Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeCreated
Download this file (ส่วนที่1.ข้อมูลพื้นฐาน.doc)สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ส่วนที่ 1 ทรัพยากรบุคคล290 kB2017-04-21 10:16
Download this file (ส่วนที่2.kpi.doc)สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ส่วนที่ 2 ทรัพยากรบุคคล544 kB2017-04-21 10:17
Download this file (ส่วนที่3.กิจการพิเศษ.doc)สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ส่วนที่ 3 ทรัพยากรบุคคล320 kB2017-04-21 10:17
Download this file (ส่วนที่5.ปริมาณงาน.doc)สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ส่วนที่ 5 ทรัพยากรบุคคล157 kB2017-04-21 10:18
Download this file (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 2.pdf)สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ทรัพยากรบุคคล5266 kB2017-04-21 10:19
Download this file (หนังสือนำส่ง.pdf)หนังสือจังหวัดพังงา ที่ พง 0017.5/ว 1790 ลงวันที่ 21 เมษายน 2560 ทรัพยากรบุคคล1208 kB2017-04-21 10:21

การจัดเก็บข้อมูลปริมาณงานของจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด และรองผู้ว่าราชการจังหวัด

Pin It
   
© จังหวัดพังงา