ได้ แต่สามารถแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

      ขอขอบคุณ :  www.innnews.co.th

        พังงา เมืองสวยในหุบเขา ที่นี่มีเสน่ห์ทางด้านการท่องเที่ยวธรรมชาติมากมายทั้งภูเขาและทะเล แต่ในวันนี้นอกจากความสวยงามตามธรรมชาติแล้วเมืองพังงายังได้มีแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่จะเป็นตัวดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมชมในอนาคต นั่นก็คือสตรีทอาร์ทในย่านเมืองเก่าพังงา 
        โดยใช้พื้นที่ตามกำแพงบ้านและอาคารต่างๆ ของชาวพังงาที่ยินดีพร้อมใจให้ใช้พื้นที่ในการสร้างสรรค์งานศิลปะลงบนกำแพง ซึ่งผลงานสตรีทอาร์ทในเมืองพังงานี้เป็นฝีมือของ ALEX FACE ที่ได้ถ่ายทอดเรื่องราวภายใต้คอนเซ็ป Story of The Wonderful Town เรื่องราวเมืองสวยในหุบเขา เล่าเรื่องราวของเมืองพังงาผ่านภาพ Street Art ที่เป็น Character น้องมาร์ดี หรือ หนูน้อยสามตา ซึ่งเป็นชื่อของลูกสาวคุณ Alex 
โดยจุดเช็กอินถ่ายรูปกับสตรีทอาร์น้องมาร์ดีนี้จะมีทั้งหมด 3 จุดได้แก่
        1."น้องมาร์ดีร่อนแร่" History of Mining 
"แร่หมืนล้าน " หนึ่งในคำขวัญของจังหวัดพังงา ที่กล่าวถึงอดีตที่รุ่งเรืองในการทำเหมืองแร่ซึ่งสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยมาหลายสมัย เมืองแห่งความอุดมสมบูรณ์ท่ามกลางขุนเขาที่สวยงาม
        พิกัด : แยกโรงเรียนอนุบาลเก่า ถนนโรงเรือ ตรงข้ามสำนักงานธนารักษ์ พื้นที่พังงา
        2.น้องมาร์ดีเชิดสิงโต "Lion Dance" 
ชุมชนชาวจีนเมืองพังงา อันมีศาลเจ้ามาจ้อโป๋เป็นศูนย์รวมจิตใจ ทุกๆ ปี ลูกหลานจะมารวมตัวกันในเทศกาลต่างๆ เป็นความผสมผสานระหว่างความรัก ครอบครัว และ ความศรัทธา โดยการเชิดสิงโตนั้นจะ นำความสุข ความเจริญ และ ขับไล่สิ่งชั่วร้าย ให้คนพังงามีความสุขในเมืองแห่งนี้
พิกัด : ข้างร้านขนมจีนป้าศล ตรงข้ามศาลเจ้ามาจ้อโป๋
         3.เรือใบในขวดแก้ว "Memory in The Bottle" 
จากการทำเหมืองแร่ ก่อให้เกิดการค้าขายจากทะเลอันไกลโพ้นโดยเรือสำเภา ล่องจากทะเลอันกว้างใหญ่สู่คลองงากลางหุบเขา การแลกเปลี่ยนสินค้า การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การแลกเปลี่ยนภาษา ถูกผสมผสาน และ ส่งต่อสู่ปัจจุบันโดยการบอกเล่าจากบรรพบุรุษสู่ลูกหลาน ความทรงจำยังคงอบอวลในเมืองแห่งความสุขแห่งนี้เสมอ
       พิกัด : ซอยบำรุงราษฎร์ ตรงข้าม TOT สาขาพังงา
       ซึ่งทั้ง 3 โลเคชั่นสตรีทอาร์ทนี้ถือได้ว่าเป็นมุมมองที่แปลกใหม่สำหรับเมืองพังงา และถือเป็นมุมถ่ายรูปที่ดูงดงามมากๆ ศิลปะบนกำแพงบอกเล่าเรื่องราวรอให้ผู้คนมาเก็บเกี่ยวความทรงจำ หากใครได้มีโอกาสมาเที่ยวพังงากันในครั้งต่อไปอย่าลืมแวะมาถ่ายรูปและชื่นชมงานศิลปะบนกำแพงในย่านเมืองเก่าพังงากัน ลองมาเที่ยวกันดูแล้วคุณจะรู้ว่าพังงาไม่ได้มีดีแค่ทะเล 

