AddToAny Buttons

   
Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeCreated
Download this file (form_3_ไฟล์ส่งไลน์ลงเว็บ2 (2).docx)แบบฟอร์มการจัดทำแผนฯ ทรัพยากรบุคคล176 kB2020-05-29 15:13
Download this file (แจ้งส่วนราชการ.pdf)หนังสือส่งและสิ่งที่ส่งมาด้วย  ทรัพยากรบุคคล12477 kB2020-05-29 15:12

สำนักงาน ก.พ.ร. แจ้งมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ได้เห็นชอบในหลักการมาตรการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐ ในการบริหารราชการและให้บริการประชาชนในสภาวะ-วิกฤต (รองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)) โดยมีส่วนที่เกี่ยวข้อง     กับจังหวัด ดังนี้

                   (๑) ให้หน่วยงานของรัฐที่สามารถให้บริการอนุมัติ อนุญาต รับรอง จดแจ้ง หรือจดทะเบียนผ่านระบบ e-service เร่งประชาสัมพันธ์ e-service ในทุกช่องทาง

                   (๒) หน่วยงานของรัฐ ที่ไม่สามารถให้บริการอนุมัติ อนุญาต รับรอง จดแจ้ง หรือจดทะเบียนผ่านระบบ e-service..ได้ ให้หน่วยงานกำหนดมาตรการชั่วคราวให้ใช้ช่องทางอื่นๆ แทนการให้ประชาชนเดินทางมาติดต่อด้วยตนเอง เช่น การรับส่งเอกสารทางไปรษณีย์ โทรสาร หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์        (e-mail) โดยให้ถือว่าเอกสารหลักฐานที่รับส่งผ่านช่องทางดังกล่าวเป็นหลักฐานโดยชอบตามกฎหมายไปพลางก่อนและหากมีความจำเป็นต้องยืนยันตัวตนหรือใช้เอกสารต้นฉบับ ให้เปิดช่องทางให้ประชาชนผู้ขอรับบริการสามารถยืนยันตัวตน หรือแสดงเอกสารต้นฉบับ ณ จุดให้บริการของหน่วยงานรัฐหลังจากสถานการณ์         กลับสู่ภาวะปกติ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

                   พร้อมนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. ได้แจ้งแนวทางการทบทวนและปรับปรุงแผนดำเนินธุรกิจ-         อย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan – BCP) โดยให้ดำเนินการทบทวนแผนฯ ว่า สามารถรองรับกรณีเกิดสถานการณ์การระบาดของโรคต่างๆ หรือกรณีที่ประชาชนไม่สามารถเดินทางออกจากบ้านมาติดต่อราชการได้หรือไม่ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒     

จังหวัดพังงา จึงขอให้ดำเนินการ ดังนี้

                   ๑. กรณีแผนของหน่วยงานมีความเป็นปัจจุบัน สามารถรองรับสถานการณ์ดังกล่าว               สอดคล้องตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ และมีการนำมาใช้ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)  ให้ดำเนินการจัดส่งแผนฯ ให้สำนักงานจังหวัดพังงา

                        ๒. กรณีแผนของหน่วยงานยังไม่สามารถรองรับสถานการณ์ดังกล่าว หรือรองรับได้บางส่วน หรือยังไม่เป็นปัจจุบัน ให้หน่วยงานนำมาตรการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ มาผนวกไว้ในแผนฯ และปรับเปลี่ยนแผนฯ ให้สามารถรองรับกรณีเกิดโรคระบาดเป็นระยะเวลานานได้ รวมถึงมุ่งเน้นการนำระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service มาใช้ในการบริหารงานและให้บริการประชาชนด้วย ทั้งนี้หน่วยงาน        สามารถใช้รูปแบบของแผนฯที่มีอยู่เดิมโดยไม่จำเป็นต้องใช้แบบฟอร์มของสำนักงาน ก.พ.ร.

                   ๓. กรณีหน่วยงานยังไม่มีแผน ให้จัดทำแผนฯ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ หากหน่วยงานมีแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนฉุกเฉิน (ไฟไหม้ที่ทำงาน) แผนเผชิญเหตุ สามารถนำมาปรับ     ให้เป็นแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity- Plan – BCP) โดยเพิ่มข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่า แผนฯสามารถรองรับการจัดการสภาวะวิกฤตที่มีระยะเวลานานได้ (มากกว่า ๑ เดือน) ทั้งนี้ให้ใช้แบบฟอร์มตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนดไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับหน่วยงาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

                   ๔. ส่วนราชการฯ สามารถศึกษาคู่มือการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต รายละเอียด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ และสามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วย ได้ที่ https://bit.ly/2EzqKM

                   ๕. ดำเนินการจัดส่งแผนฯ ให้สำนักงานจังหวัดพังงา กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ (ทั้งในรูปแบบ..word..file..และ..pdf..file) ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                   ๖. ดำเนินการแจ้งการให้บริการอนุมัติ อนุญาต รับรอง จดแจ้ง หรือจดทะเบียนผ่านระบบ  e-service ของส่วนราชการ ให้สำนักงานจังหวัดพังงาทราบ ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ผ่านช่องทาง https://bit.ly/2TDE1BP

                   จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการต่อไป

Pin It
   

ลิงค์น่าสนใจ

goodgov
bannerfinance รฐบาลไทย หนาแรก logo small court
aipa bannercommu
 liamentlaw3      

 

 

 

   
© จังหวัดพังงา