Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeCreated
Download this file (MannualM44_province60.pdf)สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ทรัพยากรบุคคล2088 kB2017-03-13 15:16
Download this file (บัญชีมอบหมายหน่วยงานที่รับผิดชอบ.docx)สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ทรัพยากรบุคคล16 kB2017-03-13 15:16
Download this file (พังงา.pdf)สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 - 4 ทรัพยากรบุคคล2041 kB2017-03-13 15:16

การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

Pin It
   
© จังหวัดพังงา