        ขอขอบคุณ :www.sanook.com

        

        พังงา - พังงาเข้มดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ หลังเกิดเหตุระเบิดในพื้นที่ จ.สตูล-พัทลุง ขณะที่ตำรวจ สภ.เขาหลัก ร่วมฝ่ายปกครองออกตรวจเข้ม ขอความร่วมมือประชาชนเพื่อสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยว 

        จากกรณีเกิดเหตุระเบิดในพื้นที่จังหวัดสตูล และจังหวัดพัทลุง ทางจังหวัดพังงาโดยผู้ว่าราชการจังหวัดได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยด้านความมั่นคงบูรณาการกำลังลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงทันที นำโดย นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยรอง ผวจ.พังงา รอง ผอ.รมน.พง.(ท) ผบก.พังงา และนายอำเภอ ร่วมบูรณาการเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ปกครอง และอาสาสมัครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่ต่างๆ โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ

        นายศิริพัฒ พัฒกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เปิดเผยว่า หลังจากเกิดเหตุระเบิดหลายจุดในพื้นที่จังหวัดสตูล และพัทลุง เมื่อคืนที่ผ่านมา แม้ว่าที่เกิดเหตุจะอยู่ห่างจากจังหวัดพังงา แต่เราก็ไม่ประมาท เพราะจังหวัดพังงามีแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังระดับโลก และมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่เป็นจำนวนมาก เนื่องจากเป็นช่วงของฤดูกาลท่องเที่ยว จึงต้องดูแลเรื่องความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวให้มากที่สุด

        สำหรับเหตุการณ์ครั้งนี้ขอให้ประชาชน และนักท่องเที่ยวอย่าตื่นตระหนก เพราะทางจังหวัดได้สั่งการให้เฝ้าระวัง และเพิ่มการดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่แล้ว และขอให้ประชาชน นักท่องเที่ยวเพิ่มความร่วมมือกับทางราชการให้ช่วยกันสอดส่องดูแล และให้ถือว่าความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญที่สุด ถือเป็นหน้าที่ของทุกฝ่ายที่ต้องช่วยกัน

        ขณะที่เจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรเขาหลัก พ.ต.ท.ฉัตรชัย ศักดิ์ดี รอง ผกก.ป้องกันปราบปราม สภ.เขาหลัก พร้อม ร.ต.ต.อรรถกร ศกภูเขียว รอง สวป.สภ.เขาหลัก จ.พังงา นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เขาหลัก ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอตะกั่วป่า ออกตรวจตราแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังเขาหลัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจไม่ให้เกิดความตื่นตระหนก การเฝ้าระวังป้องกัน รวมทั้งขอความร่วมมือผู้นำชุมชน ประชาชน และกลุ่มรถแท็กซี่ ให้ช่วยกันสอดส่องในพื้นที่ของตัวเอง 

        ซึ่งทางตำรวจ สภ.เขาหลัก ได้เพิ่มการตั้งจุดตรวจบนถนนสายหลักในเส้นทางเชื่อมพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวบนถนนเพชรเกษม สายตะกั่วป่า-ภูเก็ต ตลอด 24 ชั่วโมง โดยเน้นจับกุมตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน อาวุธสงคราม และวัตถุระเบิด และติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดที่สำคัญตามเส้นทางถนนสายหลัก และ สายรอง 

