Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeCreated
Download this file (IMG_20201026_0001_merged.pdf)หนังสือนำส่งและสิ่งที่ส่งมาด้วย ทรัพยากรบุคคล10142 kB2020-10-26 14:13

เรื่อง  การคัดเลือกตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปี-

       งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน  ตามบัญชีแนบท้าย

อ้างถึง หนังสือจังหวัดพังงา ด่วนที่สุดที่ พง ๐๐๑๗.๕/ว ๕๓๗๖ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย เกณฑ์การจัดทำตัวชี้วัด                                                                 จำนวน ๑ ชุด

                   ตามที่จังหวัดพังงา แจ้งส่วนราชการในราชการส่วนภูมิภาคจังหวัดพังงาจัดทำตัวชี้วัด         ในอำนาจหน้าที่ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และได้เชิญประชุมส่วนราชการฯ เพื่อคัดเลือกตัวชี้วัดเมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ นั้น

                   มติที่ประชุม สรุปได้ดังนี้

                   ๑. องค์ประกอบที่ ๑ การประเมินประสิทธิผลการดำเนินงาน (Performance..Base)                   ให้ส่วนราชการรวบรวมผลการดำเนินการย้อนหลังสามถึงห้าปีและประเมินความสามารถในการดำเนินการ                           ๒. องค์ประกอบที่ ๒ การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base) ได้คัดเลือกตัวชี้วัดการสร้างนวัตกรรมในการปรับปรุงกระบวนงาน หรือการให้บริการ e – Service โดยใช้ e – Service         ของกระทรวงแรงงาน ๕ งานบริการกระจายสู่อำเภอ           

                   ๓. ตัวชี้วัดการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ (PMQA 4.0) มาเป็นส่วนหนึ่งของการประเมิน เป็นภาคบังคับจาก ก.พ.ร.

                   ๔. ให้ทุกส่วนราชการดำเนินการพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitize Data) ทั้งข้อมูล-         ที่ใช้ภายในหน่วยงาน และข้อมูลที่จะเผยแพร่สู่หน่วยงานภายนอก/สาธารณะ เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ เนื่องจากสามารถใช้ประกอบ ในงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และการจัดทำศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ (Government Data Exchange Center : GDX) และศูนย์กลางข้อมูล-เปิดภาครัฐ (Data.go.th) เพื่อใช้เป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลกลางตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์-        และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งกำหนดให้ทุกส่วนราชการดำเนินการ          ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้กำหนด (วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔)  

                   ๕ นัดหมายประชุม วันอังคาร ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓

                   จังหวัดพังงา ขอให้ดำเนินการดังนี้

                   ๑.  สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา จัดทำตัวชี้วัดเรื่องรายได้จากการท่องเที่ยว            ตามเกณฑ์ที่กำหนด และจัดทำตัวชี้วัดรายได้จากการท่องเที่ยวในประเทศที่เพิ่มขึ้น

                   ๒. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา จัดทำตัวชี้วัดเรื่องรายได้จากผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เพิ่มขึ้น เพื่อเป็นตัวชี้วัดทดแทน หากพิจารณาแล้วตัวชี้วัดเรื่องรายได้การท่องเที่ยวไม่สามารถดำเนินการผ่านเกณฑ์ได้

                   ๓. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา ดำเนินการจัดทำตัวชี้วัด อัตราการคลอดในหญิง            ๑๕ – ๑๙ ปีต่อพันคน ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนดในปี ๒๕๖๓ และให้ประสานกับส่วนกลาง      ที่รับผิดชอบตัวชี้วัดดังกล่าว เพื่อขอข้อมูลในเรื่องหลักเกณฑ์ตัวชี้วัด

                   ๔. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา ให้ดำเนินการจัดทำตัวชี้วัดเรื่องร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง เพื่อใช้สำรองกรณีหากประเมินแล้ว         ผลการดำเนินการตัวชี้วัด อัตราการคลอดในหญิง ๑๕ – ๑๙ ปี ต่อพันคน ไม่สามารถดำเนินการตามเกณฑ์         ที่กำหนด

                   ๕. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา ดำเนินการเก็บรวมรวมข้อมูลด้านการเกษตร       ซึ่งต้องใช้ในการคำนวณ GPP ภาคการเกษตร โดยให้ สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา สำนักงานประมงจังหวัดพังงา สนับสนุนการดำเนินการ และรวบรวมให้สำนักงานคลังจังหวัดพังงา คำนวณ GPP ภาคการเกษตรเบื้องต้น เพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินการ  

                   ๖ สำนักงานแรงงานจังหวัดพังงา คัดเลือก e.–.Service จำนวน ๕ บริการเพื่อกระจาย                สู่ระดับอำเภอ และให้คัดเลือกอำเภอเป้าหมาย พร้อมจัดเตรียมคู่มือการใช้บริการ e – Service ด้วย

                   ๗. ขอเชิญประชุมเพื่อคัดเลือกตัวชี้วัด ณ ในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น.           ณ ห้องประชุมหัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดพังงา ทั้งนี้ขอให้จัดส่งเอกสารให้สำนักงาน-จังหวัดพังงา กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลภายในวันที่ ๒๖ ต.ค. ๖๓ ก่อนเวลา ๑๖.๓๐ น.

                   จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการต่อไป

Pin It
   
© จังหวัดพังงา