เรื่อง  แนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด

       ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน  หัวหน้าส่วนราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาคจังหวัดพังงา

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. แนวทางการประเมินส่วนราชการฯ                                               จำนวน ๑ ชุด

                 ๒. แบบฟอร์มการเสนอตัวชี้วัดฯ                                                      จำนวน ๑ ชุด  

                   ด้วย สำนักงาน ก.พ.ร. แจ้งกรอบการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ-          ในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีการประเมินใน ๒ องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ ๑ การประเมินประสิทธิผล  องค์ประกอบที่ ๒ การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

                   จังหวัดพังงาขอให้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกตัวชี้วัดในอำนาจหน้าที่ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และมีผลการดำเนินการย้อนหลังสามถึงห้าปี (ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑          ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓) สำหรับส่วนราชการใดที่รับผิดชอบตัวชี้วัดตามประเด็นการพัฒนาจังหวัดให้ใช้ตัวชี้วัดดังกล่าว ทั้งนี้ให้จัดทำตัวชี้วัดตามแบบฟอร์มที่กำหนด จัดส่งให้จังหวัดภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ และสามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ที่ http://bit.ly/2EzqKM พร้อมนี้ ขอเชิญประชุมเพื่อคัดเลือกตัวชี้วัด ในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมภูผา ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดพังงา

                   จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการต่อไป

Pin It
   
© จังหวัดพังงา