        พร้อมตรวจสอบแหล่งที่พักราคาถูก โรงแรม รีสอร์ต และเกสต์เฮาส์ เพราะกลุ่มที่ไม่หวังดีจะเข้ามาพักอาศัย มีการออกตรวจสอบตามสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ และขอฝากให้ประชาชนช่วยตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามบ้านเรือน หรือพบเหตุการณ์ที่ผิดปกติ ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อเข้าตรวจสอบเพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

        ขอขอบคุณ : https://mgronline.com/

 

            

     หนุ่มใหญ่ชาวพังงาออกไอเดียเก๋ๆ เปลี่ยน'ขยะ'ริมชายหาดสร้างรายได้

       ขอขอบคุณ : www.naewna.com/likesara/399346

 

 

        จังหวัดพังงาปล่อยเต่าตนุอีก 100 ตัว กลับสู่ทะเล เปิดงานประเพณีอนุรักษ์เต่าทะเล ครั้งที่ 49 

        วันที่ 1 มี.ค.2562 เวลา 18.00 น. ที่บริเวณชายทะเลหาดท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดงานประเพณีอนุรักษ์เต่าทะเล ประจำปี 2562 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนมากเข้าร่วม  ภายในงานจัดให้มีขบวนแห่ต่างๆ ที่ประดับประดาด้วยความสวยงามและเล่าขานถึงชุมชนในพื้นที่ โดยมีไฮไลต์ที่ขบวนแห่เจ้าพ่ออันดามัน ซึ่งเป็นหุ่นเต่าตนุขนาดใหญ่ ขบวนพาเหรดโชว์ของดีชุมชนในอำเภอท้ายเหมือง และมีการเปิดโอกาสให้ผู้ที่มาร่วมงานทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้มีโอกาสร่วมกันลุ้นว่าใครจะเป็นผู้โชคดีที่ได้เป็นเจ้าของลูกเต่าตนุอายุ 3-12 เดือน จำนวน 100 ตัว ที่จะปล่อยกลับคืนลงสู่ทะเล นอกจากนี้ ยังมีการจัดนิทรรศการของหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ เช่น นิทรรศการอนุรักษ์เต่าทะเล การจำหน่ายสินค้า OTOP และการแสดงมหรสพในทุกๆ คืน

        นายประภาส ขุนพิทักษ์ นายอำเภอท้ายเหมือง กล่าวว่า หาดท้ายเหมืองเป็นหาดทรายที่สวยงามและมีระดับของชายหาดที่เหมาะกับเต่าทะเลขึ้นมาวางไข่ในระยะทางประมาณ 14 กิโลเมตร ที่ผ่านมา มีเต่าขึ้นมาวางไข่รวม 4 ชนิด คือ เต่าตนุ เต่ากระ เต่าหญ้า และเต่ามะเฟือง ซึ่งล่าสุดปลายปีที่ผ่านมา เต่ามะเฟืองได้กลับขึ้นมาวางไข่อีกครั้งหนึ่งหลังจากห่างหายไปนานกว่า 6 ปี ที่บริเวณชายหาดใกล้วัดท่าไทร และได้ฟักออกจากไข่คลานกลับสู่ท้องทะเล 34 ตัว และมีเต่าหญ้าขึ้นมาวางไข่บริเวณใกล้กันอีก 1 รัง ซึ่งได้สร้างความยินดีให้แก่ชาวอำเภอท้ายเหมือง และนักอนุรักษ์เป็นอย่างมาก 

        สำหรับการจัดงานประเพณีอนุรักษ์เต่าทะเล มีมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2513 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนร่วมกันอนุรักษ์เต่าทะเลและชายหาดท้ายเหมืองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญและสวยงาม เป็นมรดกแก่ประชาชนชาวพังงา และประเทศชาติสืบไป งานประเพณีอนุรักษ์เต่าทะเล ประจำปี 2562 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1-10 มีนาคม 2562

        ขอขอบคุณ :www.mgronline.com/south/detail/9620000021345

 

วันพุธ, 06 กุมภาพันธ์ 2562 09:29

Asean Inter-Parliamentary Assembly AIPA

Written by
   
© จังหวัดพังงา