Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeCreated
Download this file (7  ธค 59 รายงานการประชุม_final.pdf)รายงานการประชุมครั้งที่ 4/2559 อำนวยการ960 kB2017-03-01 12:58
Download this file (ระเบียบวาระการประชุม1-2560-ผู้ร่วมประชุม.pdf)ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 1/2560 อำนวยการ74 kB2017-03-01 12:59
Download this file (สรุปวาระ.pdf)สรุปข้อสั่งการในการประชุม อำนวยการ54 kB2017-03-01 12:59
Download this file (หนังสือเชิญ.pdf)หนังสือเชิญคณะกรรมการฯ อำนวยการ104 kB2017-03-01 12:57

ประชุม วันที่ 6 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา

Pin It
   
© จังหวัดพังงา