AddToAny Buttons

   
Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeCreated
Download this file (Image150420150549.pdf)หนังสือนำส่งและสิ่งที่ส่งมาด้วย ทรัพยากรบุคคล5887 kB2020-04-15 15:25

เรียน ปลัดจังหวัดพังงา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา คลังจังหวัดพังงา เกษตรจังหวัดพังงา ปศุสัตว์จังหวัดพังงา ประมงจังหวัดพังงา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา ประกันสังคมจังหวัดพังงา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา พลังงานจังหวัดพังงา ท้องถิ่นจังหวัดพังงา สถิติจังหวัดพังงา ศึกษาธิการจังหวัดพังงาผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพังงา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายละเอียดตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพฯ              จำนวน ๑ ชุด

                 ๒. บัญชีมอบหมายภารกิจตามตัวชี้วัด                                                จำนวน ๑ ชุด

                   ด้วย สำนักงาน ก.พ.ร. แจ้งกรอบการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยองค์ประกอบด้านประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ตามภารกิจพื้นที่/ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด และกลุ่มจังหวัด (Area Base) และศักยภาพในการดำเนินการ       ของส่วนราชการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (Potential Base) ได้กำหนดตัวชี้วัดที่ ๕ เรื่องการพัฒนาระบบ-ฐานข้อมูลของจังหวัด โดยกำหนดเป้าหมายขั้นต้น (๕๐ คะแนน) ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน ๒๔ ตัวชี้วัด เป้าหมาย-มาตรฐาน (๗๕ คะแนน) ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน ๒๗ ตัวชี้วัด และเป้าหมายขั้นสูง (๑๐๐ คะแนน) ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน ๒๗ ตัวชี้วัดและมีการนำไปใช้ประโยชน์ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

จังหวัดพังงา จึงขอให้ท่านดำเนินการ ดังนี้

๑. ตรวจสอบตัวชี้วัดที่ ๕ เรื่องการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด และบัญชีมอบหมายภารกิจตามตัวชี้วัดรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ หากพบว่า ตัวชี้วัดใดไม่ถูกต้อง ตามอำนาจหน้าที่แจ้งให้จังหวัดทราบ

๒. ดำเนินการรายงานผลการจัดเก็บข้อมูลภายใต้เงื่อนไขดังนี้

                       (๑) กรณีตัวชี้วัดที่ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลทุกปี ให้ระบุข้อมูลปีล่าสุด

                       (๒) กรณีจัดเก็บข้อมูลรายเดือน – ให้กรอกข้อมูลตรงตามเดือนที่รายงานผล

(๓) กรณีจัดเก็บข้อมูลรายไตรมาส - ให้กรอกข้อมูลในเดือนสุดท้ายของแต่ละไตรมาส

     คือ เดือน มีนาคม/มิถุนายน/กันยายน/ธันวาคม

(๔) ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ที่ http://bit.ly/2IEzqKM

                   จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

Pin It
   

ลิงค์น่าสนใจ

goodgov
bannerfinance รฐบาลไทย หนาแรก logo small court
aipa bannercommu
 liamentlaw3      

 

 

 

   
© จังหวัดพังงา