Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeCreated
Download this file (2-แจ้งส่วนราชการเสนอนวัตกรรม.pdf)หนังสือนำส่ง ทรัพยากรบุคคล964 kB2019-10-28 15:18
Download this file (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ข้อเสนอนวัตกรรม.docx)สิ่งที่ส่งมาด้วย ทรัพยากรบุคคล16 kB2019-10-28 15:18

เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด

        และการเตรียมความพร้อมในการประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ ๔.๐

เรียน หัวหน้าส่วนราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาคจังหวัดพังงา

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบฟอร์มการเสนอนวัตกรรมประจำหน่วยงาน                             จำนวน ๑ ชุด

                   ด้วย สำนักงาน ก.พ.ร. ดำเนินการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ-ของจังหวัด เป็นประจำทุกปีงบประมาณ โดยหนึ่งในตัวชี้วัดคือประสิทธิภาพในการบริหารจัดการระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล การให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานภาครัฐ เพื่อไปสู่ระบบราชการ ๔.๐       โดยให้จังหวัดเสนอข้อเสนอการพัฒนานวัตกรรมจำนวน ๑ นวัตกรรม และเพื่อเป็นการรองรับการเตรียมความพร้อมในการประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ในการนี้ จังหวัดจึงขอให้ส่วนราชการดำเนินการ ดังนี้

๑. พัฒนานวัตกรรมรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ดังนี้

    ก. นวัตกรรมเชิงนโยบาย (Policy..Innovation) เป็นการคิดริเริ่ม นโยบาย กฎหมาย      กฎใหม่ๆ ให้ทันสมัยและมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของประเทศ เช่น การพัฒนาผังเมืองให้เป็นย่านนวัตกรรม

    ข.นวัตกรรมการให้บริการ (Service..Innovation) เป็นนวัตกรรมที่นำมาใช้พัฒนาหรือสร้างคุณค่างานบริการภาครัฐ การปรับปรุงบริการหรือสร้างบริการใหม่ เพื่อยกระดับการให้บริการประชาชน เช่น หน่วยบริการเคลื่อนที่ การจดทะเบียนนิติบุคคลออนไลน์ แอปพลิเคชั่นให้บริการประชาชน เป็นต้น

    ค. นวัตกรรมการบริหาร/องค์การ (Administrative.or.Organizational.Innovation) เป็นการสร้างหรือปรับปรุงกระบวนการใหม่ (New..Process) รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพการบริหารงาน        เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของรัฐ หรือกระบวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานรูปแบบใหม่ หรือวาง-ระบบใหม่ซึ่งส่งผลต่อการปรับโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียฝ่ายต่างๆ เช่น PMQA4.0          การจัดหน่วยรูปแบบพิเศษ เป็นต้น

๒. รายงานให้จังหวัดทราบภายในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒

                   จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการต่อไป

Pin It
   
© จังหวัดพังงา