AddToAny Buttons

   
Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeCreated
Download this file (Image150420141411.pdf)หนังสือนำส่งและสิ่งที่ส่งมาด้วย ทรัพยากรบุคคล26092 kB2020-04-15 15:56

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายละเอียดตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพฯ                       จำนวน ๑ ชุด

                 ๒. แนวทางการปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยให้เป็นเทกองแบบควบคุม        จำนวน ๑ ชุด

                   ด้วย สำนักงาน ก.พ.ร. แจ้งกรอบการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ  ในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยกำหนดตัวชี้วัดที่ ๒ เรื่อง ร้อยละของปริมาณ ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง รอการกำหนดค่าเป้าหมายจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ-และสิ่งแวดล้อม และตัวชี้วัดที่ ๔ เรื่องความสำเร็จของการควบคุมพื้นที่เสี่ยงในจังหวัด เพื่อป้องกันผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ตัวชี้วัดย่อยที่ ๔.๑ ร้อยละของพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชนสีขาว โดยกำหนดค่าเป้าหมายขั้นต่ำ  (๕๐ คะแนน) หมู่บ้าน/ชุมชน สีขาวจำนวน ๑๒๒ หมู่บ้าน ค่าเป้าหมายมาตรฐาน (๗๕ คะแนน) จำนวน ๑๖๓ หมู่บ้าน ค่าเป้าหมายขั้นสูงจำนวน ๒๐๓ หมู่บ้าน และตัวชี้วัดย่อยที่ ๔.๒ เรื่อง ร้อยละของพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชนสีแดง  โดยกำหนดค่าเป้าหมายขั้นต่ำ (๕๐ คะแนน) จำนวน ๓๓ หมู่บ้าน ค่าเป้าหมายมาตรฐาน (๗๕ คะแนน) จำนวน ๒๖ หมู่บ้าน ค่าเป้าหมายขั้นสูง (๑๐๐ คะแนน) จำนวน ๑๘ หมู่บ้าน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

จังหวัดพังงา จึงขอให้ท่านดำเนินการดังนี้

(๑) กำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสำคัญกับเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างถูกต้อง โดยหากองค์กรปกครองท้องถิ่นใดมีบ่อขยะที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ให้ดำเนินการปรับปรุงจากเดิม แบบเทกอง-กลางแจ้ง (Open Dump) ให้เป็นการเทกองแบบควบคุม (Controlled Dump) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

(๒) กำกับดูแล และให้ความสำคัญกับคณะกรรมการหมู่บ้าน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ซึ่งเป็นบุคคลที่รู้จักพื้นที่ โดยใช้ข่าวร่วมกับการปราบปรามในส่วนของผู้เสพยาเสพติด เน้นการรักษาด้วยระบบสมัครใจผ่านศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกรมการปกครอง ในระดับจังหวัด เพื่อบำบัด รักษา ผู้เสพยาเสพติดและ เน้นปรับสถานะหมู่บ้านสีแดงให้ลดน้อยลง เพิ่มสถานะหมู่บ้านสีขาวให้มากขึ้น

(๓) หากพบปัญหา อุปสรรคในการดำเนินการ แจ้งให้จังหวัดทราบด้วย

ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ที่ http://bit.ly/2IEzqKM

                   จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

Pin It
   

ลิงค์น่าสนใจ

goodgov
bannerfinance รฐบาลไทย หนาแรก logo small court
aipa bannercommu
 liamentlaw3      

 

 

 

   
© จังหวัดพังงา