เพื่อให้การดำเนินการการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ในส่วนของจังหวัดพังงาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงกำหนดหลักเกณฑ์ให้หน่วยงานที่ประสงค์จะเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี 2561 และปีต่อๆไป ดังนี้

                     1. ให้ส่งเรื่องพร้อมเอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ มายังจังหวัด ภายในวันที่ 9 ตุลาคม ของปีที่จะเสนอขอพระราชทาน

                     2. ให้จัดส่งเอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ดังนี้

                       2.1 หนังสือรับรองแสดงผลงาน (นร.1) หรือหนังสือรับรองแสดงรายการบริจาคทรัพย์สิน (นร.2) แล้วแต่กรณี บัญชีแสดงจำนวนชั้นตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายและชั้นต่ำกว่าสายสะพาย (นร.4 และ นร.5) และบัญชีรายชื่อผู้กระทำความดีความชอบที่ได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (นร.6) ส่งต้นฉบับอย่างละ 1 ชุด และสำเนาอย่างละ 14 ชุด รวมจำนวน 15 ชุด

                       2.2 บัญชีแสดงคุณสมบัติผู้กระทำความดีความชอบ (นร.3) ส่งต้นฉบับจำนวน 1 ชุดและสำเนาจำนวน 15 ชุด รวมจำนวน 16 ชุด

                   ทั้งนี้ขอซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

                  3. ขอให้หัวหน้าส่วนราชการกำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด กรณีมีเหตุขัดข้องเนื่องจากไม่ปรากฏหลักฐานเอกสารเพื่อใช้ประกอบการจัดทำหนังสือรับรองแสดงรายการการบริจาคทรัพย์สิน ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่รับบริจาคตรวจสอบหลักฐาน รวมทั้งสอบปากคำผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและดำเนินการออกหนังสือรับรองแสดงรายการการบริจาคทรัพย์สิน ให้แก่ผู้บริจาคโดยเร็ว ทั้งนี้ให้ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ ซึ่งดำรงตำแหน่งปัจจุบันเป็นผู้ลงลายมือชื่อดังกล่าว การอ้างเหตุขัดข้องว่ามิได้ดำรงตำแหน่งในขณะที่มีการบริจาคย่อมไม่สามารถกระทำได้ เนื่องจากกฎหมายมิได้กำหนดให้ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อต้องเป็นผู้ดำรงตำแหน่งในขณะมีการบริจาคเท่านั้น

                  

Pin It
   
© จังหวัดพังงา