การดำเนินตามมติ-ข้อสั่งการที่สำคัญในการประชุมคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2559  เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559

Pin It
   
© จังหวัดพังงา