Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeCreated
Download this file (ex-แบบสำรวจอัตรากำลังของส่วนราชการ.pdf)ตัวอย่างการกรอกข้อมูลของส่วนราชการ  อำนวยการ97 kB2018-02-05 15:48
Download this file (img556.pdf)หนังสือแจ้งส่วนราชการ อำนวยการ524 kB2018-02-05 15:21
Download this file (แบบสำรวจอัตรากำลังของส่วนราชการ.docx)สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 อำนวยการ19 kB2018-02-05 15:18

                    จังหวัดพังงาได้กำหนดจัดตั้งศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ในที่ดินราชพัสดุ แปลง พง 492 เนื้อที่ 264-3-84 ตารางวา ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา และปัจจุบันได้ก่อสร้างอาคารศาลากลางจังหวัดพังงาแล้วเสร็จ

                    เพื่อให้การบริหารจัดการอาคารศาลากลางจังหวัดพังงาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบแนวทางปฏิบัติ รวมทั้งสามารถกำหนดพื้นที่ใช้ประโยชน์ให้กับส่วนราชการได้อย่างเหมาะสมกับอัตรากำลัง ในการนี้จึงขอให้ส่วนราชการที่มีความประสงค์จะเข้าใช้พื้นที่อาคารศาลากลางจังหวัดพังงา(หลังใหม่)  แจ้งความประสงค์จะเข้าใช้พื้นที่อาคารศาลากลาง(หลังใหม่) ให้จังหวัดทราบภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 รวมทั้งให้แจ้งยืนยันอัตรากำลังและเหตุผลความจำเป็นให้จังหวัดทราบด้วย หากล่วงเลยระยะเวลาดังกล่าวแล้ว จังหวัดจะถือว่าส่วนราชการไม่ประสงค์เข้าใช้พื้นที่อาคารศาลากลาง (หลังใหม่)   

                   จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

Pin It
   
© จังหวัดพังงา