41272

        24 ม.ค.61 ที่ศูนย์บริการทางการแพทย์เขาหลัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา นายสามารถ ถิระศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา พร้อมบุคลากรสาธารณสุขด้านต่างๆ และภาคเอกชน ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัด“มหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ปีที่ 10 ภาคใต้” เพื่อสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายบุคลากร องค์กรด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก การแพทย์พื้นบ้าน และเครือข่ายการผลิตสมุนไพรในระดับภาคและระดับพื้นที่ ให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ คุ้มครอง ส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นในระบบบริการสุขภาพ ตลอดจนประสานความร่วมมือในด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก การแพทย์พื้นบ้าน และสมุนไพรที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนในระยะยาวต่อไป

41271

        ส่วนการจัดงานจะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 61 บริเวณเขาหลัก ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า โดยหน่วยงานด้านสาธารณสุขส่วนภูมิภาค 14 จังหวัดและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง มีกิจกรรม 5 โซนหลัก คือ โซนเวทีกลาง โซนนิทรรศการ โซนการอบรมระยะสั้นฟรีเกี่ยวกับศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โซนการประชุมทางวิชาการ และโซนการเจรจาการค้าธุรกิจให้ผู้ประกอบการภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศเปิดตลาดการแพทย์แผนไทยสู่ธุรกิจสปา ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว

316229

   

ลิงค์น่าสนใจ

goodgov
bannerfinance รฐบาลไทย หนาแรก logo small court
aipa bannercommu

 

   
© จังหวัดพังงา