Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeCreated
Download this file (กำหนดการ.pdf)กำหนดการ ทรัพยากรบุคคล732 kB2020-10-30 16:08
Download this file (แจ้งส่วนราชการ-วันต่อต้าน.pdf)หนังสือนำส่งและสิ่งที่ส่งมาด้วย ทรัพยากรบุคคล2149 kB2020-10-21 09:27
Download this file (แบบรายงานผลการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล-อำเภอ.docx)แบบรายงานผลสำหรับอำเภอ ทรัพยากรบุคคล21 kB2020-10-21 09:44

เรื่อง   การจัดงานวันต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ และนายอำเภอทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานผลการจัดงานฯ ระดับอำเภอ                                           จำนวน ๑ ชุด

                   ด้วยรัฐบาลไทย สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับภาคีทุกภาคส่วนกำหนดจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”             ณ สำนักงาน ป.ป.ช. ส่วนกลาง เพื่อแสดงเจตจำนงทางการเมืองที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริตเป็นวาระเร่งด่วน จึงได้ปรับการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ-ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid Event) โดย (๑) กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมงานในสถานที่  จัดงาน (On Ground) และ (๒) กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมผ่านโปรแกรม Zoom หรือ โปรแกรมอื่น โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live

                   จังหวัดพังงา จึงขอให้ดำเนินการดังนี้

                   ๑. ขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการซึ่งเป็นอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย-การป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดพังงา รับชมคำกล่าวเปิดงานและประกาศเจตนารมณ์ วันต่อต้าน-       คอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมภูผา ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดพังงา

                   ๒. นายอำเภอทุกอำเภอจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยรับชมคำกล่าวเปิดงานและประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)                      ผ่าน Facebook Live เพจสำนักงาน ป.ป.ช. ณ ที่ว่าการอำเภอ และรายงานจังหวัดทราบตามแบบฟอร์ม           ที่กำหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ทั้งนี้ขอให้แจ้ง        องค์กรปกครองส่วนถิ่นเข้าร่วมด้วย

                   ๓. ขอให้ทุกส่วนราชการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ ผู้รับบริการของส่วนราชการทราบ และรับชมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ผ่าน Facebook Live เพจสำนักงาน ป.ป.ช.

                   จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป  

Pin It
   
© จังหวัดพังงา