วันจันทร์, 15 มกราคม 2561 10:24

ของดีอำเภอคุระบุรี” ประจำปี 2561

        นายนิพนธ์ สุขสะอาด เกษตรจังหวัดพังงา มอบหมายให้นายกวีพจน์ มัชฉากิจ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช นางสาวชญาณ์พิมพ์ พรหมจันทร์ นักวิชาการส่งเสริมเกษตรปฏิบัติการ และ นางสาวณิชเนตร สระมุณี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอคุระบุรี เป็นคณะกรรมการตัดสินการแตงโมเป็นผลไม้ขึ้นชื่อของอำเภอคุระบุรี มีรสชาติหวาน สีแดงสวย เกษตรปลูกเป็นรายได้เสริม นิยมปลูกแซมในสวนยประกวดแตงโม ในงานแตงโมและของดีอำเภอคุระบุรี ประจำปี 2561 างพารา ปาล์มน้ำมัน ในระยะ 1-2 ปี มีการพัฒนารูปลักษณ์ ให้เป็นรูปหัวใจ สร้างมูลค่าให้กับเกษตรกร ภายในงานมีเกษตรกรให้ความสนใจ ส่งแตงโมเข้าร่วมประกวด 24 ราย

        ผลการตัดสิน ดังนี้รางวัลที่ 1 นายบรรเจิด เอียบสกุล รางวัลที่ 2 นายณรงค์ เทพทอง และรางวัลที่ 3 นายศิริพงษ์ ศรีธนสาร และภายในบู๊ทของสำนักงานเกษตรอำเภอคุระบุรี มีการจัดนิทรรศการ "เกษตรดี๊ดี วิถีครัวเรือน " การให้บริการตรวจวิเคราะห์ดิน การใช้เชื้อไตรโคเดอมาในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช เพื่อบริการประชาชน ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอคุระบุรี

   

ลิงค์น่าสนใจ

goodgov
bannerfinance รฐบาลไทย หนาแรก logo small court
aipa bannercommu

 

   
© จังหวัดพังงา