AddToAny Buttons

   
Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeCreated
Download this file (นายอำเภอ.pdf)หนังสือนำส่งและสิ่งที่ส่งมาด้วย ทรัพยากรบุคคล1220 kB2020-04-22 13:59

เรื่อง  การดำเนินการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

เรียน  นายอำเภอทุกอำเภอ

อ้างถึง หนังสือจังหวัดพังงา ที่ พง ๐๐๑๗.๕/ว ๒๒๖๒ ลงวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย ระเบียบวาระการประชุมฯ                                                             จำนวน ๑ ชุด

                   ตามที่จังหวัดพังงา แจ้งกรอบการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ       ในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยกำหนดตัวชี้วัดที่ ๒ เรื่อง ร้อยละของปริมาณ         ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง และตัวชี้วัดที่ ๔ เรื่องความสำเร็จของการควบคุมพื้นที่เสี่ยงในจังหวัด เพื่อป้องกันผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ตัวชี้วัดย่อยที่ ๔.๑ ร้อยละของพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชนสีขาว ตัวชี้วัดย่อย ๔.๒ ร้อยละของพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชนสีแดง ตัวชี้วัดที่ ๕ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด         และจังหวัดได้มอบหมายภารกิจให้ดำเนินการ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย นั้น

จังหวัดพังงา ขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุม (ด้วยตนเอง) ในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกล (VCS)..โดยทำการถ่ายทอดจากห้องประชุมราชสีห์ ๑ ชั้น ๒            ศาลากลางจังหวัดพังงา เพื่อขับเคลื่อนตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ทั้งนี้ขอให้จัดเตรียมข้อมูลบ่อขยะในพื้นที่ และข้อมูลตามตัวชี้วัดย่อยที่ ๔.๑ และตัวชี้วัดย่อยที่ ๔.๒ เพื่อแจ้งที่ประชุมทราบ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

สำหรับอำเภอท้ายเหมือง และอำเภอคุระบุรี ให้จัดเตรียมข้อมูลขยะมูลฝอยตกค้างของเทศบาลตำบลลำแก่น และเทศบาลคุระบุรี พร้อมปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการแจ้งที่ประชุมทราบด้วย

Pin It
   

ลิงค์น่าสนใจ

goodgov
bannerfinance รฐบาลไทย หนาแรก logo small court
aipa bannercommu
 liamentlaw3      

 

 

 

   
© จังหวัดพังงา