Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeCreated
Download this file (suc.pdf)หนังสือนำส่งและสิ่งที่ส่งมาด้วย PDF ทรัพยากรบุคคล22107 kB2019-11-05 10:00
Download this file (แบบ 1 จัดเก็บข้อมูลปริมาณงานผวจ.และรองผวจ.ฯ-ส่งส่วนราชการ.doc)สิ่งที่ส่งมาด้วย 1และ 2 ทรัพยากรบุคคล148 kB2019-11-05 10:01
Download this file (แบบ 5 วิเคราะห์บทบาทภารกิจของ จังหวัด-พังงา.xlsx)สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ทรัพยากรบุคคล56 kB2019-11-05 10:01

เรื่อง   การจัดเก็บข้อมูลตามแบบสำรวจ/วิเคราะห์ฯและรายงานผลการปฏิบัติราชการและข้อมูลภาระงานของ

          ผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน หัวหน้าส่วนราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาคจังหวัดพังงา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบจัดเก็บข้อมูลภาระงานฯ                                                       จำนวน ๑ ชุด

               ๒. แบบจัดเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติราชการประจำปีของส่วนราชการ                จำนวน ๑ ชุด

               ๓. แบบการจัดเก็บข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัด                จำนวน ๑ ชุด

                   ด้วยจังหวัดพังงา มีการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลการบริหารราชการจังหวัดและภาระงานของผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดทุก ๖ เดือน เพื่อเป็นข้อมูลในการกำหนดตำแหน่งและ       เป็นข้อมูลเสนอขอปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพิ่มเติม เป็นประจำทุกปี    

                   ในการนี้จังหวัดพังงา จึงขอความร่วมมือส่วนราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาคจังหวัดพังงา ดำเนินการ ดังนี้

                        ๑. ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลภาระงานของส่วนราชการที่ดำเนินการเสนอเรื่องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พิจารณา อนุมัติ อนุญาต หรือสั่งการตามกฎหมายบัญญัติ หรือ เสนอเรื่องให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

                   ๒. ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติราชการประจำปีของส่วนราชการในจังหวัด         ตามอำนาจหน้าที่ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

                   ๓. แจ้งข้อมูลดำเนินงานให้จังหวัดทราบ ภายในวันที่ ๒๕ ของทุกเดือน โดยเริ่มรายงานครั้งแรก ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

                   ๔. ดำเนินการสำรวจความต้องการการพัฒนาความรู้ให้บุคลากร ตามแบบการจัดเก็บข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ และรายงานให้จังหวัดทราบ ภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ที่ http://bit.ly/2WnX8yt

                   จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการต่อไป

หมายเหตุ : ส่วนราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาค หมายถึง ส่วนราชการที่ออกตามความในกฎกระทรวง โดอยอาศัยอำนาจตามพรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 34 ส่วนราชการ

Pin It
   

ลิงค์น่าสนใจ

goodgov
bannerfinance รฐบาลไทย หนาแรก logo small court
aipa bannercommu

 

   
© จังหวัดพังงา