AddToAny Buttons

   
Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeCreated
Download this file (ว2402.pdf)หนังสือนำส่งและสิ่งที่ส่งมาด้วย ทรัพยากรบุคคล1579 kB2020-04-22 14:38

เรื่อง  การดำเนินการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

เรียน  บัญชีแนบท้าย

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. รายละเอียดข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาในการปรับเปลี่ยนตัวชี้วัด          จำนวน ๑ ชุด

                 ๒. ระเบียบวาระการประชุมฯ                                                        จำนวน ๑ ชุด

                 ด้วย สำนักงาน ก.พ.ร. แจ้งกรอบการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ       ในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และจังหวัดสามารถปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดปกติที่คาดว่า          ถูกกระทบจากวิกฤตของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID 19) เพื่อนำไปสู่การปรับค่า-เป้าหมาย ปรับน้ำหนัก ปรับรายละเอียดตัวชี้วัด หรือยกเลิกตัวชี้วัด และสามารถกำหนดตัวชี้วัดใหม่ในการ-แก้ปัญหาหรือป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID 19) โดยให้รวบรวม และจัดทำข้อมูล ปัญหา อุปสรรค เพื่อประกอบการพิจารณาในการปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดในช่วงเดือนมีนาคม        ถึง พฤษภาคม ๒๕๖๓ และเมื่อสถานการณ์คลี่คลายลง สำนักงาน ก.พ.ร. จะแจ้งให้จังหวัดจัดส่งรายละเอียดการขอปรับตัวชี้วัดเพื่อประกอบการพิจารณา

จังหวัดพังงา จึงขอให้ท่านดำเนินการ จัดเตรียมข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องตามอำนาจหน้าที่ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุม (ด้วยตนเอง) ในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมราชสีห์ ๑ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดพังงา เพื่อขับเคลื่อนตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ทั้งนี้ขอให้จัดเตรียมข้อมูลเบื้องต้น เพื่อแจ้งที่ประชุมทราบ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

                   จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป สำหรับอำเภอขอให้ประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์-ทางไกล (VCS)

                                                          ขอแสดงความนับถือ

Pin It
   

ลิงค์น่าสนใจ

goodgov
bannerfinance รฐบาลไทย หนาแรก logo small court
aipa bannercommu
 liamentlaw3      

 

 

 

   
© จังหวัดพังงา