Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeCreated
Download this file (4เอกสาร_แจ้งส่วนราชการ-ok.pdf)หนังสือนำส่งและสิ่งที่ส่งมาด้วย ทรัพยากรบุคคล938 kB2020-06-18 11:07

เรื่อง  การปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปี -

      งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ ๒๐๑๙

      (COVID-19)

เรียน  หัวหน้าส่วนราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาคจังหวัดพังงาและนายอำเภอทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย  รายการตัวชี้วัดเพื่อรองรับสถานการณ์ COVID – 19                      จำนวน ๑ ชุด

                   ด้วยสำนักงาน ก.พ.ร. แจ้งกรอบการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยสำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดทำรายการตัวชี้วัดและ         ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดเกี่ยวกับการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่..2019..(COVID - 19)  เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการจัดทำตัวชี้วัดที่จะเสนอทดแทนตัวชี้วัดที่จังหวัดขอยกเลิก โดยจังหวัดสามารถคัดเลือกและเสนอตัวชี้วัดตามรายการดังกล่าวที่สอดคล้องกับการดำเนินงานของจังหวัด พร้อมชี้แจงเหตุผลความจำเป็น พร้อมจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย มาในคราวเดียวกัน ส่งให้สำนักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และสำนักงาน ก.พ.ร. จะจัดให้มีการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับแนวทาง และขั้นตอนการขอ-เปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัดของจังหวัด โดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์..(แอพลิเคชั่น ZOOM)..ในวันที่  ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. – ๑๒. ๐๐ น.

จังหวัดพังงาขอให้ท่านดำเนินการดังนี้

๑. พิจารณาและจัดเตรียมข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการตามรายการตัวชี้วัด เพื่อรองรับสถานการณ์ COVID – 19 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  

๒. เข้าร่วมการประชุมในวันศุกร์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมราชสีห์ ๑ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดพังงา

๓. อำเภอทุกอำเภอขอให้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย (Jabber) เพื่อเป็นแนวทางในการประเมินผู้บริหารองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

                   จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการต่อไป

Pin It
   

ลิงค์น่าสนใจ

goodgov
bannerfinance รฐบาลไทย หนาแรก logo small court
aipa bannercommu

 

   
© จังหวัดพังงา