Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeCreated
Download this file (ผลการประเมินITA63.pdf)รายงานผลการประเมินITA ปี 2563รายงานผลการประเมินITAปี 2563ทรัพยากรบุคคล15414 kB2020-11-13 14:51
Download this file (รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมแล.pdf)รายงานผลการวิเคราะห์ITA63รายงานผลการวิเคราะห์ITA63ทรัพยากรบุคคล693 kB2021-05-11 15:24
Download this file (หนังสือแจ้ง.pdf)หนังสือแจ้งผลคะแนน ITAปี2563หนังสือแจ้งผลคะแนน ITAปี2563ทรัพยากรบุคคล1461 kB2020-11-13 14:47

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ 2563

Pin It
   
© จังหวัดพังงา