AddToAny Buttons

   
Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeCreated
Download this file (มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม.pdf)มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสทรัพยากรบุคคล93 kB2020-04-13 10:36
Download this file (หนังสือแจ้งสรก..pdf)หนังสือแจ้งส่วนราชการหนังสือแจ้งส่วนราชการทรัพยากรบุคคล59 kB2020-04-13 10:35
Download this file (แบบรายงาน OIT.docx)แบบรายงานITAที่ต้องปรับปรุงแบบรายงานITAที่ต้องปรับปรุงทรัพยากรบุคคล39 kB2020-04-13 10:37
Download this file (แบบรายงาน OIT.pdf)แบบรายงานITAที่ต้องปรับปรุงแบบรายงานITAที่ต้องปรับปรุงทรัพยากรบุคคล166 kB2020-04-13 10:37
Download this file (แบบรายงานผล.pdf)แบบรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการภายในแบบรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการภายในทรัพยากรบุคคล71 kB2020-04-13 10:38
Download this file (แบบรายงานผลการดำเนินงาน ITA.docx)แบบรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการภายในแบบรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการภายในทรัพยากรบุคคล24 kB2020-04-13 10:39

ITA2563มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสฯ

Pin It
   

ลิงค์น่าสนใจ

goodgov
bannerfinance รฐบาลไทย หนาแรก logo small court
aipa bannercommu
 liamentlaw3      

 

 

 

   
© จังหวัดพังงา