คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  

   

AddToAny Buttons

   

วิสัยทัศน์ (VISION) "เป็นองค์กรกลางการคุ้มครองผู้บริโภคของชาติในระดับสากล”

พันธกิจ (MISSION)
1. บังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมและโปร่งใสเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริโภค
2. พัฒนากฎหมายและนโยบายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้ทันต่อเหตุการณ์
3. สร้างเครือข่ายผู้บริโภคและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
4. เผยแพร่ความรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ผู้บริโภครู้จักปกป้องและรักษาสิทธิของตนเอง

ยุทธศาสตร์ การทำงานของ สคบ. ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 7 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนากลไกงานคุ้มครองผู้บริโภคสู่ประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนากลไก และมาตรฐานการตรวจสอบ เฝ้าระวัง และเตือนภัยผู้บริโภค
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเพิ่มประสิทธิภาพกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคให้ทันต่อเหตุการณ์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนากลไกการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ของ สคบ.
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค และเครือข่ายด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การบูรณาการงานคุ้มครองผู้บริโภคในพื้นที่
ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การพัฒนาองค์กรให้มีสมรรถนะสูง

เป้าประสงค์ (Goals)
1. กลไกการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคมีประสิทธิภาพ
2. ผู้ประกอบธุรกิจดำเนินกิจการถูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรม
3. ประชาชนได้รับความปลอดภัยจากการเลือกใช้สินค้าและบริการ
4. กฎหมายมีความทันสมัย
5. กระบวนการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์มีประสิทธิภาพ
6. มีสารบบเรื่องราวร้องทุกข์ที่มีประสิทธิภาพ
7. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิผู้บริโภค
8. เครือข่ายมีความเข้มแข็งในการคุ้มครองผู้บริโภค
9. กลไกการดำเนินงานภายใต้แผนแม่บทการคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติมีความต่อเนื่องเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดแก่ประชาชน
10. การคุ้มครองผู้บริโภคในจังหวัด และท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ
11. องค์กรที่มีประสิทธิภาพ
12. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถทันต่อเหตุการณ์

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 ปัจจุบัน

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 20 ให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครอง ผู้บริโภค มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้บริโภคมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1. รับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายอันเนื่องมาจากการกระทำของผู้ประกอบธุรกิจ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
2. ติดตามและสอดส่องพฤติการณ์ของผู้ประกอบธุรกิจซึ่งกระทำการใดๆ อันมีลักษณะเป็นการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค และจัดให้มีการทดสอบหรือพิสูจน์สินค้าหรือบริการใดๆ ตามที่เห็นสมควรและจำเป็นเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค
3. สนับสนุนหรือทำการศึกษาและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการคุ้มครองของผู้บริโภคร่วมกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานอื่น
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการศึกษาแก่ผู้บริโภคในทุกระดับการศึกษาที่เกี่ยวกับความปลอดภัยและอันตรายที่อาจได้รับ จากสินค้าหรือบริการ
5. ดำเนินการเผยแพร่วิชาการ และให้ความรู้และการศึกษาแก่ผู้บริโภคเพื่อสร้างนิสัยในการบริโภคที่เป็นการส่งเสริมพลานามัย ประหยัดและใช้ทรัพยากรของชาติให้เป็นประโยชน์มากที่สุด
6. ประสานกับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมส่งเสริม หรือกำหนดมาตรฐานของสินค้าหรือบริการ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือคณะกรรมการเฉพาะเรื่องมอบหมาย

ค่านิยม (Value) " เสมอภาค สุจริต ใฝ่รู้ มุ่งผลสัมฤทธิ์ สามัคคี "

1. เสมอภาค (Fairness)
คำนิยาม :
บริการประชาชนด้วยความเป็นกลางไม่เลือกปฏิบัติ ปราศจากอคติ ชอบด้วยเหตุผล ทำให้ผู้รับบริการได้รับผลสัมฤทธิ์อย่างถูก
ต้องและสอดคล้องตามกฎหมายในสิ่งที่ถูกที่ควร
องค์ประกอบ :
เท่าเทียมกัน
ยุติธรรม
เป็นธรรม
2. สุจริต (Intergrity)
คำนิยาม :
ประพฤติดี ประพฤติชอบ ทั้งกาย วาจาใจ ซื่อสัตย์มั่นคงต่อความดีและความถูกต้อง เพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมและตนเอง
องค์ประกอบ :
ซื่อสัตย์
หนักแน่น
โปร่งใส
3. ใฝ่รู้ (Eager to Learn)
คำนิยาม :
การค้นหา สอบถาม ติดตามทุกสิ่งที่ควรรู้ อยากรู้ และศึกษาให้ถ่องแท้ เพื่อนำมาประยุกต์พัฒนาตนเองและงานที่รับผิดชอบ
นำหน่วยงานไปสู้องค์กรแห่งการเรียนรู้
องค์ประกอบ :
ขยัน ค้นคว้า
พัฒนาตัวเอง
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
4.มุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation)
คำนิยาม :
ปฏิบัติให้สำเร็จ ลุล่วง ให้ประชาชนและผู้รับบริการได้รับความคุ้มครองตามจุดหมาย หรือพันธกิจที่วางไว้อย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการและเป็นธรรม
องค์ประกอบ :
รับผิดชอบ
บริการรวดเร็ว
ทุ่มเท ยืนหยัด
5.สามัคคี (Unity)
คำนิยาม :
รวมพลัง ความคิด การกระทำ เป้าหมาย และทัศนคติร่วมกันให้เป็นหนึ่งเดียว เพื่อประโยชน์ของสคบ.
องค์ประกอบ :
มีน้ำใจ
ร่วมแรงร่วมใจ
เคารพให้เกียรติ
รักและศรัทธาในองค์กร

Pin It
   

ลิงค์น่าสนใจ

goodgov
bannerfinance รฐบาลไทย หนาแรก logo small court
aipa bannercommu
 liamentlaw3      

 

 

 

   
© จังหวัดพังงา